ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

Revija Scopolia je glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Objavlja originalne prispevke, vezane na dejavnost muzeja, ki obravnavajo problematiko s področij botanike, zoologije, geologije, paleontologije in muzeologije.

ISSN 0351-0077, ISSN 2630-4066Glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Izdaja Prirodoslovni muzej Slovenije, sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Odgovorni urednik: Boris KRYŠTUFEK

Urednik: Janez GREGORI

Uredniški odbor:

Igor DAKSKOBLER, Janez GREGORI, Franc JANŽEKOVIČ, Breda ČINČ JUHANT, Mitja KALIGARIČ, Milorad MRAKOVČIĆ (HR), Jane M. REED (GB), Ignac SIVEC, Kazimir TARMAN, Al VREZEC, Nikola TVRTKOVIĆ (HR)

Naslov uredništva in uprave:

Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, p.p. 290, SI-1001 Ljubljana, Slovenija

Izideta najmanj dve številki letno, naklada 600 izvodov.

Cena posamezne številke: 8,50 EUR

Glej tudi: Scopolia Supplement

BRELIH S., PETROV B., 1978: Ektoparazitska entomofavna sesalcev (Mammalia) Jugoslavije. I. Insektivori in na njih ugotovljeni sifonapteri = Ectoparazitical Entomofauna of Yugoslav Mammals. I. Insectivora and Siphonaptera Stated on Them.- Scopolia 1: 1-67.

Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

PUNCER I., ZUPANČIČ M., 1979: Novi združbi gradna v Sloveniji (Melampyro vulgati – Quercetum petreae ass. nova s. lat.) = Two New Associations of Durmast Oak in Slovenia (Melampyro vulgati – Quercetum petreae ass. nova. s. lat.).- Scopolia 2: 1-47.

TOVORNIK D., BRELIH S., 1980: Iksodidni klopi, paraziti kuščaric (Lacertidae) v kraških in drugih predelih Jugoslavije = Ixodid Ticks, the Parasites of Lizards (Lacertidae ) in the Karst and Other Districts of Yugoslavia.- Scopolia 3: 1-21.

PRAPROTNIK N., 1982: Saxifraga moschata Wulfen v Sloveniji = Saxifraga moschata Wulfen in Slovenia.- Scopolia 4: 1-13.

GOSAR M., PETKOVŠEK V., 1982: Naravoslovci na Slovenskem = Natural Scientiscts in Slovenia.- Scopolia 5: 1-38.

FANINGER E., 1983: Baron Žiga Zois in njegova zbirka mineralov = Baron Sigmund Zois and His Mineralogical Collection.- Scopolia 6: 1-32.

SIVEC I., 1984: Study of Genus Neoperla (Plecoptera: Perlidae) from the Philippines = Študija genusa Neoperla (Plecoptera: Perlidae) s Filipinov.- Scopolia 7: 1-44.

MRŠIČ N., 1985: Nekatere nove vrste v favni in cenotske raziskave deževnikov (Lumbricidae, Oligochaeta) Slovenije = Some New Faunal Species and Associational Research of Earthworms (Lumbricidae, Oligochaeta) of Slovenia.- Scopolia 8: 1-32.

KRYŠTUFEK B., 1985: Forest Dormouse Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – Rodentia, Mammalia – in Yugoslavia = Drevesni polh Dryomys nitedula (Pallas, 1778) Rodentia, Mammalia – v Jugoslaviji.- Scopolia 9: 1-36.

SELIŠKAR A., 1986: Vodna, močvirna in traviščna vegetacija Ljubljanskega barja (vzhodni del) = Water, Boggy Marshy and Grassy Vegetation of Ljubljansko barje (The Ljubljana Moor – Eastern Part).- Scopolia 10: 1-43.

BRELIH S., 1986: Ectoparazitical Entomofauna of Yugoslav Mammals. II. Siphonaptera from Dinaromys bogdanovi and Chionomys nivalis (Rodentia: Cricetidae) = Ektoparazitska entomofavna sesalcev (Mammalia) Jugoslavije. II. Sifonapteri z reliktne in snežne voluharice (Dinaromys bogdanovi in Chionomys nivalis, Rodentia: Cricetidae.- Scopolia 11: 1-47.

DŽUKIĆ G., 1987: Taxonomical and Biogeographical Characteristics of the Slow-Worm (Anguis fragilis Linnaeus 1758) in Yugoslavia and on the Balcan Peninsula = Taksonomske in biogeografske značilnosti slepca (Anguis fragilis Linnaeus 1758) v Jugoslaviji in na Balkanskem polotoku.- Scopolia 12: 1-47.

MRŠIČ N., 1987: Description of a New Genus and Five New Species of Earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae) = Opisi novega rodu in petih novih vrst deževnikov (Oligochaeta, Lumbricidae).- Scopolia 13: 1-11.

MARTINČIČ A., 1987: Fragmenti visokega barja na Ljubljanskem barju = High Bog Fragments on Ljubljansko barje (The Ljubljana Moor).- Scopolia 14: 1-53.

KRYŠTUFEK B., TVRTKOVIĆ N., 1988: Insectivores and Rodents of the Central Dinaric Karst of Yugoslavia = Žužkojedi in glodalci osrednjega dinarskega krasa Jugoslavije.- Scopolia 15: 1-59.

SIVEC I., STARK B.P., UCHIDA S., 1988: Synopsis of the World Genera of Perlinae (Plecoptera: Perlidae) = Pregled rodov poddružine Perlinae (Plecoptera: Perlidae) sveta.- Scopolia 16: 1-66.

ŠTAMOL V., 1989: Contribution to the Study of Land Snails (Gastropoda) of Medvednica Mountain (NW Croatia, Yugoslavia) = Prispevek k poznavanju kopenskih polžev (Gastropoda) gore Medvednice (SZ Hrvaška, Jugoslavija).- Scopolia 17: 1-17.

DE LUCA N., 1989: Taxonomic and Biogeographic Characteristics of Horvath’s Rock Lizard (Lacerta horvathi Mehely, 1904, Lacertidae, Reptilia) in Yugoslavia = Taksonomske in biogeografske značilnosti velebitske kuščarice (Lacerta horvathi Mehely, 1904, Lacertidae, Reptilia) v Jugoslaviji.- Scopolia 18: 1-48.

GREGORI J., l989: Favna in ekologija ptičev Pesniške doline (SV Slovenija, Jugoslavija) = Fauna and Ecology of Birds in Pesnica Valley (NE Slovenia, Yugoslavia).- Scopolia 19: 1-59.

HORVAT B., 1990: Aquatic Dance Flies of the Subfamily Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) in Yugoslavia = Vodne muhe poplesovalke iz poddružine Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) v Jugoslaviji.- Scopolia 20: 1-27.

ŠTAMOL V., JOVANOVIĆ B., 1990: Distribution of Land Snails Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774) and Pomatias rivulare (Eichwald, 1829) (Mollusca: Gastropoda) in Yugoslavia = Razširjenost kopenskih polžev Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774) in Pomatias rivulare (Eichwald, 1829) (Mollusca: Gastropoda) v Jugoslaviji.- Scopolia 21: 1-42.

MARINČEK L., PAPEŽ J., DAKSKOBLER I., ZUPANČIČ M., 1990: Ornithogalo pyrenaici-Fagetum ass. nova, nova združba bukovih gozdov Slovenije = Ornithogalo pyrenaici-Fagetum ass nova, a New Association of Beech Forests of Slovenia.- Scopolia 22: 1-22.

TURK B., 1990: Ruderalna in adventivna flora Ljubljane = Ruderal and Adventitious Flora of Ljubljana).- Scopolia 23: 1-24.

DRAKSKOBLER I., 1991: Gozd bukve in jesenske vilovine – Seslerio autaumnalis – Fagetum (Ht. 1950) M. Wraber (1957) 1960 v submediteranskoem-predalpskem območju Slovenije = Beech Forest with Seslerio autaumnalis – Fagetum (Ht. 1950) M. Wraber (1957) 1960 in the Submediterranean-praealpine Region of Slovenia.- Scopolia 24: 1-53.

GOGALA A., 1991: Contribution to the Knowledge of the Bee Fauna of Slovenia (Hymenoptera: Apidae) = Prispevek k poznavanju favne čebel Slovenije (Hymenoptera: Apidae).- Scopolia 25: 1-33.

PETKOVSKI S., 1992: Über die Plankton-Cladoceren des Kastorias-Sees in N.W. Griechenland (Crustacea, Anomopoda) = Planktonski kladoceri iz jezera Kastorias v SZ Grčiji (Crustacea, Anomopoda).- Scopolia 26: 1-24.

PRAPROTNIK N., 1992: Botanik Valentin Plemel in njegov herbarij = Botanist Valentin Plemel and his Herbarium).- Scopolia 27: 1-42.

HORVAT B., 1993: Aquatic Empididae Fauna (Diptera) in Bosnia and Herzegovina = Favna vodnih muh Empididae (Diptera) v Bosni in Hercegovini.- Scopolia 28: 1-28.

PODOBNIK A., 1993: Agregat Aconitum variegatum (Ranunculaceae) v Sloveniji = Aconitum variegatum Group (Ranunculaceae) in Slovenia.- Scopolia 29: 1-43.

KRYŠTUFEK B., 1993: European Sousliks (Spermophilus citellus; Rodentia, Mammalia) of Macedonia = Tekunica (Spermophilus citellus; Rodentia, Mammalia) v Makedoniji.- Scopolia 30: 1-30.

GOGALA A., 1994: Contribution to the Knowledge of the Bee Fauna of Slovenia II. (Hymenoptera: Apidae) = Prispevek k poznavanju favne čebel Slovenije II (Hymenoptera: Apidae.- Scopolia 31: 1-40.

TRONTELJ P., 1994: Ptice kot indikator ekološkega pomena Ljubljanskega barja (Slovenija) = The Importance of Birds as Ecological Indicators on the Ljubljansko barje (Slovenia).- Scopolia 32: 1-61.

PRAPROTNIK N., 1995: Flora Germanica exsiccata, kranjski botaniki in nahajališča v Sloveniji = Flora Germanica Exsiccata, Carniolian Botanists and Localities in Slovenia).- Scopolia 33: 1-68.

GRIFFITHS H.I., 1995: European Quaternary Frashwater Ostracoda: a Biostratigraphic and Palaeobiogeographic Primer = Evropski kvartarni sladkovodni ostrakodi: biostratigrafija in paleobiogeografija.- Scopolia 34: 1-168.

DAKSKOBLER I., 1996: Bukovi gozdovi Srednjega Posočja = Beech Forests of Central Soča Valley.- Scopolia 35: 1-78.

SIMOVA-TOŠIĆ D., SKUHRAVÁ M., SKUHRAVÝ V., 1996: Gall Midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Slovenia = Zoocecidiji (Diptera: Cecidomyiidae) Slovenije.- Scopolia 36: 1-23.

GRUEV B., DÖBERL M., 1997: General Distribution of the Flea Beetles in the Palaearctic Subregion (Coleoptera, Chrysomelidae: Alticinae) = Razširjenost bolhačev paearktične podregije (Coleoptera, Chrysomelidae: Alticinae).- Scopolia 37: 1-496.

ZIMA J., MACHOLÁN M., KRYŠTUFEK B., PETKOVSKI S., 1997: Karyotypes of certain small mammals (Insectivora, Rodentia) from Macedonia = Kariotipi nekaterih malih sesalcev (Insectivora, Rodentia) Makedonije.- Scopolia 38: 1-15.

BABIJ V., 1998: Flora ljubljanskih Žal = Flora of the Žale Graveyard in Ljubljana.- Scopolia 39: 1-39.

STARK B.P., SIVEC I., 1998: Anacroneuria of Peru and Bolivia (Plecoptera: Perlidae) = Rod Anacroneuria Peruja in Bolivije (Plecoptera: Perlidae).- Scopolia 40: 1-64.

JERŠEK M., MIRTIČ B., 1999: Corundum from Prilep Dolomitic Marble (Macedonia) = Korundi prilepskega dolomitnega marmorja (Makedonija).- Scopolia 41: 1-22.

GOGALA A., 1999: Bee Fauna of Slovenia: Checklist of Species (Hymenoptera: Apoidea) = Favna čebel Slovenije: seznam vrst (Hymenoptera: Apoidea).- Scopolia 42: 1-79.

BRELIH S. & TRILAR T., 2000: New data Siphonaptera from Dinaromys bogdanovi (Rodentia: Muridae) = Novi podatki o bolhah z reliktne voluharice (Dinaromys bogdanovi, Rodentia: Muridae).- Scopolia 43: 1-22.

ŠUMRADA J., 2000: Hacquet, Žiga Zois in francoski naravoslovec Picot de La Peyrouse = Hacquet, Žiga (Sigismund) Zois ant the French Naturalist Picot de La Peyrouse.- Scopolia 44: 1-34.

MARINČEK L., ČARNI A., 2000: Die Unterverbände der Hainbuchenwälder des Verbandes Erythoronio-Carpinion betuli (Horvat 1938) Marinček in Wallnöfer, Mucina et Grass 1993 = The suballiances of the hornbeam forests of the alliance Erythoronio-Carpinion betuli (Horvat 1938) Marinček in Wallnöfer, Mucina et Grass 1993 = Podzveze gabrovih gozdov zveze Erythoronio-Carpinion betuli (Horvat 1938) Marinček in Wallnöfer, Mucina et Grass 1993.- Scopolia 45: 1-20.

STARK B.P., 2001: Records and descriptions of Anacroneuria from Ecuador (Plecoptera: Perlidae) = Nahajališča in opisi vrst Anacroneuria iz Ekvadorja (Plecoptera: Perlidae).- Scopolia 46: 1-42.

JERŠEK M., ŠERBELJ F., MIRTIČ B., 2001: Dragulji in motivi v kelihu iz leta 1732 = Gemstones and motifs in a chalice made in 1732.- Scopolia 47: 1-42.

HORVAT B., 2002: Taxonomical notes and descriptions of the new Chelifera MACQUART species (Diptera: Empididae) = Taksonomske posebnosti in opisi vrst Chelifera MACQUART (Diptera: Empididae).- Scopolia 48: 1-28.

SIVEC I., STARK B.P., 2002: The Species of Perla (Plecoptera: Perlidae): Evidence from Egg Morphology = Vrste rodu Perla (Plecoptera: Perlidae): določljivost po strukturi jajc.- Scopolia 49: 1-33.

BRELIH S., DÖBERL M., DROVENIK B., PIRNAT A. , 2003: Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije: 1. prispevek: Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Chrysomelidae: Alticinae = Materialien zur Käferfauna (Coleoptera) Slowenien: 1. Beitrag: Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Chrysomelidae: Alticinae.- Scopolia 50: 1-279.

HAITLINGER R., 2003: New records of mites (Acari: Prostigmata: Erytraeidae, Trombidiidae, Microtrombidiidae, Calyptostomatidae) from Slovenia, with description of Campylothrombium nadbori spec. nov. = Nove najdbe pršic (Acari: Prostigmata: Erytraeidae, Trombidiidae, Microtrombidiidae, Calyptostomatidae) v Sloveniji, z opisom Campylothrombium nadbori spec. nov.- Scopolia 51: 1-11.

BRELIH S., TRILAR T., 2004: Siphonaptera of the Lesser Mole Rat (Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840)) (Rodentia: Muridae: Spalacinae) from the Western and Central Balkans = Bolhe zahodnih slepih kužet (Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840)) (Rodentia: Muridae: Spalacinae) zahodnega in osrednjega Balkanskega polotoka.- Scopolia 52: 1-28.

JERŠEK M., ZEBEC V., MIRTIČ B., BERMANEC V., DOLENEC T., KRIVOGRAD F., 2004: The morphology of calcite crystals in the Mežica mines = Morfologija kristalov kalcita iz mežiških rudišč.- Scopolia 53: 1-29.

GOGALA M., TRILAR T., KOZINA U., DUFFELS H., 2004: Frequency modulated song of the cicada Maua albigutta (WALKER 1856) (Auchenorrhyncha: Cicadoidea) from South East Asia = Frekvenčno modulirani napev škržada Maua albigutta (WALKER 1856) (Auchenorrhyncha: Cicadoidea) iz jugovzhodne Azije.- Scopolia 54: 1-15.

KRYŠTUFEK B., REŽEK DONEV N., 2005: The Atlas of Slovenian Bats (Chiroptera) = Atlas netopirjev Slovenije (Chiroptera).- Scopolia 55: 1-92.

SIVEC I., ZHILTZOVA L.A., STARK B.P., 2005: The Eastern Palearctic Species of Agnetina (Plecoptera: Perlidae) = Vzhodnopalearktične vrste rodu Agnetina (Plecoptera: Perlidae).- Scopolia 56: 1-21.

SURINA B., 2005: Subalpinska in alpinska vegetacija Krnskega pogorja v Julijskih Alpah = Subalpine and Alpine Vegetation of the Krn Area in the Julian Alps.- Scopolia 57: 1-222.

BRELIH S., DROVENIK B., PIRNAT A., 2006: Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije: 2. prispevek: Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Cerambycidae = Material for the Beetle Fauna (Coleoptera) of Slovenia: 2nd contribution: Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Cerambycidae.- Scopolia 58: 1-351.

KRYŠTUFEK B., HUDOKLIN A., PAVLIN D., 2006: Bober (Castor fiber) v Sloveniji = Beaver (Castor fiber) in Slovenia.- Scopolia 59: 1-41.

DAKSKOBLER, I., 2007: Gozdovi plemenitih listavcev v Posočju = Forests of Valuable Broad-Leaved Tree Species in the Soča Valley (Western Slovenia).- Scopolia 60: 1-287.

PRAPROTNIK, N., 2007: Henrik Freyer in njegov seznam slovanskih rastlinskih imen (Verzeichniß ?lavischen Pflanzen-Namen) iz leta 1836 = Henrik Freyer and his List of Slavic Plant Names (Verzeichniß ?lavischen Pflanzen-Namen) from 1836.- Scopolia 61: 1-99.

FRAJMAN, B., JOGAN, N., 2007: Mlečki (rod Euphorbia) Slovenije = The genus Euphorbia in Slovenia.- Scopolia 62: 1-68.

Pierpaolo Vienna, P., Brelih, S. & Pirnat A., 2008: Gradivo za favno hroščev (Coleptera) Slovenije = Material for the Beetle Fauna (Coleoptera) of Slovenia. 3. prispevek / 3rd contribution, Polyphaga: Staphyliniformia: Histeroidea. – Scopolia 63: 1-125.

SIVEC, I., 2008: Contribution to the study of the Oriental genus Rhopalopsole (Plecoptera: Leuctridae) = Prispevek k poznavanju orientalnega rodu Rhopalopsole (Leucoptera: Leuctridae). – Scopolia 64: 1-122.

GREGORI, J. , 2008: Joannes A. Scopoli, njegovi “Descriptiones Avium (1769)” in kranjska imena ptičev = Joannes A. Scopoli, his “Descriptiones Avium (1769)” and Carniolan names of birds. – Scopolia 65: 1-32.

Al Vrezec, Damijan Denac, Davorin Tome, 2009, Krokar Corvus corax na ozemlju Slovenije in bližnje okolice: analiza pojavljanja od pleistocena do danes ter odnos človeka do vrste = The Common Raven Corvus corax within the territory of Slovenia and its neighbouring countries: an analysis of the species occurrence from the Pleistocene to the present time and human’s relationship with this bird species. – Scopolia 66: 1-63.

Peter Glasnović, Nejc Jogan, 2009, Flora okolice Ankarana (kvadranta 0448/1 in 0448/2) = Flora of the Ankaran area (0448/1 in 0448/2 squares). Scopolia 67 : str. 84-86.

Marco Bognolo, Dante Vailati , 2010, Revision of the genus Aphaobius Abelle de Perrin, 1878 (Coleoptera, Cholevidae, Leptodirinae) = Revizija rodu Aphaobius Abelle de Perrin, 1878 (Coleoptera, Cholevidae, Leptodirinae). Scopolia 68 : str. 1-75.

Lojze Marinček, Andraž Čarni, 2010, Altimontanski bukovi gozdovi podzveze Saxifrago-Fagenion (Aremonio-Fagion) = Altimontane beech forest of the suballiance Saxifrago-Fagenion (Aremonio-Fagion) . Scopolia 69: str. 1-107.

Savo Brelih, Alojz Kajzer & Alja Pirnat, 2010, Gradivo za favno hroščev (Coleptera) Slovenije = Material for the Beetle Fauna (Coleoptera) of Slovenia. 4. prispevek / 4th contribution:, Polyphaga: Scarabaeoidea (=Lamellicornia). Scopolia 70: str. 1-386.

Branko Bakan, 2011, Pregled flore zahodnega Dolinskega (Prekmurje, Slovenija) (kvadranti 9363/3, 9363/4, 9463/1 in 9463/2) = A survey of the flora of the western part of Dolinsko region (Prekmurje, Slovenia) (squares 9363/3, 9363/4, 9463/1 and 9463/2. Scopolia 71: str. 1-141.

Andrej Martinčič, 2011, Seznam jetrenjakov (Marchantiophyta) in rogovnjakov (Anthocerotophyta) Slovenije = Annotated checklist of slovenian liverworts (Marchantiophyta) and hornworts (Anthocerotophyta) . Scopolia 72: str. 1-38.

GOGALA, A., 2011, Sphecid wasps of Slovenia (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae and Crabronidae) = Ose grebače Slovenije (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae and Crabronidae). Scopolia 73, str. 1-39.

JERŠEK, M., DOLENC M., 2011, Zbirke mineralov, rud in kamnin Marjana Dolenca = The Marjan Dolenc Collections of Minerals, Ores and Rocks. Scopolia 74, str. 1-152.

PRAPROTNIK, N., 2012, Alpski botanični vrt Juliana in seznami rastlin = The Juliana Botanical Garden and lists of its plants. Scopolia 75. Str. 1-111.

KRIŽNAR, M., JERŠEK, M., 2012, Anton Bianchi in njegova zbirka fosilov, mineralov in kamnin = Anton Bianchi and his collection of fossils, minerals and rocks. Scopolia 76. Str. 1-63.

JERNEJC KODRIČ, M., TOME, S., KRYŠTUFEK, B., 2012, Okostje brazdastega kita v Prirodoslovnem muzeju Slovenije = Fin whale skeleton in the Slovenian Museum of Natural History. Scopolia 77, str. 1-168.

MARINČEK, L., ČARNI, A., 2013, Submontanski bukovi gozdovi podzveze Epimedio-Fagenion (Aremonio-Fagion) = Submontane beech forests of the suballiance Epimedio-Fagenion (Aremonio-Fagion). Scopolia 78, str. 1-75.

KRYŠTUFEK, B., JERNEJC KODRIČ, M., 2013, Catalogue of the mammals in the collection of the Slovenian Museum of Natural History IOrders: Lagomorpha, Erinaceomorpha, Macroscelidea, Afrosoricida, Scandentia, Hyracoidea, Didelphimorphia, Diprodontia, Monotremata = Katalog sesalcev v zbirki Prirodoslovenga muzeja Slovenije IRedovi: Lagomorpha, Erinaceomorpha, Macroscelidea, Afrosoricida, Scandentia, Hyracoidea, Didelphimorphia, Diprodontia, Monotremata. Scopolia 79, str. 1-194.

GOGALA, A., 2014, Čebele znoske v Sloveniji (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) = Megachilid bees of Slovenia (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) / Andrej Gogala. Scopolia 80. Str. 1-195.

NOVAK, Š., FRAJMAN, B., 2014, Flora Košute (Karavanke) nad gozdno mejo = Flora of the Mt. Košuta (Karavanke) above the timberline. Scopolia 81. Str. 1-87.

KRIŽNAR, M., MIKUŽ, V., 2014, Kamnolom Lipovica in njegove paleontološke zanimivosti = Lipovica quarry and its interesting palentological characteristics. SCOPOLIA 82. Str. 1-120.

PRAPROTNIK, N., 2015, Botaniki, njihovo delo in herbarijske zbirke praprotnic in semenk v Prirodoslovnem muzeju Slovenije=The botanists, their workand herbarium collections of vascular plants in the Slovenian Museum of Natural History. SCOPOLIA 83/84. Str. 1-414.

SCHMIDT, G., 2015, Slovenska pisma rudarskega nadzornika Lukasa Polca Sigismondu (Žigu) Zoisu v letih od 1789 do 1798 : diplomatični in kritični prepis, interpretacija in komentar pisem o ogledu rudnih jam na Pokljuki in kopov gline v Selški dolini, o montanističnih raziskavah na Koroškem, o poslanih vzorcih rud in zahvala za prireditev poroke Polčeve hčerke Mici v Zoisovem gradu na Javorniku pri Jesenicah ter Geslovnik teh pisem s komentarjem = Slovenian letters written by mining supervisor Lukas Polc between 1789 and 1798 to Sigismondo (Žiga) Zois : palaeographic and critical transcription, interpretation and comments on letters concerning Polc’s inspection of karstic ore caves on Pokljuka Plateau and clay digging in the Selška Valley, his montanistic research in the Koroška region, ore samples sent to Zois, and Polc’s letter of thanks to Zois for organising wedding of his daughter Mici in his castle at Javornik above Jesenice, and Geslovnik (Glossary) of these letters with a commentary. SCOPOLIA 85. Str. 1-142.

PRAPROTNIK, N., 2016, Seznam praprotnic in semenk ter njihova nahajališča na Slovenskem v delih Franca Ksaverja Wulfena = The list of vascular plants and their localities in Slovenia cited in the works of Franc Ksaver Wulfen. SCOPOLIA 86. Str. 1-143.

BATTELLI, C., NOVAK, Š. 2016, Zbirke alg patra Pija Titiusa Vendela (1801-1884) in druge herbarijske zbike alg v Prirodoslovnem muzeju Slovenije = Collections of father Pius Titius Vendel (1801-1884) and other herbarium collections of algae in the Slovenian museum of natural history. SCOPOLIA 87. Str. 1-63.

GOGALA, A., 2016, Zlate ose Slovenije (Hymenoptera: Chrysididae) = Cuckoo wasps of Slovenia (Hymenoptera: Chrysididae) / Andrej Gogala. SCOPOLIA 88. Str. 1-78.

KRIŽNAR, M., PLASKAN, M., 2017,Ferdinand Seidl in njegova geološko-paleontološka zbirka v Prirodoslovnem muzeju Slovenije = Ferdinand Seidl and his geological-paleontological collection in the Slovenian Museum of Natural History. SCOPOLIA 89. Str. 1-60.

GOGALA, A., 2017, Ose mravljarice Slovenije (Hymenoptera: Mutillidae) = Velvet ants of Slovenia (Hymenoptera: Mutillidae). SCOPOLIA 90. Str. 1-39.

VREZEC, A. et al 2017. Vpijati (Coraciiformes) = Coraciiformes:. SCOPOLIA 91. Str. 1-220.

PUNGARŠEK, Š., PILTAVER, A. Modeli gob Heinricha Arnoldija v Prirodoslovnem muzeju Slovenije in njihova dokumentacija = H. Arnoldi’s fungi models in the Slovenian Museum of Natural History [sic] and their documentation. SCOPOLIA 92. Str. 1-202.

MILER, M., GOSAR, M., ATANACKOV, J., JERŠEK, M.: Meteoriti in njihovo pojavljanje na Slovenskem = Meteorites and their occurrence in Slovenia. SCOPOLIA 93. Str. 1-128.

GREGORI, J., KAČAR, U., VREZEC, A.: Katalog ptičev Nepala v zbirki Prirodoslovnega muzeja Slovenije = Catalogue of Nepal Birds in the Collection of Slovenian Museum of Natural History. SCOPOLIA 94. Str. 1-104.

JERNEJC KODRIČ, M., KRYŠTUFEK, B., 2019, Katalog sesalcev v zbirki Prirodoslovnega muzeja Slovenije II Red: Carnivora; podred: Feliformia / Catalogue of the mammals in the collection of the Slovenian Museum of Natural History II Order: Carnivora; suborder: Feliformia . SCOPOLIA 95. Str. 1-161.

GOGALA, A., 2019, Peščinske čebele v Sloveniji (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae) / Andrenid bees of Slovenia (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae). SCOPOLIA 96. Str. 1-189.

KRYŠTUFEK, B. (ur.), 2019, Žiga Zois – popoln naravoslovec (dve stoletji po smrti) / Sigismondo Zois – a complete naturalist (two centuries after his death). SCOPOLIA 97. Str. 1-206.

SELJAK, G., 2020, Jumping Plant-lice of Slovenia (Insecta: Hemiptera: Psylloidea) / Bolšice Slovenije (Insecta: Hemiptera: Psylloidea). SCOPOLIA 98. Str. 1-224.

VREZEC, A., AMBROŽIČ ERGAVER, Š., KAPLA, A., RATAJC, U., 2020, Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije, 5. prispevek: Polyphaga: Staphyliniformia: Staphylinoidea: Silphidae / Material for the Beetle Fauna (Coleoptera) of Slovenia, 5th contribution: Polyphaga: Staphyliniformia: Staphylinoidea: Silphidae. SCOPOLIA 99, 1- 153.

GREGORI, J., KRYŠTUFEK, B. (souredila), 2021, 200 let Prirodoslovnega muzeja I = 200 years of the Natural History Museum I. SCOPOLIA 100, 1-155.

KRYŠTUFEK, B. (urednik), 2021, 200 let Prirodoslovnega muzeja II = 200 years of the Natural History Museum II. SCOPOLIA 101, 1-163.

GOGALA, A., 2022, Ose družine Vespidae v Sloveniji (Hymenoptera: Vespoidea: Vespidae) = Vespid wasps of Slovenia (Hymenoptera: Vespoidea: Vespidae) SCOPOLIA 102: 1–79.

KRYŠTUFEK, B. (urednik), 2022, 200 let Prirodoslovnega muzeja III = 200 years of the Natural History Museum III. SCOPOLIA 103, 1-212. PDF.

Gogala A. , 2023, Čebele iz družine Colletidae v Sloveniji (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) = Colletid bees of Slovenia
(Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) SCOPOLIA 104: 1–88

B. Kryštufek (ur.): Ob 300-letnici rojstva Giovannija A. Scopolija (1723–1788)
On the occasion of the 300th anniversary of Giovanni A. Scopoli’s birth (1723–1788)

A. Piltaver: CONES FUNGORUM CARNIOLIAE, unpublished icons of fungi to Scopoli’s first edition of Flora Carniolica (1760) = A. Piltaver: ICONES FUNGORUM CARNIOLIAE, neobjavljene podobe gliv k prvi izdaji Kranjske flore (1760)

 1.  Revija Scopolia je glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Objavlja originalne prispevke, vezane na dejavnost muzeja, ki obravnavajo problematiko s področij botanike, zoologije, geologije, paleontologije in muzeologije. Prednost imajo vsebine ki obravnavajo naravoslovne zbirke oz. temeljijo na njih, razvoj naravoslovja in prirodopisa ter dejavnost Prirodoslovnega muzeja Slovenije.
 2. Obseg prispevkov praviloma ni omejen. Če načrtuje obsežnejšo objavo, se vseeno posvetujte z uredništvom revije.
 3. Rokopis naj bo čim bolj zgoščen, pisan v slovenščini ali angleščini. Črke naj bodo male in enotne velikosti 12 (ne pisati naslovov in raznih imen z velikimi črkami!). Imena rodov, vrst in podvrst naj bodo pisana ležeče (italic), citirani avtorji pa v pomanjšanih velikih črkah (SMALL CAPITALS). Za pripravo reference glejte primera na koncu navodil in najnovejšo številko revije.
 4. Prispevki naj bodo na eni strani lista velikosti A4, z dvojnim razmikom med vrsticami (30 vrstic) in z najmanj 4 cm širokimi robovi. Odstavki naj bodo označeni z umikom. Rokopis oddajte kot priponko e-pošti, na naslov uprava@pms-lj.si s pripisom: Scopolia. Obsežnejše slikovno gradivo pošljite posebej (npr. Wetransfer ipd.) in ga ne pripenjajte sporočilom.
 5. Naslov prispevkov naj bo čim krajši in zgoščen. Poleg imena in priimka avtorja naj bo v jeziku, kot je napisan prispevek, naveden tudi točen naslov ustanove, kjer dela, ali naslov stanovanja.
 6. Navedenih naj bo pet ključne besede (key words).
 7. Izvlečka, z največ 300 znaki, naj bosta napisana v slovenščini in angleščini.
 8. Obsežnejši prispevki naj imajo na začetku na posebnem listu napisano stvarno kazalo.
 9. Povzetek naj bo zgoščen, napisan v angleščini ali nemščini, če je original v slovenščini in obratno. Priloženo naj bo tudi besedilo povzetka v slovenščini.
 10. Pri pripravi rokopisa in načina citiranja literature, naj se avtorji zgledujejo po zadnji številki revije Scopolia. Vse številke v citirani literaturi naj bodo arabske.
 11. V objavo sprejemamo črno-bele in barvne ilustracije v elektronski obliki. Ločljivost naj bo 300 dpi. Pri dimenzijah ilustracij in napisov naj avtorji upoštevajo primerno pomanjšanje na format revije.
 12. Tabele naj bodo po možnosti pokončne, napisane na posebnem listu.
 13. Fotografije, risbe in tabele morajo biti primerno oštevilčene. V rokopisu naj avtor označi njihovo približno mesto.
 14. Podpisi k ilustracijam in tabelam naj bodo ločeni od glavnega besedila. Napisani naj bodo v slovenščini in v angleškem jeziku.
 15. Prve korekture teksta opravi avtor prispevka, naslednje pa le na svojo željo.
 16. Prispevkov ne honoriramo, korespondenčni avtor prejme brezplačno 50 izvodov revije, večje število lahko naroči posebej pri založniku.

Reference

Periodika: BRELIH, S., 1979: Serval Pikec. Proteus 41(5): 169–174.

Samostojno delo:  DESHMANN, K., 1888: Führer durch das Krainische Landes-Museum Rudolfinum in Laibach.  Verlag des Landes-Museum, Laibach, 179 pp.

Poglavje v knjigi:  KITCHENER, A.C. & M.J. DANIELS, 2008: Wildcat Felis silvestris. Str. 397-406 v: HARRIS, S.  & D.W. YALDEN (ur.): Mammals of the British Isles: Handbook, 4th ed. Tha Mammal Society, Southampton, 799 str.

Elektronski vir:  JORDAN, N.R. & E. DO LINH SAN, 2008: Suricata suricatta.  V IUCN 2015. Red List of Threatened Species. Version 2018-2. .  Naloženo 5. marca 2019.

Uredniški odbor

Skip to content