Scopolia magazine is the newsletter of the Slovenian Museum of Natural History. It publishes original contributions related to the activities of the museum, which deal with issues from the fields of botany, zoology, geology, paleontology and museology.

ISSN 0351-0077, ISSN 2630-4066 Journal of the Slovenian Museum of Natural History. Published by Slovenian Museum of Natural History, subsidised by Ministry of Culture and the Slovenian Research Agency.

Editor-in-Chief: Boris KRYŠTUFEK

Managing Editor: Janez GREGORI

Editorial Board:

Igor DAKSKOBLER, Janez GREGORI, Franc JANŽEKOVIČ, Breda ČINČ JUHANT, Mitja KALIGARIČ, Milorad MRAKOVČIĆ (HR), Jane M. REED (GB), Ignac SIVEC, Kazimir TARMAN, Al VREZEC, Nikola TVRTKOVIĆ (HR)

Address of the Editorial Office and Administration:

Slovenian Museum of Natural History, Prešernova 20, p.p. 290, SI-1001 Ljubljana, Slovenija

At least two issues are published annually, with a print run of 600 copies.

Price of each issue: EUR 8.50

See also: Scopolia Supplement

BRELIH S., PETROV B., 1978: Ektoparazitska entomofavna sesalcev (Mammalia) Jugoslavije. I. Insektivori in na njih ugotovljeni sifonapteri = Ectoparazitical Entomofauna of Yugoslav Mammals. I. Insectivora and Siphonaptera Stated on Them.- Scopolia 1: 1-67.

Ut tortor pretium viverra suspendisse potenti.

PUNCER I., ZUPANČIČ M., 1979: Novi združbi gradna v Sloveniji (Melampyro vulgati – Quercetum petreae ass. nova s. lat.) = Two New Associations of Durmast Oak in Slovenia (Melampyro vulgati – Quercetum petreae ass. nova. s. lat.).- Scopolia 2: 1-47.

TOVORNIK D., BRELIH S., 1980: Iksodidni klopi, paraziti kuščaric (Lacertidae) v kraških in drugih predelih Jugoslavije = Ixodid Ticks, the Parasites of Lizards (Lacertidae ) in the Karst and Other Districts of Yugoslavia.- Scopolia 3: 1-21.

PRAPROTNIK N., 1982: Saxifraga moschata Wulfen v Sloveniji = Saxifraga moschata Wulfen in Slovenia.- Scopolia 4: 1-13.

GOSAR M., PETKOVŠEK V., 1982: Naravoslovci na Slovenskem = Natural Scientiscts in Slovenia.- Scopolia 5: 1-38.

FANINGER E., 1983: Baron Žiga Zois in njegova zbirka mineralov = Baron Sigmund Zois and His Mineralogical Collection.- Scopolia 6: 1-32.

SIVEC I., 1984: Study of Genus Neoperla (Plecoptera: Perlidae) from the Philippines = Študija genusa Neoperla (Plecoptera: Perlidae) s Filipinov.- Scopolia 7: 1-44.

MRŠIČ N., 1985: Nekatere nove vrste v favni in cenotske raziskave deževnikov (Lumbricidae, Oligochaeta) Slovenije = Some New Faunal Species and Associational Research of Earthworms (Lumbricidae, Oligochaeta) of Slovenia.- Scopolia 8: 1-32.

KRYŠTUFEK B., 1985: Forest Dormouse Dryomys nitedula (Pallas, 1778) – Rodentia, Mammalia – in Yugoslavia = Drevesni polh Dryomys nitedula (Pallas, 1778) Rodentia, Mammalia – v Jugoslaviji.- Scopolia 9: 1-36.

SELIŠKAR A., 1986: Vodna, močvirna in traviščna vegetacija Ljubljanskega barja (vzhodni del) = Water, Boggy Marshy and Grassy Vegetation of Ljubljansko barje (The Ljubljana Moor – Eastern Part).- Scopolia 10: 1-43.

BRELIH S., 1986: Ectoparazitical Entomofauna of Yugoslav Mammals. II. Siphonaptera from Dinaromys bogdanovi and Chionomys nivalis (Rodentia: Cricetidae) = Ektoparazitska entomofavna sesalcev (Mammalia) Jugoslavije. II. Sifonapteri z reliktne in snežne voluharice (Dinaromys bogdanovi in Chionomys nivalis, Rodentia: Cricetidae.- Scopolia 11: 1-47.

DŽUKIĆ G., 1987: Taxonomical and Biogeographical Characteristics of the Slow-Worm (Anguis fragilis Linnaeus 1758) in Yugoslavia and on the Balcan Peninsula = Taksonomske in biogeografske značilnosti slepca (Anguis fragilis Linnaeus 1758) v Jugoslaviji in na Balkanskem polotoku.- Scopolia 12: 1-47.

MRŠIČ N., 1987: Description of a New Genus and Five New Species of Earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae) = Opisi novega rodu in petih novih vrst deževnikov (Oligochaeta, Lumbricidae).- Scopolia 13: 1-11.

MARTINČIČ A., 1987: Fragmenti visokega barja na Ljubljanskem barju = High Bog Fragments on Ljubljansko barje (The Ljubljana Moor).- Scopolia 14: 1-53.

KRYŠTUFEK B., TVRTKOVIĆ N., 1988: Insectivores and Rodents of the Central Dinaric Karst of Yugoslavia = Žužkojedi in glodalci osrednjega dinarskega krasa Jugoslavije.- Scopolia 15: 1-59.

SIVEC I., STARK B.P., UCHIDA S., 1988: Synopsis of the World Genera of Perlinae (Plecoptera: Perlidae) = Pregled rodov poddružine Perlinae (Plecoptera: Perlidae) sveta.- Scopolia 16: 1-66.

ŠTAMOL V., 1989: Contribution to the Study of Land Snails (Gastropoda) of Medvednica Mountain (NW Croatia, Yugoslavia) = Prispevek k poznavanju kopenskih polžev (Gastropoda) gore Medvednice (SZ Hrvaška, Jugoslavija).- Scopolia 17: 1-17.

DE LUCA N., 1989: Taxonomic and Biogeographic Characteristics of Horvath’s Rock Lizard (Lacerta horvathi Mehely, 1904, Lacertidae, Reptilia) in Yugoslavia = Taksonomske in biogeografske značilnosti velebitske kuščarice (Lacerta horvathi Mehely, 1904, Lacertidae, Reptilia) v Jugoslaviji.- Scopolia 18: 1-48.

GREGORI J., l989: Favna in ekologija ptičev Pesniške doline (SV Slovenija, Jugoslavija) = Fauna and Ecology of Birds in Pesnica Valley (NE Slovenia, Yugoslavia).- Scopolia 19: 1-59.

HORVAT B., 1990: Aquatic Dance Flies of the Subfamily Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) in Yugoslavia = Vodne muhe poplesovalke iz poddružine Hemerodromiinae (Diptera: Empididae) v Jugoslaviji.- Scopolia 20: 1-27.

ŠTAMOL V., JOVANOVIĆ B., 1990: Distribution of Land Snails Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774) and Pomatias rivulare (Eichwald, 1829) (Mollusca: Gastropoda) in Yugoslavia = Razširjenost kopenskih polžev Pomatias elegans (O. F. Müller, 1774) in Pomatias rivulare (Eichwald, 1829) (Mollusca: Gastropoda) v Jugoslaviji.- Scopolia 21: 1-42.

MARINČEK L., PAPEŽ J., DAKSKOBLER I., ZUPANČIČ M., 1990: Ornithogalo pyrenaici-Fagetum ass. nova, nova združba bukovih gozdov Slovenije = Ornithogalo pyrenaici-Fagetum ass nova, a New Association of Beech Forests of Slovenia.- Scopolia 22: 1-22.

TURK B., 1990: Ruderalna in adventivna flora Ljubljane = Ruderal and Adventitious Flora of Ljubljana).- Scopolia 23: 1-24.

DRAKSKOBLER I., 1991: Gozd bukve in jesenske vilovine – Seslerio autaumnalis – Fagetum (Ht. 1950) M. Wraber (1957) 1960 v submediteranskoem-predalpskem območju Slovenije = Beech Forest with Seslerio autaumnalis – Fagetum (Ht. 1950) M. Wraber (1957) 1960 in the Submediterranean-praealpine Region of Slovenia.- Scopolia 24: 1-53.

GOGALA A., 1991: Contribution to the Knowledge of the Bee Fauna of Slovenia (Hymenoptera: Apidae) = Prispevek k poznavanju favne čebel Slovenije (Hymenoptera: Apidae).- Scopolia 25: 1-33.

PETKOVSKI S., 1992: Über die Plankton-Cladoceren des Kastorias-Sees in N.W. Griechenland (Crustacea, Anomopoda) = Planktonski kladoceri iz jezera Kastorias v SZ Grčiji (Crustacea, Anomopoda).- Scopolia 26: 1-24.

PRAPROTNIK N., 1992: Botanik Valentin Plemel in njegov herbarij = Botanist Valentin Plemel and his Herbarium).- Scopolia 27: 1-42.

HORVAT B., 1993: Aquatic Empididae Fauna (Diptera) in Bosnia and Herzegovina = Favna vodnih muh Empididae (Diptera) v Bosni in Hercegovini.- Scopolia 28: 1-28.

PODOBNIK A., 1993: Agregat Aconitum variegatum (Ranunculaceae) v Sloveniji = Aconitum variegatum Group (Ranunculaceae) in Slovenia.- Scopolia 29: 1-43.

KRYŠTUFEK B., 1993: European Sousliks (Spermophilus citellus; Rodentia, Mammalia) of Macedonia = Tekunica (Spermophilus citellus; Rodentia, Mammalia) v Makedoniji.- Scopolia 30: 1-30.

GOGALA A., 1994: Contribution to the Knowledge of the Bee Fauna of Slovenia II. (Hymenoptera: Apidae) = Prispevek k poznavanju favne čebel Slovenije II (Hymenoptera: Apidae.- Scopolia 31: 1-40.

TRONTELJ P., 1994: Ptice kot indikator ekološkega pomena Ljubljanskega barja (Slovenija) = The Importance of Birds as Ecological Indicators on the Ljubljansko barje (Slovenia).- Scopolia 32: 1-61.

PRAPROTNIK N., 1995: Flora Germanica exsiccata, kranjski botaniki in nahajališča v Sloveniji = Flora Germanica Exsiccata, Carniolian Botanists and Localities in Slovenia).- Scopolia 33: 1-68.

GRIFFITHS H.I., 1995: European Quaternary Frashwater Ostracoda: a Biostratigraphic and Palaeobiogeographic Primer = Evropski kvartarni sladkovodni ostrakodi: biostratigrafija in paleobiogeografija.- Scopolia 34: 1-168.

DAKSKOBLER I., 1996: Bukovi gozdovi Srednjega Posočja = Beech Forests of Central Soča Valley.- Scopolia 35: 1-78.

SIMOVA-TOŠIĆ D., SKUHRAVÁ M., SKUHRAVÝ V., 1996: Gall Midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Slovenia = Zoocecidiji (Diptera: Cecidomyiidae) Slovenije.- Scopolia 36: 1-23.

GRUEV B., DÖBERL M., 1997: General Distribution of the Flea Beetles in the Palaearctic Subregion (Coleoptera, Chrysomelidae: Alticinae) = Razširjenost bolhačev paearktične podregije (Coleoptera, Chrysomelidae: Alticinae).- Scopolia 37: 1-496.

ZIMA J., MACHOLÁN M., KRYŠTUFEK B., PETKOVSKI S., 1997: Karyotypes of certain small mammals (Insectivora, Rodentia) from Macedonia = Kariotipi nekaterih malih sesalcev (Insectivora, Rodentia) Makedonije.- Scopolia 38: 1-15.

BABIJ V., 1998: Flora ljubljanskih Žal = Flora of the Žale Graveyard in Ljubljana.- Scopolia 39: 1-39.

STARK B.P., SIVEC I., 1998: Anacroneuria of Peru and Bolivia (Plecoptera: Perlidae) = Rod Anacroneuria Peruja in Bolivije (Plecoptera: Perlidae).- Scopolia 40: 1-64.

JERŠEK M., MIRTIČ B., 1999: Corundum from Prilep Dolomitic Marble (Macedonia) = Korundi prilepskega dolomitnega marmorja (Makedonija).- Scopolia 41: 1-22.

GOGALA A., 1999: Bee Fauna of Slovenia: Checklist of Species (Hymenoptera: Apoidea) = Favna čebel Slovenije: seznam vrst (Hymenoptera: Apoidea).- Scopolia 42: 1-79.

BRELIH S. & TRILAR T., 2000: New data Siphonaptera from Dinaromys bogdanovi (Rodentia: Muridae) = Novi podatki o bolhah z reliktne voluharice (Dinaromys bogdanovi, Rodentia: Muridae).- Scopolia 43: 1-22.

ŠUMRADA J., 2000: Hacquet, Žiga Zois in francoski naravoslovec Picot de La Peyrouse = Hacquet, Žiga (Sigismund) Zois ant the French Naturalist Picot de La Peyrouse.- Scopolia 44: 1-34.

MARINČEK L., ČARNI A., 2000: Die Unterverbände der Hainbuchenwälder des Verbandes Erythoronio-Carpinion betuli (Horvat 1938) Marinček in Wallnöfer, Mucina et Grass 1993 = The suballiances of the hornbeam forests of the alliance Erythoronio-Carpinion betuli (Horvat 1938) Marinček in Wallnöfer, Mucina et Grass 1993 = Podzveze gabrovih gozdov zveze Erythoronio-Carpinion betuli (Horvat 1938) Marinček in Wallnöfer, Mucina et Grass 1993.- Scopolia 45: 1-20.

STARK B.P., 2001: Records and descriptions of Anacroneuria from Ecuador (Plecoptera: Perlidae) = Nahajališča in opisi vrst Anacroneuria iz Ekvadorja (Plecoptera: Perlidae).- Scopolia 46: 1-42.

JERŠEK M., ŠERBELJ F., MIRTIČ B., 2001: Dragulji in motivi v kelihu iz leta 1732 = Gemstones and motifs in a chalice made in 1732.- Scopolia 47: 1-42.

HORVAT B., 2002: Taxonomical notes and descriptions of the new Chelifera MACQUART species (Diptera: Empididae) = Taksonomske posebnosti in opisi vrst Chelifera MACQUART (Diptera: Empididae).- Scopolia 48: 1-28.

SIVEC I., STARK B.P., 2002: The Species of Perla (Plecoptera: Perlidae): Evidence from Egg Morphology = Vrste rodu Perla (Plecoptera: Perlidae): določljivost po strukturi jajc.- Scopolia 49: 1-33.

BRELIH S., DÖBERL M., DROVENIK B., PIRNAT A. , 2003: Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije: 1. prispevek: Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Chrysomelidae: Alticinae = Materialien zur Käferfauna (Coleoptera) Slowenien: 1. Beitrag: Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Chrysomelidae: Alticinae.- Scopolia 50: 1-279.

HAITLINGER R., 2003: New records of mites (Acari: Prostigmata: Erytraeidae, Trombidiidae, Microtrombidiidae, Calyptostomatidae) from Slovenia, with description of Campylothrombium nadbori spec. nov. = Nove najdbe pršic (Acari: Prostigmata: Erytraeidae, Trombidiidae, Microtrombidiidae, Calyptostomatidae) v Sloveniji, z opisom Campylothrombium nadbori spec. nov.- Scopolia 51: 1-11.

BRELIH S., TRILAR T., 2004: Siphonaptera of the Lesser Mole Rat (Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840)) (Rodentia: Muridae: Spalacinae) from the Western and Central Balkans = Bolhe zahodnih slepih kužet (Nannospalax leucodon (Nordmann, 1840)) (Rodentia: Muridae: Spalacinae) zahodnega in osrednjega Balkanskega polotoka.- Scopolia 52: 1-28.

JERŠEK M., ZEBEC V., MIRTIČ B., BERMANEC V., DOLENEC T., KRIVOGRAD F., 2004: The morphology of calcite crystals in the Mežica mines = Morfologija kristalov kalcita iz mežiških rudišč.- Scopolia 53: 1-29.

GOGALA M., TRILAR T., KOZINA U., DUFFELS H., 2004: Frequency modulated song of the cicada Maua albigutta (WALKER 1856) (Auchenorrhyncha: Cicadoidea) from South East Asia = Frekvenčno modulirani napev škržada Maua albigutta (WALKER 1856) (Auchenorrhyncha: Cicadoidea) iz jugovzhodne Azije.- Scopolia 54: 1-15.

KRYŠTUFEK B., REŽEK DONEV N., 2005: The Atlas of Slovenian Bats (Chiroptera) = Atlas netopirjev Slovenije (Chiroptera).- Scopolia 55: 1-92.

SIVEC I., ZHILTZOVA L.A., STARK B.P., 2005: The Eastern Palearctic Species of Agnetina (Plecoptera: Perlidae) = Vzhodnopalearktične vrste rodu Agnetina (Plecoptera: Perlidae).- Scopolia 56: 1-21.

SURINA B., 2005: Subalpinska in alpinska vegetacija Krnskega pogorja v Julijskih Alpah = Subalpine and Alpine Vegetation of the Krn Area in the Julian Alps.- Scopolia 57: 1-222.

BRELIH S., DROVENIK B., PIRNAT A., 2006: Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije: 2. prispevek: Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Cerambycidae = Material for the Beetle Fauna (Coleoptera) of Slovenia: 2nd contribution: Polyphaga: Chrysomeloidea (= Phytophaga): Cerambycidae.- Scopolia 58: 1-351.

KRYŠTUFEK B., HUDOKLIN A., PAVLIN D., 2006: Bober (Castor fiber) v Sloveniji = Beaver (Castor fiber) in Slovenia.- Scopolia 59: 1-41.

DAKSKOBLER, I., 2007: Gozdovi plemenitih listavcev v Posočju = Forests of Valuable Broad-Leaved Tree Species in the Soča Valley (Western Slovenia).- Scopolia 60: 1-287.

PRAPROTNIK, N., 2007: Henrik Freyer in njegov seznam slovanskih rastlinskih imen (Verzeichniß ?lavischen Pflanzen-Namen) iz leta 1836 = Henrik Freyer and his List of Slavic Plant Names (Verzeichniß ?lavischen Pflanzen-Namen) from 1836.- Scopolia 61: 1-99.

FRAJMAN, B., JOGAN, N., 2007: Mlečki (rod Euphorbia) Slovenije = The genus Euphorbia in Slovenia.- Scopolia 62: 1-68.

Pierpaolo Vienna, P., Brelih, S. & Pirnat A., 2008: Gradivo za favno hroščev (Coleptera) Slovenije = Material for the Beetle Fauna (Coleoptera) of Slovenia. 3. prispevek / 3rd contribution, Polyphaga: Staphyliniformia: Histeroidea. – Scopolia 63: 1-125.

SIVEC, I., 2008: Contribution to the study of the Oriental genus Rhopalopsole (Plecoptera: Leuctridae) = Prispevek k poznavanju orientalnega rodu Rhopalopsole (Leucoptera: Leuctridae). – Scopolia 64: 1-122.

GREGORI, J. , 2008: Joannes A. Scopoli, njegovi “Descriptiones Avium (1769)” in kranjska imena ptičev = Joannes A. Scopoli, his “Descriptiones Avium (1769)” and Carniolan names of birds. – Scopolia 65: 1-32.

Al Vrezec, Damijan Denac, Davorin Tome, 2009, Krokar Corvus corax na ozemlju Slovenije in bližnje okolice: analiza pojavljanja od pleistocena do danes ter odnos človeka do vrste = The Common Raven Corvus corax within the territory of Slovenia and its neighbouring countries: an analysis of the species occurrence from the Pleistocene to the present time and human’s relationship with this bird species. – Scopolia 66: 1-63.

Peter Glasnović, Nejc Jogan, 2009, Flora okolice Ankarana (kvadranta 0448/1 in 0448/2) = Flora of the Ankaran area (0448/1 in 0448/2 squares). Scopolia 67 : str. 84-86.

Marco Bognolo, Dante Vailati , 2010, Revision of the genus Aphaobius Abelle de Perrin, 1878 (Coleoptera, Cholevidae, Leptodirinae) = Revizija rodu Aphaobius Abelle de Perrin, 1878 (Coleoptera, Cholevidae, Leptodirinae). Scopolia 68 : str. 1-75.

Lojze Marinček, Andraž Čarni, 2010, Altimontanski bukovi gozdovi podzveze Saxifrago-Fagenion (Aremonio-Fagion) = Altimontane beech forest of the suballiance Saxifrago-Fagenion (Aremonio-Fagion) . Scopolia 69: str. 1-107.

Savo Brelih, Alojz Kajzer & Alja Pirnat, 2010, Gradivo za favno hroščev (Coleptera) Slovenije = Material for the Beetle Fauna (Coleoptera) of Slovenia. 4. prispevek / 4th contribution:, Polyphaga: Scarabaeoidea (=Lamellicornia). Scopolia 70: str. 1-386.

Branko Bakan, 2011, Pregled flore zahodnega Dolinskega (Prekmurje, Slovenija) (kvadranti 9363/3, 9363/4, 9463/1 in 9463/2) = A survey of the flora of the western part of Dolinsko region (Prekmurje, Slovenia) (squares 9363/3, 9363/4, 9463/1 and 9463/2. Scopolia 71: str. 1-141.

Andrej Martinčič, 2011, Seznam jetrenjakov (Marchantiophyta) in rogovnjakov (Anthocerotophyta) Slovenije = Annotated checklist of slovenian liverworts (Marchantiophyta) and hornworts (Anthocerotophyta) . Scopolia 72: str. 1-38.

GOGALA, A., 2011, Sphecid wasps of Slovenia (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae and Crabronidae) = Ose grebače Slovenije (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae and Crabronidae). Scopolia 73, str. 1-39.

JERŠEK, M., DOLENC M., 2011, Zbirke mineralov, rud in kamnin Marjana Dolenca = The Marjan Dolenc Collections of Minerals, Ores and Rocks. Scopolia 74, str. 1-152.

PRAPROTNIK, N., 2012, Alpski botanični vrt Juliana in seznami rastlin = The Juliana Botanical Garden and lists of its plants. Scopolia 75. Str. 1-111.

KRIŽNAR, M., JERŠEK, M., 2012, Anton Bianchi in njegova zbirka fosilov, mineralov in kamnin = Anton Bianchi and his collection of fossils, minerals and rocks. Scopolia 76. Str. 1-63.

JERNEJC KODRIČ, M., TOME, S., KRYŠTUFEK, B., 2012, Okostje brazdastega kita v Prirodoslovnem muzeju Slovenije = Fin whale skeleton in the Slovenian Museum of Natural History. Scopolia 77, str. 1-168.

MARINČEK, L., ČARNI, A., 2013, Submontanski bukovi gozdovi podzveze Epimedio-Fagenion (Aremonio-Fagion) = Submontane beech forests of the suballiance Epimedio-Fagenion (Aremonio-Fagion). Scopolia 78, str. 1-75.

KRYŠTUFEK, B., JERNEJC KODRIČ, M., 2013, Catalogue of the mammals in the collection of the Slovenian Museum of Natural History IOrders: Lagomorpha, Erinaceomorpha, Macroscelidea, Afrosoricida, Scandentia, Hyracoidea, Didelphimorphia, Diprodontia, Monotremata = Katalog sesalcev v zbirki Prirodoslovenga muzeja Slovenije IRedovi: Lagomorpha, Erinaceomorpha, Macroscelidea, Afrosoricida, Scandentia, Hyracoidea, Didelphimorphia, Diprodontia, Monotremata. Scopolia 79, str. 1-194.

GOGALA, A., 2014, Čebele znoske v Sloveniji (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) = Megachilid bees of Slovenia (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) / Andrej Gogala. Scopolia 80. Str. 1-195.

NOVAK, Š., FRAJMAN, B., 2014, Flora Košute (Karavanke) nad gozdno mejo = Flora of the Mt. Košuta (Karavanke) above the timberline. Scopolia 81. Str. 1-87.

KRIŽNAR, M., MIKUŽ, V., 2014, Kamnolom Lipovica in njegove paleontološke zanimivosti = Lipovica quarry and its interesting palentological characteristics. SCOPOLIA 82. Str. 1-120.

PRAPROTNIK, N., 2015, Botaniki, njihovo delo in herbarijske zbirke praprotnic in semenk v Prirodoslovnem muzeju Slovenije=The botanists, their workand herbarium collections of vascular plants in the Slovenian Museum of Natural History. SCOPOLIA 83/84. Str. 1-414.

SCHMIDT, G., 2015, Slovenska pisma rudarskega nadzornika Lukasa Polca Sigismondu (Žigu) Zoisu v letih od 1789 do 1798 : diplomatični in kritični prepis, interpretacija in komentar pisem o ogledu rudnih jam na Pokljuki in kopov gline v Selški dolini, o montanističnih raziskavah na Koroškem, o poslanih vzorcih rud in zahvala za prireditev poroke Polčeve hčerke Mici v Zoisovem gradu na Javorniku pri Jesenicah ter Geslovnik teh pisem s komentarjem = Slovenian letters written by mining supervisor Lukas Polc between 1789 and 1798 to Sigismondo (Žiga) Zois : palaeographic and critical transcription, interpretation and comments on letters concerning Polc’s inspection of karstic ore caves on Pokljuka Plateau and clay digging in the Selška Valley, his montanistic research in the Koroška region, ore samples sent to Zois, and Polc’s letter of thanks to Zois for organising wedding of his daughter Mici in his castle at Javornik above Jesenice, and Geslovnik (Glossary) of these letters with a commentary. SCOPOLIA 85. Str. 1-142.

PRAPROTNIK, N., 2016, Seznam praprotnic in semenk ter njihova nahajališča na Slovenskem v delih Franca Ksaverja Wulfena = The list of vascular plants and their localities in Slovenia cited in the works of Franc Ksaver Wulfen. SCOPOLIA 86. Str. 1-143.

BATTELLI, C., NOVAK, Š. 2016, Zbirke alg patra Pija Titiusa Vendela (1801-1884) in druge herbarijske zbike alg v Prirodoslovnem muzeju Slovenije = Collections of father Pius Titius Vendel (1801-1884) and other herbarium collections of algae in the Slovenian museum of natural history. SCOPOLIA 87. Str. 1-63.

GOGALA, A., 2016, Zlate ose Slovenije (Hymenoptera: Chrysididae) = Cuckoo wasps of Slovenia (Hymenoptera: Chrysididae) / Andrej Gogala. SCOPOLIA 88. Str. 1-78.

KRIŽNAR, M., PLASKAN, M., 2017,Ferdinand Seidl in njegova geološko-paleontološka zbirka v Prirodoslovnem muzeju Slovenije = Ferdinand Seidl and his geological-paleontological collection in the Slovenian Museum of Natural History. SCOPOLIA 89. Str. 1-60.

GOGALA, A., 2017, Ose mravljarice Slovenije (Hymenoptera: Mutillidae) = Velvet ants of Slovenia (Hymenoptera: Mutillidae). SCOPOLIA 90. Str. 1-39.

VREZEC, A. et al 2017. Vpijati (Coraciiformes) = Coraciiformes:. SCOPOLIA 91. Str. 1-220.

PUNGARŠEK, Š., PILTAVER, A. Modeli gob Heinricha Arnoldija v Prirodoslovnem muzeju Slovenije in njihova dokumentacija = H. Arnoldi’s fungi models in the Slovenian Museum of Natural History [sic] and their documentation. SCOPOLIA 92. Str. 1-202.

MILER, M., GOSAR, M., ATANACKOV, J., JERŠEK, M.: Meteoriti in njihovo pojavljanje na Slovenskem = Meteorites and their occurrence in Slovenia. SCOPOLIA 93. Str. 1-128.

GREGORI, J., KAČAR, U., VREZEC, A.: Katalog ptičev Nepala v zbirki Prirodoslovnega muzeja Slovenije = Catalogue of Nepal Birds in the Collection of Slovenian Museum of Natural History. SCOPOLIA 94. Str. 1-104.

JERNEJC KODRIČ, M., KRYŠTUFEK, B., 2019, Katalog sesalcev v zbirki Prirodoslovnega muzeja Slovenije II Red: Carnivora; podred: Feliformia / Catalogue of the mammals in the collection of the Slovenian Museum of Natural History II Order: Carnivora; suborder: Feliformia . SCOPOLIA 95. Str. 1-161.

GOGALA, A., 2019, Peščinske čebele v Sloveniji (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae) / Andrenid bees of Slovenia (Hymenoptera: Apoidea: Andrenidae). SCOPOLIA 96. Str. 1-189.

KRYŠTUFEK, B. (ur.), 2019, Žiga Zois – popoln naravoslovec (dve stoletji po smrti) / Sigismondo Zois – a complete naturalist (two centuries after his death). SCOPOLIA 97. Str. 1-206.

SELJAK, G., 2020, Jumping Plant-lice of Slovenia (Insecta: Hemiptera: Psylloidea) / Bolšice Slovenije (Insecta: Hemiptera: Psylloidea). SCOPOLIA 98. Str. 1-224.

VREZEC, A., AMBROŽIČ ERGAVER, Š., KAPLA, A., RATAJC, U., 2020, Gradivo za favno hroščev (Coleoptera) Slovenije, 5. prispevek: Polyphaga: Staphyliniformia: Staphylinoidea: Silphidae / Material for the Beetle Fauna (Coleoptera) of Slovenia, 5th contribution: Polyphaga: Staphyliniformia: Staphylinoidea: Silphidae. SCOPOLIA 99, 1- 153.

GREGORI, J., KRYŠTUFEK, B. (souredila), 2021, 200 let Prirodoslovnega muzeja I = 200 years of the Natural History Museum I. SCOPOLIA 100, 1-155.

KRYŠTUFEK, B. (urednik), 2021, 200 let Prirodoslovnega muzeja II = 200 years of the Natural History Museum II. SCOPOLIA 101, 1-163.

GOGALA, A., 2022, Ose družine Vespidae v Sloveniji (Hymenoptera: Vespoidea: Vespidae) = Vespid wasps of Slovenia (Hymenoptera: Vespoidea: Vespidae) SCOPOLIA 102: 1–79.

KRYŠTUFEK, B. (urednik), 2022, 200 let Prirodoslovnega muzeja III = 200 years of the Natural History Museum III. SCOPOLIA 103, 1-212. PDF.

Gogala A. , 2023, Čebele iz družine Colletidae v Sloveniji (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) = Colletid bees of Slovenia
(Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) SCOPOLIA 104: 1–88

Ob 300-letnici rojstva Giovannija A. Scopolija (1723–1788)
On the occasion of the 300th anniversary of Giovanni A. Scopoli’s birth (1723–1788)

A. Piltaver: CONES FUNGORUM CARNIOLIAE, unpublished icons of fungi to Scopoli’s first edition of Flora Carniolica (1760) = A. Piltaver: ICONES FUNGORUM CARNIOLIAE, neobjavljene podobe gliv k prvi izdaji Kranjske flore (1760)

Editorial policy

Manuscripts submitted to Scopolia must be original in that the information is not copyrighted, published or submitted elsewhere. Submissions are read by two referees and the Editor-in-Chief is responsible for all publication decisions.

The Editor, the Editorial Board and the Publisher of Scopolia are bound to ethical standards accepted in the international scientific publishing and stipulated in the Best Practice Guidelines for Journal Editors by the Committee on Publication Ethics.

Manuscripts must conform to standards of responsible authorship in the following ways:

 • All the Authors must accept the responsibility for the entire content of submitted manuscripts.
 • Authorship should be restricted to those who have made significant contribution to the conceptual design, the implementation of the study, data analysis or writing the manuscript.
 • The authors must describe relevant safety, regulatory, and ethical standards regarding animals used.
 • Papers based on research that does not appear to have paid proper regard for conservation and animal welfare considerations may be refused, especially when associated with the killing of or damage to threatened species or those listed in Red Data Books appropriate to the geographic area concerned. The same holds for possible adverse consequences of research work for ecosystems, populations or individual organismsIn all cases, the final decision will rest with the Editor.
 • Manuscripts must be free of any kind of prejudice, including gender, national or racial stereotyping.

 

Subscription of manuscripts

All manuscripts must conform to the present “Instructions” presented herein. Authors should also consult the most recent published papers for current format and style. Manuscripts should be submitted to the Editor at his Email address.

Preparation of manuscripts

Manuscript can be published as original research papers, reviews, collection catalogues or special issues. Contributions are not restricted to their length.

Language

Manuscripts can be submitted in English or in Slovene, or in both languages. Manuscripts in Slovene must have a comprehensive summary in English. Titles, abstract and keywords must be in both, Slovene and English. Additional summary can also be in a language spoken in the region, i.e. in one of Slavic languages, Hungarian, Italian, or German. The Publisher can provide translations to Slovene for non-Slovene authors. Non-English speakers are strongly encouraged to have their manuscripts checked by a native speaker before submission.

Format

 • Manuscripts must be prepared in 12-pt font size, double spaced throughout, with 2 cm margins in A4 letter-sized document. Do not right justify the text. Use only lowercase letters.
 • Provide line numbers and page numbers.
 • Full references of citations in the text must appear in the “Literature” section, and vice versa. References within the text body are quoted by the author names and year system and, if appropriate, by page number(s). If the reference consists of three or more author names, the first name is followed by et al.
 • Italics are used only for species/genus names. Please, do not italicize standard Latin abbreviations like et al., i.e., ca., vs., etc. Small Capitals are used for except for quotations of the authors’ names.
 • Headings should be on separate line. The hierarchy of the sub-headings should not exceed three, and they should be used only when a sub-section contains at least two full paragraphs. In the text, one-digit numbers should be spelt out except as part of date, a fraction of decimal, a percent or a unit of measurements. Use Arabic numerals for numbers larger than nine, except as the first word in a sentence; avoid starting sentences with numbers.
 • Vernacular names of organisms, if not derived from geographic or personal names, are written with small initials. At first mention in the text, provide the vernacular name, the full scientific name (genus and species) and the authority of studied organisms; thereafter, use either the scientific or the vernacular name consistently.
 • Scientific names should follow the International Code for Zoological Nomenclature (http://iczn.org/iczn/index.jsp), the International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Melbourne Code) (http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php).
 • Each voucher specimen described or mentioned must have been deposited in an appropriate (preferably public) institution and bear collection’s acronym and a catalogue number.

 

All the manuscripts should be divided into: Abstract, Introduction, Material and Methods, Results, Discussion, and Literature.

 • Title should be on a separate page (Title page), together the name(s) of author(s), the complete postal address(es), e-mail addresses and a running title of maximum 50 characters. Pager footnotes are allowed on this page only. Superscript Arabic numerals are used to link the authors’ names with their affiliations. Each affiliation should be on separate line. Please, indicate the corresponding author. The title must be concise. Where appropriate, include mention of the family or higher taxon. Authors of scientific taxa should be omitted. If both the vernacular and scientific names are used in the title, then the latter may be separated by comma (but not placed in parentheses). but informative synthesis of the study.
 • A concise abstract should not exceed 200 words, in which the main results and conclusions are described briefly. References should not be included unless they are absolutely essential.
 • Up to 3-6 keywords (or compound words), specific for the article, should be listed after the abstract. Do not repeat words already contained in the title.
 • The Introduction must provide information on the problem within the context of existing knowledge.
 • The Material and Methods section must explain methods used in the field, cabinet or laboratory. Avoid excessive details of the procedures and leave out the type and make of instruments or chemicals used unless they are not widely available. A brief description should also be given on the statistical analysis of the data, with mention of the statistical tests used. Report museum vouchers used here or in the Appendix if a list is excessively long.
 • The Results section should be concise and restricted to necessary information and interpretation. Only material pertinent to the subject may be included and quotations should be avoided. All tables and figures must be referred to in the text.
 • Discussion provides an interpretation of the results obtained in light of past and current research. A Conclusion section may be added, particularly if results and discussion are combined.
 • Acknowledgements should be concise but must include all who provided financial, collaborative or other support.
 • References must be arranged in alphabetical order of the senior author’s name, than by the alphabetical order of the junior author’s name, and then chronologically by date.  Journal names should be abbreviated according to the World List of Scientific Periodicals. For non-Roman alphabets, the names of authors, journals, and publishers should be given in transliteration using British National System for Transliteration. Parenthesize translation into English of non-English references and mention in brackets the original language (e.g. in Slovene with English summary). Please note the following bibliographical examples:

v  Articles in periodical journals

Hill, J.E., 1960: The Robinson collection of Malaysian mammals. Bull. Raffles Mus., 29: 1–112.

v  Books

Ellerman, J.R. & T.C.S. Morrison-Scott, 1951: Checklist of Palaearctic and Indian mammals 1758 to 1946. British Museum (Natural History), London, 810 pp.

v  Aticles in books or proceedings

Newsome, A., 1995: Red kangaroo Macropus rufus (Desmartes, 1842). Pp. 353-355 In: Strahan, R. (ed.): Mammals of Australia. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., 756 pp.

v  Electronic citations

Smith, A.T. & A.F. Boyer, 2008a: Oryctolagus cuniculus. In: IUCN 2012. IUCN Red List of Thre­atened Species. Version 2012.2. . Downloaded on 29 April 2013.

 • Insert Tables after References (or the Appendix). Each should be on a separate sheet of A4 paper with the caption given at the top. Tables must not be repeated in Figures or in text, and vice versa. Vertical lines should be avoided. If abbreviations are necessary, these should be explained in the caption.
 • Figures must be submitted in digital form as TIFF or JPG formats at resolution yielding 300 dpi. Captions to figures should be typed as a separate section of the manuscript.

 

Processing of manuscripts

Evaluation: Submitted papers will be evaluated independently by two peers selected by the Editor-in-Chief. Manuscripts will be refused without review if they address inappropriate topics or have not been prepared in the appropriate style, format, linguistic or scientific level associated with the journal. The corresponding author will be informed immediately when a decision has been made on manuscript acceptability.

Proofs: One galley proof will be sent to the first (or corresponding) author. Extensive alterations are not allowed and will be charged to the author. Corrected proofs must be returned as soon as possible.

Copyright: After acceptance of a manuscript the Author(s) must agree with the transfer of copyright to the publisher.

Offprints: Following publication, the corresponding author will be provided with an electronic PDF copy of the published paper and with 50 paper reprints. Further paper copies can be purchased; please contact the Editor.

Skip to content