ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

1) O Politiki varstva osebnih podatkov

Namen Politike varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika) je seznanitev Naročnikov Uporabnikov ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: PMS) ter pravicami Posameznikov na tem področju.

Hkrati ta Politika dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

Za opredelitve, napisane z veliko začetnico, se uporabljajo pomeni, navedeni v Splošnih pogojih za izvajanje storitev za potrošnike ter Splošnih pogojih za izvajanje storitev za pravne osebe in podjetnike (v nadaljevanju: Splošni pogoji), v kolikor v Politiki ni določeno drugače.

V Politiki so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

  • kontaktne informacije PMS in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov,
  • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov Posameznikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov Posameznikov,
  • posredovanje podatkov tretjim osebam in v tretje države,
  • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
  • pravice Posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
  • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

 

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

 

2) Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov, je Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana.

V PMS je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu GDPR@pms-lj.si.

 

3) Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Obdelava na podlagi pogodbe:

PMS obdeluje osebne podatke Posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja storitve, vključno s storitvami z dodano vrednostjo, oziroma prodajo blaga.

V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti PMS obdeluje osebne podatke Posameznikov za naslednje namene: identifikacija Posameznika, priprava ponudbe, sklenitev pogodbe, dobava storitev ali opreme, dostava opreme in/ali dokumentacije na dom, obveščanje o spremembi zakonodaje na določenem področju ali spremembi prodajnih pogojev, izvajanje sprememb naročniškega in drugega pogodbenega razmerja, obračunavanje storitev, reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij Posameznikov, pošiljanje obvestil Posameznikom v zvezi z izvajanjem naročniškega ali drugega pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave, prodaja terjatev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med PMS in Posameznikom. V obsegu, nujno potrebnem za preverjanje pristnosti in identifikacijo transakcij, PMS obdeluje podatke tudi za potrebe obračuna provizij zaposlenim in poslovnim partnerjem, ki prodajajo storitve Posameznikom, ter opredelitev njihove učinkovitosti ter pripravo poročil in planiranje nadaljnjih aktivnosti.

Za potrebe izvajanja storitev, ki jih je naročil Posameznik, PMS, dokler je to potrebno za izvajanje teh storitev, obdeluje vse podatke, ki so za to potrebni. PMS za namene spremljanja in preverjanja kakovosti izvajanja storitev ter odpravljanja morebitnih tehničnih napak zagotavlja beleženje tehničnih parametrov, ki so lahko povezani s Posameznikom.

Obdelava osebnih podatkov Posameznika je lahko tudi del dodatnih storitev, naročenih s strani Posameznika. Pogodba za tovrstne storitve se lahko sklene tudi z ustrezno izbiro na spletnem mestu ali mobilni aplikaciji PMS.

Posameznik je obveščen o možnosti, da se pri registraciji na nekatere storitve ali v zvezi z izvajanjem posameznih pogodbenih pravic in obveznosti, lahko preverja identiteta Posameznika s pomočjo SMS sporočil ali druge avtentifikacije, ter prevzemata odgovornost za ustrezno varovanje terminalske opreme. PMS ne odgovarja za morebitno razkritje osebnih podatkov ali zlorabo identitete Posameznika, ki je posledica neustreznega varovanja terminalske opreme s strani Posameznika.

 

Obdelava na podlagi zakona:

PMS obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev pogodbe, zaračunavanja blaga in storitev.

PMS lahko podatke o Posameznikih hrani in obdeluje, če jih potrebuje za obračun storitev in za plačila. Podatke o prometu lahko PMS po preteku roka hrambe, določenega v tej Politiki, anonimizira skladno z zakonom. Anonimizirani podatki o prometu niso več osebni podatki. Prav tako lahko PMS, v skladu z zakonom, v anonimizirani obliki obdeluje lokacijske podatke o Posameznikih, ki niso hkrati podatki o prometu.

 

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva PMS:

PMS lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si prizadeva PMS ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nanašajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o Posamezniku, PMS opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za trženjske in druge poslovne oziroma tehnične analize PMS. Kot dodaten ukrep pri nekaterih oblikah nadaljnje podatkov o prometu se lahko uporabi tudi brisanje določenih podatkov.

Skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno trženje. Za potrebe neposrednega trženja lahko PMS tudi brez privolitve oblikuje profile Posameznikov na podlagi osnovnih informacij, kot so na primer naročene storitve. Tako osnovno profiliranje ne bo nikdar vključevalo podatkov o prometu ali vsebine storitev. Posameznik lahko navedeni obdelavi ugovarja skladno s točko 6/iv Politike.

Na podlagi zakonitega interesa lahko PMS Posameznike za namene izboljšave storitev kontaktira za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. PMS zaradi tehtanja tega interesa z interesi Posameznika ne kontaktira ponovno tistih Posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Skladno z zakonitim interesom lahko PMS obdeluje osebne podatke v nujno potrebnem in sorazmernem obsegu za zagotovitev neprekinjenega delovanja, varnosti omrežja in informacij, tj. zmožnosti omrežja ali informacijskega sistema, da na določeni ravni zaupanja prepreči slučajne dogodke ali nezakonita ali zlonamerna dejanja, ki ogrožajo dostopnost, avtentičnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki jih ponujajo ali so dostopne prek omrežij in sistemov. To na primer vključuje preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemih. To lahko vključuje obdelavo omrežnih diagnostičnih podatkov (tehničnih podatkov oziroma odčitkov iz opreme) ter podatki o zgodovini v diagnostičnih orodjih, ki bi lahko omogočali ponovno identifikacijo posameznika.

PMS ima zakonit interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe anonimizirati oziroma agregirati in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe trženja, načrtovanja storitev in podobno.

Drugi zakoniti interesi lahko vključujejo preprečevanje zlorab, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Zakonit interes zajema tudi zakonito preverjanje plačilne sposobnosti Posameznikov, na primer prek aplikacije SISBON.

PMS lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o Posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s Posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

PMS si pridružuje pravico, da podatke o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti Posameznikov (podatke o plačilih računov) obdeluje za zagotavljanje višje kakovosti svojih storitev ter zagotavlja poznejši izklop storitev Posameznikom, ki svoje pogodbene obveznosti plačujejo pravočasno.

 

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov:

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da PMS. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbi in storitvah, pripravo ponudbe, prilagojene posameznikovim uporabniškim navadam ali opravljanje storitev z dodano vrednostjo. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova vključuje posredovanje e-poštnega naslova zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil PMS med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli PMS, pri čemer si PMS pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti preko self-care portalov (mobilna in spletna aplikacija), preko kontaktnega centra ali na prodajnem mestu PMS. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme PMS. Možnost preklica soglasja na predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika s PMS.

Soglasje lahko da eden od staršev, rejnik ali skrbnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo dokler ga eden od staršev, rejnik ali skrbnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni.

Kjer soglasje vključuje neposredno trženje na podlagi Posameznikovega profila, lahko PMS izvaja profiliranje Posameznika na podlagi naročene in dejanske uporabe podatkovnih in govornih storitev ter podatkov o lokaciji, kar omogoča avtomatizirano ponujanje storitev in paketov, prilagojenih navedenemu profilu uporabe, ob upoštevanju okoliščin kot so na primer količina porabe govornih minut, SMS/MMS in podatkov, čas navedene uporabe, podatki o ogledu TV vsebin, konkretne klicane številke drugih oseb in družinskih članov, vključno z njihovim profilom uporabe, kadar so tudi slednji za to dali soglasje. Navedeno profiliranje lahko vključuje več ali vse člane določenega gospodinjstva, kadar so ti člani gospodinjstva vsak posebej dali privolitev za tako profiliranje. Profiliranje lahko ima za posledico ponudbo oziroma informacijo o ponudbi PMS, vendar za Posameznika v nobenem primeru ne ustvarja pravnih obveznosti. Profiliranje za potrebe neposrednega trženja lahko vključuje uporabo rojstnega datuma.

Podatki, za katere je dana privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo do tri leta po prenehanju poslovnega razmerja s PMS.

 

4) Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

(i) osebam, ki za PMS izvajajo posamezne naloge obdelave kot so na primer priprava in pošiljanje računov ali podatkovna analitika, vzdrževanje in razvoj storitev, vključno s programsko opremo, kadar te naloge v potrebnem obsegu vključujejo obdelavo osebnih podatkov;
(ii) drugim operaterjem Elektronskih komunikacijskih storitev in omrežij v obsegu, ki je potreben, da se te storitve opravljajo in zaračunavajo, vključno z obračunom medomrežnega povezovanja, nacionalnega in mednarodnega gostovanja ipd.;
(iii) osebam, ki opravljajo storitve, povezane z Elektronskimi komunikacijskimi storitvami, na primer storitve plačil po komunikacijskih omrežjih in druge storitve z dodano vrednostjo, oziroma dobavljajo opremo, ki je povezana z opravljanjem Elektronskih komunikacijskih storitev, kadar je to skladno s pogodbo za dobavo storitev ali opreme oziroma soglasjem, dano PMS ali drugemu upravljavcu;
(iv) osebam, ki za PMS opravljajo storitve prodaje in trženja, vključno s prodajo in trženjem na terenu, ali sodelujejo s PMS na področju trženja in prodaje lastnih storitev ali storitev tretjih oseb, v obsegu, ki je potreben za tovrstne naloge v sklopu namenov in podlag, opredeljenih v tej Politiki;

Podatke o prometu smejo znotraj PMS obdelovati le pooblaščene osebe, ki pod nadzorstvom PMS skrbijo za zaračunavanje ali upravljanje prometa, odgovarjajo na vprašanja Posameznikov, odkrivajo prevare, tržijo storitve, zagotavljajo storitve z dodano vrednostjo ali opravljajo druge naloge, pri katerih je potrebna obdelava osebnih podatkov, pri čemer mora biti ta obdelava omejena na obseg, ki je potreben za namene takih dejavnosti.

PMS lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo skladno s pravom EU in slovenskimi predpisi, podatke o Posameznikih posreduje tudi v nekatere tretje države. Posredovanje podatkov v tretje države se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države, ki jih predpisujejo pravo EU ter veljavni slovenski predpisi. Mogoče podlage vključujejo:

  • izvedbeni akt Evropske komisije o ustreznosti varstva v tretji državi;
  • zavezujoča poslovna pravila, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, če so ta ustrezno odobrena;
  • standardna določila o varstvu podatkov;
  • drug mehanizem, ki ga dopušča Splošna uredba o varstvu podatkov.

 

5) Rok hrambe osebnih podatkov

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o Posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki obdelujejo na podlagi privolitve Posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

 

6) Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

PMS zagotavlja Posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejema zahteve. PMS lahko rok za uresničevanje pravic Posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če PMS podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

PMS sprejema zahteve v zvezi s pravicami Posameznika na elektronski naslov GDPR@pms-lj.si ali po pošti na naslov Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko zahtevo odda tudi na sedežu PMS.

Kadar Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto Posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko PMS zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko PMS:

– zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali – zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Posameznikom omogoča PMS naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: (i) pravico do dostopa do podatkov, (ii) pravico do popravka, (iii) pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), (iv) pravico do omejitve obdelave, (v) pravico do prenosljivosti podatkov, (vi) pravico do ugovora.

 

(i) pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od PMS dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo: – nameni obdelave; – vrste osebnih podatkov; – uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; – kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; – obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; – pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; – kadar osebni podatki niso zbrani od Posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom; – obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za Posameznika.

Na podlagi zahteve Posameznika PMS zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko PMS zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

 

(ii) pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da PMS brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

 

(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da PMS brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, PMS pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati: – kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; – kadar Posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; – kadar Posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa PMS, pa za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; – kadar Posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja; – kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom; kadar gre za podatke, v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

Kadar gre za imeniške ali drugače objavljene podatke, PMS sprejme razumne ukrepe, vključno s tehničnimi, da upravljavce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti, da Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahteva, naj izbrišejo morebitne povezave do teh osebnih podatkov ali njihove kopije.

 

(iv) pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da PMS omeji obdelavo, kadar: – Posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; – je obdelava nezakonita in Posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; – PMS osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; – je Posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. – (v) pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval PMS, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga PMS, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar: – obdelava temelji na privolitvi Posameznika ali pogodbi in – se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

(vi) pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva PMS ali tretja oseba. PMS preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami Posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima Posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem. Kolikor neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

7) Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov, pošlje na elektronski naslov GDPR@pms-lj.si ali po pošti na naslov Prirodoslovni muzej Slovenije, PREŠERNOVA CESTA 20, 1000 Ljubljana. Posameznik lahko pritožbo odda tudi na prodajnem mestu PMS.

Prav tako ima vsak Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je Posameznik pri PMS uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi PMS meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri PMS v roku 15 dni. PMS mora o pritožbi odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

 

8) Veljavnost Politike

Ta Politika je objavljena na https://www.pms-lj.si in začne veljati 25. 5. 2018.

Skip to content