ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 241 09 40
Faks: 01 241 09 40
E-pošta: uprava.pms-lj.si
Odgovorna oseba: dr. Miha Jeršek, direktor
Datum prve objave kataloga: 18.12.2012
Datum zadnje spremembe: 20. 2. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.pms-lj.si

2. Splošni podatki o katalogu

Prirodoslovni muzej Slovenije je nacionalni muzej z naravoslovno, znanstveno in pedagoško vsebino. Je najstarejša slovenska kulturna in znanstvena institucija, ki izvira iz Deželnega muzeja ustanovljenega 1821. Muzej hrani nacionalno, evropsko in svetovno pomembne naravoslovne študijske zbirke, v katerih so vidne spremembe biotske raznovrstnosti, razvoj naravoslovne miselnosti in tehnik zbiranja ter obdelave muzejskega gradiva. Nenazadnje je raziskovalna institucija, ki raziskuje naravo in kulturno dediščino naravnega izvora. Muzej izdaja dve znanstveni reviji in sicer SCOPOLIA ter Acta Entomologica Slovenica (slednja izhajata v sozaložništvu).

 • dr. Cvetka Požar (predsednica),
 • dr. Nina Ukmar (predstavnica ustanovitelja),
 • prof. dr. Mateje Dolenec (član),
 • dr. Nika Grabar (članica) 
 • predstavnika zaposlenih Tea Knapič in Jernej Uhan

 

Vlada RS je na 363 dopisni seji, 13. 4. 2022, imenovala 4 člane, Jerneja Uhana pa so na volitvah, 28. 2. 2022, izvolili zaposleni v PMS.

Mandat članov sveta se je pričel z ustanovitveno sejo 20. 5. 2022 (mandat traja 4 leta).

 • dr. Miha Jeršek, direktor
 • dr. Staša Tome, namestnica direktorja
 • Klemen Vidmar, glavni računovodja
 • Anita Hukarević, poslovna sekretarka in knjigovodja

Delo na zbirkah je osnovna naloga kustosov, ki delujejo na štirih kustodiatih. Strokovno in znanstveno delo načrtujejo in izvajajo vodje kustodiatov s svojimi sodelavci. Za skupne projekte, javne programe in usklajevanja strokovnega dela s smernicami Prirodoslovnega muzeja Slovenije, sklicuje direktorica strokovne kolegije, na katerih so prisotni vsi kustosi.

Kustodiat za vretenčarje:

 • prof. dr. Boris Kryštufek
 • Mojca Jernejc Kodrič, vodja kustodiata
 • Urška Kačar, kustodinja (trenutno odsotna)
 • doc. dr. Al Vrezec, muzejski svetovalec
 • Matic Centa, kustos pripravnik

 

Kustodiat za nevretenčarje:

 • Tea Knapič, kustodinja, vodja kustodiata
 • dr. Tomi Trilar, muzejski svetnik
 • dr. Andrej Gogala, muzejski svetovalec

 

Kustodiat za geologijo:

 • dr. Miha Jeršek, muzejski svetnik, direktor
 • mag. Matija Križnar, muzejski svetovalec, vodja kustodiata
 • Katarina Kadivec, kustosinja pripravnica

 

Kustodiat za botaniko:

 • Špela Pungaršek, kustosinja, vodja kustodiata
 • Klemen Završnik, samostojni strokovni delavec
 • Monika Poklukar, samostojna strokovna delavka

Za tehnične (in strokovno preparatorske) potrebe muzeja in kustodiatov skrbi tehnična služba:

 • Borut Tome, vodja tehnične službe,
 • Matjaž Černila, Darko Fekonja, David Kunc, Mojmir Štangelj in Jernej Uhan.

Za stike z javnostjo, promocijo, pedagoške, andragoške in druge javne programe ter specialno knjižnico skrbi Oddelek za stike z javnostjo:

 • dr. Staša Tome, muzejska svetnica, vodja oddelka
 • Doroteja Fon, kustosinja

 

V okviru oddelka deluje tudi specialna knjižnica

 • Alenka Jamnik, bibliotekarka specialistka

V okviru muzeja deluje tudi dislocirana enota Alpski botanični vrt Juliana v Trenti:

 • Špela Pungaršek, vodja dislocirane enote
 • Klemen Završnik, samostojni strokovni delavec
 • Monika Poklukar, samostojna strokovna delavka

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:
Direktor: Dr. Miha Jeršek
Tel.: 01 241 09 54
E-pošta: uprava@pms-lj.si
Faks: +386 (01) 241 09 53

 • Izjava o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja
 • Navodilo o zagotavljanju javnosti dela javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije
 • Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov
 • Katalogi osebnih podatkov Prirodoslovnega muzeja Slovenije
 • Navodila za naročanje blaga, storitev ali gradenj v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
 • Navodilo o vrednotenju zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije 
 • Pravilnik o računovodstvu s prilogo interni pravilnik Juliana
 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Specialne knjižnice PMS
 • Pravilnik o izdajanju medijev PMS
 • Požarni red
 • Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic nasilja, nadlegovanja, ustrahovanja in trpinčenja na delovnem mestu v PMS
 • Pravilnik o preprečevanju alkoholizma in izvajanju preizkusa vinjenosti ter vpliva mamil in psihoaktivnih substanc v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
 • Program promocije zdravja na delovnem mestu v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
 • Načrt varovanja
 • Načrt integritete PMS
 • Pravilnik o evidentiranju delovnega časa 
 • Register tveganj Prirodoslovnega muzeja Slovenije
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o odpiralnem času Prirodoslovnega muzeja Slovenije 
 • Strateški načrt javnega zavoda PMS za obdobje 2017 – 2021

Sklopi informacij / povezave na strani:

Javna naročila
Drugi razpisi in povabila k sodelovanju

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis načina dostopa:
Informacije so dosegljive na spletnih straneh Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Fizični dostop je mogoč po predhodnem dogovoru na sedežu.

Pristojna oseba:
dr. Miha Jeršek, direktor, tel.: +386 1 24 10 954, uprava@pms-lj.si

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov: /

Skip to content