1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 241 09 40
Faks: 01 241 09 40
E-pošta: uprava.pms-lj.si
Odgovorna oseba: dr. Miha Jeršek, vršilec dolžnosti direktorja
Datum prve objave kataloga: 18.12.2012
Datum zadnje spremembe: 20. 2. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.pms-lj.si

2. Splošni podatki o katalogu

Prirodoslovni muzej Slovenije je nacionalni muzej z naravoslovno, znanstveno in pedagoško vsebino. Je najstarejša slovenska kulturna in znanstvena institucija, ki izvira iz Deželnega muzeja ustanovljenega 1821. Muzej hrani nacionalno, evropsko in svetovno pomembne naravoslovne študijske zbirke, v katerih so vidne spremembe biotske raznovrstnosti, razvoj naravoslovne miselnosti in tehnik zbiranja ter obdelave muzejskega gradiva. Nenazadnje je raziskovalna institucija, ki raziskuje naravo in kulturno dediščino naravnega izvora. Muzej odlikujejo kar tri znanstvene revije, in sicer SCOPOLIA, Acta entomologica Slovenica in Illiesia (slednji izhajata v sozaložništvu).

 • Simona Zupančič, predsednica
 • Branka Babič, namestnica predsednice
 • dr. Marija Rogar, članica
 • Bogomir Vnučec, član
 • Jernej Uhan, član

 

Vlada RS je na 363 dopisni seji, 13. 4. 2022, imenovala 4 člane, Jerneja Uhana pa so na volitvah, 28. 2. 2022, izvolili zaposleni v PMS.

Mandat članov sveta se je pričel z ustanovitveno sejo 20. 5. 2022 (mandat traja 4 leta).

 • prof. dr. Peter Trontelj (imenovanje UL, BTF),
 • prof. dr. Franc Janžekovič (imenovanje UM) – predsednik
 • mag. Slavko Polak (imenovanje SMS)
 • izr. prof. dr. Boštjan Rožič (imenovane UL, NTF)
 • doc. dr. Al Vrezec (izvoljen)
 • mag. Matija Križnar (izvoljen) – namestnik predsednika

 

Mandat članov Strokovnega sveta se je pričel z ustanovitveno sejo 24. 6. 2020 (mandat traja 4 leta).

 • dr. Miha Jeršek, v. d. direktorja (od 16. 2. 2022),
 • dr. Staša Tome, namestnica v. d. direktorja
 • Miha Marcola, računovodja
 • Anita Hukarević, poslovna sekretarka in knjigovodja

Delo na zbirkah je osnovna naloga kustosov, ki delujejo na štirih kustodiatih. Strokovno in znanstveno delo načrtujejo in izvajajo vodje kustodiatov s svojimi sodelavci. Za skupne projekte, javne programe in usklajevanja strokovnega dela s smernicami Prirodoslovnega muzeja Slovenije, sklicuje direktorica strokovne kolegije, na katerih so prisotni vsi kustosi.

Kustodiat za vretenčarje:

 • prof. dr. Boris Kryštufek , univ. dipl. biol.
 • Mojca Jernejc Kodrič, univ. dipl. biol., vodja kustodiata
 • Urška Kačar, univ. dipl. biol.,
 • doc. dr. Al Vrezec, univ. dipl. biol.

Kustodiat za nevretenčarje:

 • dr. Tomi Trilar, univ. dipl. biol., vodja kustodiata,
 • dr. Andrej Gogala, univ. dipl. biol.
 • Tea Knapič, univ. dipl. biol.

Kustodiat za geologijo:

 • dr. Miha Jeršek, univ. dipl. inž. geol.,
 • mag. Matija Križnar, univ. dipl. inž. les., vodja kustodiata
 • Manca Hočevar, univ. dipl. inž. geol.

Kustodiat za botaniko:

 • Špela Pungaršek, univ. dipl. biol., vodja kustodiata

Za tehnične (in strokovno preparatorske) potrebe muzeja in kustodiatov skrbi tehnična služba:

 • Borut Tome, vodja tehnične službe,
 • Matjaž Černila, Darko Fekonja, David Kunc, Mojmir Štangelj in Jernej Uhan.

Za stike z javnostmi, promocijo, pedagoške, andragoške in druge javne programe ter specialno knjižnico skrbi Oddelek za stike z javnostjo:

 • dr. Staša Tome, univ. dipl. biol. vodja oddelka
 • Doroteja Fon, prof. kem in biol.

 

V okviru oddelka deluje tudi specialna knjižnica

 • Alenka Jamnik, univ. dipl. inž. geol., bibliotekarka specialistka

V okviru muzeja deluje tudi dislocirana enota Alpski botanični vrt Juliana v Trenti:

 • Špela Pungaršek, univ dipl. biol. vodja dislocirane enote
 • Klemen Završnik, dipl. inž. agr. in hort.
 • Martina Tekavec, akad. restav. in dipl. varst. biol.

Uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja:
Vršilec dolžnosti direktorja: Dr. Miha Jeršek
Tel.: 01 241 09 54
E-pošta: uprava@pms-lj.si
Faks: +386 (01) 241 09 53

 • Izjava o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja
 • Navodilo o zagotavljanju javnosti dela javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije
 • Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov
 • Katalogi osebnih podatkov Prirodoslovnega muzeja Slovenije
 • Navodila za naročanje blaga, storitev ali gradenj v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
 • Navodilo o vrednotenju zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije 
 • Pravilnik o računovodstvu s prilogo interni pravilnik Juliana
 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Specialne knjižnice PMS
 • Pravilnik o izdajanju medijev PMS
 • Požarni red
 • Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic nasilja, nadlegovanja, ustrahovanja in trpinčenja na delovnem mestu v PMS
 • Pravilnik o preprečevanju alkoholizma in izvajanju preizkusa vinjenosti ter vpliva mamil in psihoaktivnih substanc v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
 • Program promocije zdravja na delovnem mestu v Prirodoslovnem muzeju Slovenije
 • Načrt varovanja
 • Načrt integritete PMS
 • Pravilnik o evidentiranju delovnega časa 
 • Register tveganj Prirodoslovnega muzeja Slovenije
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o odpiralnem času Prirodoslovnega muzeja Slovenije 
 • Strateški načrt javnega zavoda PMS za obdobje 2017 – 2021

Sklopi informacij / povezave na strani:

Javna naročila
Drugi razpisi in povabila k sodelovanju

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Opis načina dostopa:
Informacije so dosegljive na spletnih straneh Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Fizični dostop je mogoč po predhodnem dogovoru na sedežu.

Pristojna oseba:
dr. Miha Jeršek, vršilec dolžnosti direktorja, tel.: +386 1 24 10 954, uprava@pms-lj.si

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oz. tematskih sklopov: /

Skip to content