ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

ISSN 1318-1998

ACTA ENTOMOLOGICA SLOVENICA je glasilo Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija in Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Objavlja izvirna znanstvena dela, pregledne članke in ocene knjig s področja entomologije. Izideta po dve številki letno. Urednik je Andrej Gogala (agogala@pms-lj.si), Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, p.p.290, SI-1000 LJUBLJANA.

Povzeto v: The Zoological Record, Entomology Abstracts, CAB Abstracts
Revijo dobivajo člani Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija.
Cena posamezne številke je 8,50 €.
Zamenjava je zaželjena.
Publikacija je natisnjena s pomočjo Ministrstva za znanost in tehnologijo R Slovenije.

Revija ACTA ENTOMOLOGICA SLOVENICA je na voljo za ogled in nakup v knjižnici Prirodoslovnega muzeja Slovenije.
Naročila sprejemata izdajatelja. Prispevke pošiljajte glavnemu uredniku ali članu uredniškega odbora.

Izdajatelja Uredniški odbor Urednik
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija
Biološko središče – Nacionalni inštitut za biologijo
Večna pot 111
SI-1000 LJUBLJANAPrirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova 20, p.p. 290
SI-1001 LJUBLJANA
dr. Martin Baehr (München), dr. Werner Holzinger (Graz), Prof. Dr. Mladen Kučinić (Zagreb), prof. dr. Jože Maček (Ljubljana), dr. Carlo Morandini (Udine), dr. Ignac Sivec (Ljubljana), prof. dr. Stanislav Trdan, dr. Tomi Trilar (Ljubljana), dr. Rudi Verovnik (Ljubljana), dr. Al Vrezec (Ljubljana), Žarko Vrezec (tehn. urednik) dr. Andrej Gogala
agogala@pms-lj.siPrirodoslovni muzej Slovenije
Prešernova 20, p.p. 290
SI-1001 LJUBLJANA

Acta entomologica slovenica je glasilo Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija in Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Objavlja izvirna znanstvena dela, pregledne članke in ocene knjig s področja entomologije. Članki lahko obravnavajo favnistiko, sistematiko, ekologijo, etologijo, fiziologijo ali zoogeografijo žuželk. Pisani naj bodo v slovenskem ali angleškem jeziku, z obveznim angleškim in slovenskim izvlečkom. Članki so strokovno recenzirani. Letno izideta dve številki.

Avtorje prosimo, da se pri oblikovanju člankov zgledujejo po zadnji številki revije. Če je le mogoče, svoj tekst pošljite po elektronski pošti ali oddajte na digitalnem nosilcu. Izpis članka na papirju naj ima dvojne presledke med vrsticami, da je možno popravljanje. Risbe naj bodo kontrastne, pri debelini črt pa upoštevajte tudi morebitno pomanjšanje na format revije. Slike naj bodo v izvirnih datotekah, če jih oddajate v elektronski obliki.

Citirana literatura naj se navede na koncu članka in naj bo razvrščena po abecedi glede na priimke avtorjev.

Avtorji člankov dobijo brezplačno 20 posebnih odtisov in članek v elektronski obliki.

Vsebina

1993, ŠT./NO. 1

 • Stanislav GOMBOC: Metode prepariranja in konserviranja genitalnih organov in drugih hitiniziranih delov žuželk. 5-13.
 • Cene FURLAN: Raziskave o razširjenosti pokalic rodu Zorochrus (Negasteriinae-Elateridae) v Sloveniji. 15-20.
 • Božidar DROVENIK: Nove vrste in favnistične posebnosti hroščev (Coleoptera: Carabidae, Cerambycidae in Curculionidae) v slovenskih Alpah. Neue Arten und faunistische besonderheiten der Käfer (Coleoptera: Carabidae, Cerambycidae in Curculionidae) aus den Slowenischen Alpen. New species and faunistic curiosities of the beetles (Coleoptera: Carabidae, Cerambycidae and Curculionidea) from the Slovenian Alps. 21-31.
 • Manfred KAHLEN: Neues zur »bekannten« Tiergeographie von Hohlenkafern im Alpenraum. 33-36.
 • Stanislav GOMBOC: Mellicta britomartis Assmann 1847 (Nymphalidae) najdena tudi v Prekmurju. Eine neue Lokalitat von Mellicta britomartis Assmann 1847 (Nymphalidae) im Prekmurje/Murgebiet – Slowenien gefunden. 37-40.
 • Stanislav GOMBOC: Apamea sicula syriaca (Osthelder, 1993) (Lep., Noctuidae), nova vrsta za slovensko favno metuljev, najdena v Prekmurju. Apamea sicula syriaca (Osthelder, 1993) (Lep., Noctuidae) neu für Slowenien, im Prekmurje/Murgebiet – Slowenien gefunden. 41-42.

1994, ŠT./NO. 2

 • Jože BRODER: Anophthalmus daffneri sp. n. aus Slowenien (Coleoptera: Carabidae, Trechinae). Anophthalmus daffneri sp. n. iz Slovenije (Coleoptera: Carabidae, Trechinae). Anophthalmus daffneri sp. n. from Slovenia (Coleoptera: Carabidae, Trechinae). 5-12.
 • Andrej GOGALA: Dimorphocoris saulii Wagner, 1965 – relikt mediteranskih polpuščav v Sloveniji (Heteroptera: Miridae). Dimorphocoris saulii Wagner, 1965 – a Mediterranean semi-desert relic in Slovenia (Heteroptera: Miridae). 13-18.
 • Tatjana ČELIK: Najjužnejša najdišča vrste Maculinea teleius Bergstr. v Sloveniji (Lepidoptera: Lycaenidae). The southernmost localities of the species Maculinea teleius Bergstr. in Slovenia (Lepidoptera: Lycaenidae). 19-24.
 • Erich KIRSCHENHOFER: Eine neue Bembidion (Peryphanes) Art aus Anatolien (Coleoptera: Carabidae, Bembidiinae). Nova vrsta rodu Bembidion (Peryphanes) iz Anatolije (Coleoptera: Carabidae, Bembidiinae). A new Bembidion (Peryphanes) Species from Anatolia (Coleoptera: Carabidae, Bembidiinae). 25-30.
 • Božidar DROVENIK: Prispevek k poznavanju favne rodu Bembidion Latreille, 1802, v Sloveniji (Coleoptera: Carabidae). Contribution to the Knowledge of the Fauna of the Genus Bembidion Latreille, 1802, of Slovenia (Coleoptera: Carabidae). 31-42.
 • Matjaž BEDJANIČ: Seznam odonatne favne Slovenije. Annotated Checklist of the Odonate Fauna of Slovenia. 43-54.
 • Franc REBEUŠEK: Varstvo žuželk kot neločljivi del varstva narave. Conservation of Insects as an inseparable part of conservation of Nature. 55-62.

1995, Vol. 3, št./No. 1

 • Rüdiger WAGNER: Empididen aus dem Mittelmeerraum (Diptera, Empididae: Hemerodromiinae und Clinocerinae). Empididae Sredozemlja (Diptera, Empididae: Hemerodromiinae in Clinocerinae). 5-24.
 • Bogdan HORVAT: Checklist of the aquatic Empididae recorded from Slovenia, with the description of one new species (Diptera). Seznam vodnih muh poplesovalk najdenih v Sloveniji, z opisom nove vrste (Diptera: Empididae). 25-36.
 • Andrej GOGALA: Partial generic revision of the bee tribe Osmiini (Hymenoptera: Megachilidae). Delna rodovna revizija čebel tribusa Osmiini (Hymenoptera: Megachilidae). 37-42.
 • Andrej GOGALA: Phylogenic relationships of the bee genus Dioxys Lepeletier & Serville, 1825 (Hymenoptera: Megachilidae, Megachilinae). Sorodstvena razmerja čebeljega rodu Dioxys Lepeletier & Serville, 1825 (Hymenoptera: Megachilidae, Megachilinae). 43-48.
 • Dušan DEVETAK: New records for the Neuropteroid fauna of Slovenia (Raphidioptera, Neuroptera). Novi podatki o favni mrežekrilcev Slovenije (Raphidioptera, Neuroptera). 49-58.
 • Vincenc FURLAN, Andrej GOGALA: Heteroptera of the Lošinj island (Croatia). Stenice (Heteroptera) otoka Lošinja (Hrvaška). 59-72.
 • Andrej GOGALA: Two non-European species of digger-wasps recorded also in Slovenia (Hymenoptera: Sphecidae). Dve neevropski vrsti os grebač najdeni v Sloveniji (Hymenoptera: Sphecidae). 73-75.

1995, Vol. 3, št./No. 2

 • Mirto ETONTI: Typhlotrechus bilimeki droveniki subsp. nov. di Bosnia (Coleoptera: Carabidae, Trechinae). Typhlotrechus bilimeki droveniki subsp. nov. iz Bosne (Coleoptera: Carabidae, Trechinae). 81-86.
 • Claus WURST: Anostirus zenii binaghianus subsp. nov. und Athous silicensis Laibner, zwei bemerkenswerte Neufunde für die Schnellkäferfauna Sloweniens (Coleoptera: Elateridae). Anostirus zenii binaghianus subsp. nov. in Athous silicensis Laibner, dve zanimivi novi vrsti v slovenski favni pokalic (Coleoptera: Elateridae). 87-90.
 • Božidar DROVENIK: Posebnosti in novosti v favni hrošeev Slovenije (Coleoptera). Besonderheiten und Neuheiten über die Käferfauna Sloweniens (Coleoptera). 91-98.
 • Radovan ŠTANTA: Dryobotodes tenebrosa Esper, 1789 – nova vrsta za slovensko favno metuljev, najdena na goriškem krasu (Lepidoptera: Noctuidae). Dryobotodes tenebrosa Esper, 1789 – a new species to the Slovenian moth fauna, found in the karst near Gorica (Lepidoptera: Noctuidae). 105-108.
 • Horst WALLUSCHEK-WALLFELD: Kommen Henosepilachna argus (Geoffroy, 1762) und H. elaterii (Rossi, 1794) in Slowenien nicht vor? (Coleoptera: Coccinellidae). Ali Henosepilachna argus (Geoffroy, 1762) in H. elaterii (Rossi, 1794) ne živita v Sloveniji? (Coleoptera: Coccinellidae). 111-114.
 • Jan CARNELUTTI: 40 let organizirane entomološke dejavnosti v Sloveniji. 40 Jahre organisierter Entomologie in Slowenien. 115-123.
  Prikazi knjig in revij / Book and Journal reviews. 86.

1996, Vol. 4, št./No. 1

 • Darja RIBARIČ, Matija GOGALA: Acoustic behaviour of some butterfly species of the genus Erebia (Lepidoptera: Satyridae). Akustično vedenje nekaj vrst metuljev iz rodu Erebia (Lepidoptera: Satyridae). 5-12.
 • Ignac SIVEC, Lidia A. ZHILTZOVA: Description of Neoperla ussurica sp. n. from Russian Far East (Plecoptera: Perlidae). Opis vrste Neoperla ussurica sp. n. z ruskega Daljnega vzhoda (Plecoptera: Perlidae). 13-18.
 • Mikhail L. DANILEVSKY: New longhorn beetles from Korea (Coleoptera: Cerambycidae). Nove vrste kozličkov iz Koreje (Coleoptera: Cerambycidae). 19-22.
 • Bojan KOFLER: Raziskave podzemeljske favne hroščev v Štinetovi jami. Study of the hypogean beetle fauna of the cave Štinetova Jama. 23-30.
 • Andrej GOGALA: New records for the Heteropteran fauna of Slovenia II. Novi podatki o favni stenic v Sloveniji II. 31-36.
 • Radovan ŠTANTA: Dryobota labecula Esper, 1788 – nova vrsta v slovenski favni metuljev (Lepidoptera: Noctuidae). Dryobota labecula Esper, 1788 – new species to the Slovenian moth fauna (Lepidoptera: Noctuidae). 37-39.

1996, Vol. 4, št./No. 2

 • Matija GOGALA, Andrej V. POPOV, Darja RIBARIČ: Bioacoustics of singing cicadas of the western Palaearctic: Cicadetta tibialis (Panzer) (Cicadoidea: Tibicinidae). Bioakustika pojočih škržatov zahodnega dela Palearktika: Cicadetta tibialis (Panzer) (Cicadoidea: Tibicinidae). 45-62.
 • Pier M. GIACHINO, Mirto ETONTI: Prospelaeobates gen. nov. e due sp. n. di Leptodirinae delle Isole del Quarnero e dell’Istria (Coleoptera: Cholevidae). Prospelaeobates, nov rod in dve novi vrsti poddružine Leptodirinae s Kvarnerskih otokov in iz Istre (Coleoptera: Cholevidae). 63-71.
 • Zdenek ŠVEC: Leiodes stocki sp. n. with new faunistic records of Leiodini from the Caucasus and Central Asia (Coleoptera: Leiodidae). Leiodes stocki sp. n. in novi favnistični podatki o Leiodinih s Kavkaza iz iz Srednje Azije (Coleoptera: Leiodidae). 73-77.
 • Božidar DROVENIK: Rod Oreina Chevrolat in Dejean, 1837, v Sloveniji (Coleoptera: Chrysomelidae). The genus Oreina Chevrolat in Dejean, 1837 in Slovenia (Coleoptera: Chrysomelidae). 79-89.
 • Božidar DROVENIK: Über die Verbreitung und Ökologie des Nashornkäfers (Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)) in Slowenien (Coleoptera: Scarabaeidae). O razširjenosti in ekologiji nosorožca (Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)) v Sloveniji (Coleoptera: Scarabaeidae). 91-95.
 • Božidar DROVENIK: Atranus collaris (Menetries, 1832) in Slowenien (Coleoptera: Carabidae). Atranus collaris (Menetries, 1832) v Sloveniji (Coleoptera: Carabidae). 97-99.
 • Stanislav GOMBOC: Vier weitere Neufunde für die Grossschmetterlingsfauna Sloweniens. Štirje novi predstavniki v slovenski favni metuljev. 101-105.

 

IN MEMORIAM

Akademik dr. Jože Bole (1929-1995). 72.
Akademik prof. dr. Janez Matjašič (1921-1996). 78.
Dr. Manfred Eugen Schmid (1939-1996). 90.

1997, Vol. 5, št./No. 1

 • Andrej GOGALA: Nesting of the sphecid wasp Chilosphex argyrius (Brullé) in Slovenia (Hymenoptera: Sphecidae). Gnezdenje ose grebače vrste Chilosphex argyrius (Brullé) v Sloveniji (Hymenoptera: Sphecidae). 5-9.
 • Matija GOGALA, Andrej V. POPOV: Bioacoustics of singing cicadas of the western Palaearctic: Cicadetta mediterranea Fieber 1876 (Cicadoidea: Tibicinidae). Bioakustika pojočih škržatov zahodnega Palearktika: Cicadetta mediterranea Fieber 1876 (Cicadoidea: Tibicinidae).
 • Bojan KOFLER: Hrošči v jamah radeljskega krasa in novi nahajališči vrste Orotrechus novaki (Coleoptera: Carabidae, Trechinae). Beetles in caves of the isolated karst near Radlje ob Dravi and new finds of Orotrechus novaki (Coleoptera: Carabidae, Trechinae). 25-31.
 • Erich KIRSCHENHOFER: Neue Arten der Gattung Tapinopterus Schaum, 1856 und Cymindis Latreille, 1806 aus Süd-Europa (Coleoptera: Carabidae). Novi vrsti rodov Tapinopterus Schaum, 1856, in Cymindis Latreille, 1806, iz južne Evrope (Coleoptera: Carabidae). 33-38.
 • Karl ADLBAUER, Manfred EGGER: Vier für Slowenien neue Bockkäferarten (Coleoptera: Cerambycidae). Prve najdbe štirih vrst kozličkov v Sloveniji (Coleoptera: Cerambycidae). 39-44.
 • Tomi TRILAR, Andrej GOGALA, Matija GOGALA: Distribution of the swallow bug (Oeciacus hirundinis) in Slovenia, with an unusual finding in a fat dormouse (Myoxus glis) nest. Razširjenost lastovičje stenice (Oeciacus hirundinis) v Sloveniji in nenavadna najdba v polšjem gnezdu (Myoxus glis). 45-50.
 • Mojmir LASAN: Nekaj novih vrst v favni metuljev (Lepidoptera) Slovenije. Some Lepidoptera species new to the fauna of Slovenia. 51-58.
 • Božidar DROVENIK: Nove in redke vrste v favni karabidov v Sloveniji (Coleoptera: Carabidae). Neue und seltene Arten in der Karabidenfauna Sloweniens (Coleoptera: Carabidae). 59-66.
 • Zoolog Savo Brelih – sedemdesetletnik. 10.
 • Prikazi knjig. 32.

1997, Vol. 5, št./No. 2

 • B. Drovenik, R. Mlejnek, J. Moravec: Eine neue Orotrechus-Art aus den Steiner Alpen in Slowenien (Coleoptera: Carabidae: Trechini). Nova vrsta rodu Orotrechus iz Kamniško-Savinjskih Alp v Sloveniji (Coleoptera: Carabidae: Trechini). 71-78.
 • M. Bognolo: Anophthalmus seppenhoferi sp.n. del Monte Canin, Italia (Coleoptera: Carabidae: Trechinae). Anophthalmus seppenhoferi sp.n. z italijanskega dela Kanina (Coleoptera: Carabidae: Trechinae). 79-87.
 • A. V. Popov, A. BEGANOVIĆ, M. Gogala: Bioacoustics of singing cicadas of the western Palaearctic: Tettigetta brullei (Fieber 1876) (Cicadoidea: Tibicinidae). Bioakustika pojočih škržatov zahodnega Palearktika: Tettigetta brullei (Fieber 1876) (Cicadoidea: Tibicinidae). 89-101.
 • D. Obydov: New taxa of the genus Carabus L. from Kazakhstan and Kirgizia (Coleoptera: Carabidae). Novi taksoni rodu Carabus L. iz Kazahstana in Kirgizije (Coleoptera: Carabidae). 103-108.
 • I. SIVEC, L. A. ZHILTZOVA: Agnetina kryzhanovskii, a new stonefly from Yunnan, China (Plecoptera: Perlidae). Agnetina kryzhanovskii, nova vrsta vrbnice iz Junana, Kitajska (Plecoptera: Perlidae). 109-112.
 • V. T. KRPAČ, B. Mihajlova: Gonepteryx cleopatra (Linnaeus 1767), a new species of the butterfly fauna in Macedonia (Lepidoptera: Pieridae). Gonepteryx cleopatra (Linnaeus 1767), nova vrsta v favni metuljev Makedonije (Lepidoptera: Pieridae). 113-116.
 • M. Kuntner: Jumping spiders new to Slovenia (Arachnida: Araneae: Salticidae). Za Slovenijo novi pajki skakači (Arachnida: Araneae: Salticidae). 117-122.
 • B. DROVENIK: Prispevek k poznavanju rodu Amara Bonelli, 1810 (Coleoptera: Carabidae) v Sloveniji. Beitrag zur Kenntnis der Gattung Amara Bonelli, 1810 (Coleoptera: Carabidae) in Slowenien. 123-130.
 • Ob šestdesetletnici prof. dr. Matije Gogale. 88.
 • Prikazi knjig. 102.

1996, Vol. 4, št./No. 1

 • Darja RIBARIČ, Matija GOGALA: Acoustic behaviour of some butterfly species of the genus Erebia (Lepidoptera: Satyridae). Akustično vedenje nekaj vrst metuljev iz rodu Erebia (Lepidoptera: Satyridae). 5-12.
 • Ignac SIVEC, Lidia A. ZHILTZOVA: Description of Neoperla ussurica sp. n. from Russian Far East (Plecoptera: Perlidae). Opis vrste Neoperla ussurica sp. n. z ruskega Daljnega vzhoda (Plecoptera: Perlidae). 13-18.
 • Mikhail L. DANILEVSKY: New longhorn beetles from Korea (Coleoptera: Cerambycidae). Nove vrste kozličkov iz Koreje (Coleoptera: Cerambycidae). 19-22.
 • Bojan KOFLER: Raziskave podzemeljske favne hroščev v Štinetovi jami. Study of the hypogean beetle fauna of the cave Štinetova Jama. 23-30.
 • Andrej GOGALA: New records for the Heteropteran fauna of Slovenia II. Novi podatki o favni stenic v Sloveniji II. 31-36.
 • Radovan ŠTANTA: Dryobota labecula Esper, 1788 – nova vrsta v slovenski favni metuljev (Lepidoptera: Noctuidae). Dryobota labecula Esper, 1788 – new species to the Slovenian moth fauna (Lepidoptera: Noctuidae). 37-39.

1996, Vol. 4, št./No. 2

 • Matija GOGALA, Andrej V. POPOV, Darja RIBARIČ: Bioacoustics of singing cicadas of the western Palaearctic: Cicadetta tibialis (Panzer) (Cicadoidea: Tibicinidae). Bioakustika pojočih škržatov zahodnega dela Palearktika: Cicadetta tibialis (Panzer) (Cicadoidea: Tibicinidae). 45-62.
 • Pier M. GIACHINO, Mirto ETONTI: Prospelaeobates gen. nov. e due sp. n. di Leptodirinae delle Isole del Quarnero e dell’Istria (Coleoptera: Cholevidae). Prospelaeobates, nov rod in dve novi vrsti poddružine Leptodirinae s Kvarnerskih otokov in iz Istre (Coleoptera: Cholevidae). 63-71.
 • Zdenek ŠVEC: Leiodes stocki sp. n. with new faunistic records of Leiodini from the Caucasus and Central Asia (Coleoptera: Leiodidae). Leiodes stocki sp. n. in novi favnistični podatki o Leiodinih s Kavkaza iz iz Srednje Azije (Coleoptera: Leiodidae). 73-77.
 • Božidar DROVENIK: Rod Oreina Chevrolat in Dejean, 1837, v Sloveniji (Coleoptera: Chrysomelidae). The genus Oreina Chevrolat in Dejean, 1837 in Slovenia (Coleoptera: Chrysomelidae). 79-89.
 • Božidar DROVENIK: Über die Verbreitung und Ökologie des Nashornkäfers (Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)) in Slowenien (Coleoptera: Scarabaeidae). O razširjenosti in ekologiji nosorožca (Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)) v Sloveniji (Coleoptera: Scarabaeidae). 91-95.
 • Božidar DROVENIK: Atranus collaris (Menetries, 1832) in Slowenien (Coleoptera: Carabidae). Atranus collaris (Menetries, 1832) v Sloveniji (Coleoptera: Carabidae). 97-99.
 • Stanislav GOMBOC: Vier weitere Neufunde für die Grossschmetterlingsfauna Sloweniens. Štirje novi predstavniki v slovenski favni metuljev. 101-105.

 

IN MEMORIAM

Akademik dr. Jože Bole (1929-1995). 72.
Akademik prof. dr. Janez Matjašič (1921-1996). 78.
Dr. Manfred Eugen Schmid (1939-1996). 90.

1999, Vol. 7, št./No. 1

 • T. TRILAR: Ectoparasites from the nests of the house martin (Delichon urbica) in Slovenia: 2. Sex ratio and developmental cycles of Oeciacus hirundinis, Ceratophyllus hirundinis and Stenepteryx hirundinis Zunanji zajedalci v gnezdih mestne lastovke (Delichon urbica) v Sloveniji: 2. Razmerje med spoloma in razvojni krogi vrst Oeciacus hirundinis, Ceratophyllus hirundinis in Stenepteryx hirundinis
 • M. BOGNOLO: Nuovi dati di cattura di Anophthalmus manhartensis fuartensis Colla e discussione della sua validita sottospecifica (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) Novi podatki o nahajališčih podvrste Anophthalmus manhartensis fuartensis Colla in razprava o njeni veljavnosti (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
 • P. MAGRINI: Descrizione del maschio di Nebria pennisii Magrini, 1987 e considerazioni sulla sua validitá specifica (Coleoptera: Carabidae: Nebriinae) Opis samca vrste Nebria pennisii Magrini, 1987, in razprava o njeni veljavnosti (Coleoptera: Carabidae: Nebriinae)
 • B. DROVENIK: Novosti v favni vodnih hroščev v Sloveniji (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae in Gyrinidae) News on the water beetle fauna in Slovenia (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae and Gyrinidae)
 • D. OBYDOV: The taxonomic position of Carabus (Morphocarabus) kozhantschikovi Lutshnik, 1924 and Carabus (Morphocarabus) odoratus Motchulsky, 1844 (Coleoptera: Carabidae) Taksonomski položaj vrst Carabus (Morphocarabus) kozhantschikovi Lutshnik, 1924, in Carabus (Morphocarabus) odoratus Motchulsky, 1844 (Coleoptera: Carabidae)
 • Lj. PROTIĆ: Six species of Miridae new to the fauna of Yugoslavia Šest za favno Jugoslavije novih vrst iz družine Miridae
 • DU Y., I. SIVEC, HE J.:A checklist of the Chinese species of the family Perlidae (Plecoptera: Perloidea) Seznam kitajskih vrst družine Perlidae (Plecoptera: Perloidea)
 • Favnistični zapiski / Faunistical notes
 • S. GOMBOC: Dva nova taksona v slovenski favni metuljev (Lepidoptera) Two new taxa in the Slovenian Lepidoptera fauna

1999, Vol. 7, št./No. 2

 • R. PACE: Descrizione di Kladotyphlus kahleni gen. n., sp. n. di Leptotyphlinae della Slovenia (Coleoptera: Staphylinidae) Opis vrste Kladotyphlus kahleni gen. n., sp. n. poddružine Leptotyphlinae iz Slovenije (Coleoptera: Staphylinidae)
 • E. KIRSCHENHOFER: Die paläarktischen, orientalischen und äthiopischen Arten des Subgenus Nectochlaenius Antoine, 1959 des Genus Chlaenius Bonelli, 1810 (Coleoptera: Carabidae) Palearktične, orientalne in etiopske vrste podrodu Nectochlaenius Antoine, 1959, rodu Chlaenius Bonelli, 1810 (Coleoptera: Carabidae)
 • D. ČATLOŠ, F. MORAVEC: Two new subspecies of the genus Carabus L. from southern Turkey (Coleoptera: Carabidae) Dve novi podvrsti rodu Carabus L. iz južne Turčije (Coleoptera: Carabidae)
 • M. GOGALA, A. GOGALA: A checklist and provisional atlas of the Cicadoidea fauna of Slovenia (Homoptera: Auchenorrhyncha) Seznam in provizorični atlas favne pojočih škržatov Slovenije (Homoptera: Auchenorrhyncha)
 • B. KOFLER: Podzemeljska favna hroščev v opuščenih rudarskih rovih v bližnji okolici Železnikov (severozahodna Slovenija) Hypogean beetle fauna of old shafts near the town Železniki (north-western Slovenia)

2000, Vol. 8, št./No. 1

 • M. GOGALA, A. V. POPOV: Bioacoustics of singing cicadas of the western Palaearctic: Tettigetta dimissa (Hagen) (Cicadoidea: Tibicinidae)
  Bioakustika pojočih škržatov zahodnega Palearktika: Tettigetta dimissa (Hagen) (Cicadoidea: Tibicinidae)
 • M. GOGALA, T. TRILAR: Sound emissions of Pagiphora annulata (Homoptera: Cicadoidea: Tibicinidae) – a preliminary report
  Predhodno poročilo o napevih škržatov vrste Pagiphora annulata (Homoptera: Cicadoidea: Tibicinidae)
 • H. DAFFNER: Anophthalmus ajdovskanus kaplai subsp. n. aus Slowenien (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Anophthalmus ajdovskanus kaplai subsp. n. iz Slovenije (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
 • M. KONAR: Zur Unterscheidung der Rhyacophila s.str. – Larven in Kärnten (Österreich) (Trichoptera: Rhyacophilidae)
  Razločevanje ličink rodu Rhyacophila s. str. na Koroškem (Avstrija) (Trichoptera: Rhyacophilidae)
 • G. URBANIČ, C. KRUŠNIK, M. J. TOMAN: New records for the caddisfly fauna of Slovenia (Insecta: Trichoptera)
  Novi podatki o favni mladoletnic v Sloveniji (Insecta: Trichoptera)
 • Ü. ZEYBEKOGLU: Morphological variations in the Selenocephalus Germar, 1833 species in the Black Sea region of Turkey (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae: Deltocephalinae)
  Morfološka raznolikost vrst rodu Selenocephalus Germar, 1833, na črnomorskem območju Turčije (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae: Deltocephalinae)
 • A. VREZEC: Prispevek k poznavanju cenoze krešičev (Coleoptera: Carabidae) na Medvedjaku (Goteniška gora, Slovenija)
  A contribution to the knowledge of the Carabid cenosis (Coleoptera: Carabidae) on Medvedjak (Goteniška Gora, Slovenia)
 • M. DOEBERL, S. BRELIH, B. DROVENIK: Bemerkenswerte Alticinenfunde aus Slowenien (Coleoptera: Alticinae)
  Pomembnejše najdbe hroščev bolhačev v Sloveniji (Coleoptera: Alticinae)
 • B. DROVENIK: Prispevek k poznavanju favne hroščev potapnikov Slovenije (Coleoptera: Hydraenidae, Hydrophilidae)
  Contribution to the knowledge of the water-beetle fauna of Slovenia (Coleoptera: Hydraenidae, Hydrophilidae)
 • M. GOGALA: Janu Carneluttiju ob visoki življenjski obletnici

 

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • R. ŠTANTA: Dve novi vrsti v slovenski favni metuljev (Lepidoptera)

Two new species in the Slovenian Lepidoptera fauna

2000, Vol. 8, št./No. 2

 • H. DAFFNER: Orotrechus koflerianus sp. n. aus Slowenien (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Orotrechus koflerianus sp. n. iz Slovenije (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)…..95
 • B. P. STARK, I. SIVEC: Redescription of Microperla geei Chu (Plecoptera: Peltoperlidae) Ponovni opis vrbnice Microperla geei Chu (Plecoptera: Peltoperlidae)
 • M. ETONTI, J. MATEU: Nuovi Trechini del Peru settentrionale (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Nove vrste tribusa Trechini iz severnega Peruja (Coleoptera, Carabidae, Trechinae)
 • D. OBYDOV: New taxa of the genus Carabus from northern European Russia (Coleoptera: Carabidae)
  Nova taksona rodu Carabus s severa evropske Rusije (Coleoptera: Carabidae)
 • S. GOMBOC, L. ZECHNER, M. BEDJANIČ: Xya pfaendleri (Harz, 1970) auch in Slowenien (Orthoptera: Tridactylidae)
  Xya pfaendleri (Harz, 1970) najdena tudi v Sloveniji (Orthoptera: Tridactylidae)
 • M. LASAN: Nove vrste v favni metuljev (Lepidoptera) Slovenije
  New species, recorded in the Lepidopteran fauna of Slovenia
 • S. BRELIH, T. TRILAR: Siphonaptera of squirrels and dormice (Rodentia: Sciuridae, Gliridae) from the western and central Balkans
  Bolhe veveric in polhov (Rodentia: Sciuridae, Gliridae) zahodnega in osrednjega Balkanskega polotoka

Vesti:

 • M. GOGALA: Umrl je prof. dr. Anton Polenec, ugledni naravoslovec, pisatelj in dolgoletni ravnatelj Prirodoslovnega muzeja Slovenije
 • A. PIRNAT: 50 let Biološkega inštituta Jovana Hadžija

2001, Vol. 9, št./No. 1

 • A. VREZEC: Description of the new subspecies Anophthalmus pretneri ceji (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) from Slovenia
  Opis nove podvrste Anophthalmus pretneri ceji (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) iz Slovenije
 • M. BOGNOLO: Anophthalmus spectabilis vrhoveci ssp. n. from Kačna Jama (Slovenia) (Coleoptera: Carabidae)
  Anophthalmus spectabilis vrhoveci ssp. n. iz Kačne jame (Slovenija) (Coleoptera: Carabidae)
 • M. ETONTI: Pretneria droveniki sp. n. della Slovenia occ. (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae)
  Pretneria droveniki sp. n. iz zahodne Slovenije (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae)
 • A. KAPLA: Favna jamskih hroščev v jami Štangovc (Kisovec, osrednja Slovenija)
  Fauna of cave beetles from cave Štangovc (Kisovec, Central Slovenia)
 • B. P. STARK, I. SIVEC: Systematic notes on Plecoptera: Anacroneuria proxima Klapálek (Plecoptera: Perlidae)
  Taksonomski zapiski o vrbnicah: Anacroneuria proxima Klapálek (Plecoptera: Perlidae)
 • W. E. HOLZINGER, G. SELJAK: New records of planthoppers and leafhoppers from Slovenia, with a checklist of hitherto recorded species (Hemiptera: Auchenorrhyncha)
  Novi podatki o favni škržatov Slovenije s seznamom doslej ugotovljenih vrst (Hemiptera: Auchenorrhyncha)
 • S. LELO, A. SOFRADZIJA: Sex ratio of Leptidea sinapis Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Pieridae) and some other species within populations in the broad area of Sarajevo
  Spolni deleži pri vrsti Leptidea sinapis Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Pieridae) in nekaj drugih vrstah metuljev v populacijah širše okolice Sarajeva
 • A. KAJZER: Prispevek k poznavanju vodnih hroščev (Coleoptera: Hydrocanthares) Slovenije in dela Balkana

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • P. KMENT: Mesovelia vittigera Horváth and Microvelia pygmaea (Dufour) (Heteroptera: Gerromorpha) in Croatia
  Mesovelia vittigera Horváth in Microvelia pygmaea (Dufour) (Heteroptera: Gerromorpha) na Hrvaškem

2001, Vol. 9, št./No. 2

 • S. BRELIH, T. TRILAR: Ceratophyllus (Monopsyllus) carniolicus, new flea species from the family Ceratophyllidae (Siphonaptera)
  Ceratophyllus (Monopsyllus) carniolicus, nova vrsta bolhe iz družine Ceratophyllidae (Siphonaptera)
 • M. BOGNOLO, B. KOFLER: Pretneria metkae mirae ssp. n. from Mount Prisojnik, Slovenia (Coleoptera: Cholevidae)
  Pretneria metkae mirae ssp. n. s Prisojnika (Coleoptera: Cholevidae)
 • B. P. Stark, M. d. C. Zúńiga, I. Sivec: Descriptions of Anacroneuria spp. (Plecoptera: Perlidae) from the upper Rio Amazonas drainage, Colombia and Peru
  Opisi vrst iz rodu Anacroneuria (Plecoptera: Perlidae) z zgornjega dela porečja Amazonke v Kolumbiji in Peruju
 • D. Obydov: A natural hybrid between Carabus (Cratocarabus) jakobsoni Semenov, 1908 and Carabus (Cratocechenus) elisabethae Semenov, 1908 (Coleoptera: Carabidae)
  Naravni križanec med vrstama Carabus (Cratocarabus) jakobsoni Semenov, 1908 in Carabus (Cratocechenus) elisabethae Semenov, 1908 (Coleoptera: Carabidae)
 • G. URBANIČ: Contribution to the knowledge of caddisflies of the reservoir Ledavsko jezero, NE Slovenia (Trichoptera)
  Prispevek k poznavanju mladoletnic Ledavskega jezera, SV Slovenija (Trichoptera)
 • H. Habeler: Das zahlenmäßige Inventar an Schmetterlingen in den Höhenstufen von Slowenien (Lepidoptera)
  Številčnost vrst metuljev po stopnjah nadmorske višine v Sloveniji (Lepidoptera)
 • Ž. PREDOVNIK: Prispevek k poznavanju steklokrilcev (Lepidoptera: Sesiidae) v Sloveniji
  Contribution to the knowledge of clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) of Slovenia
 • B. Drovenik: Zanimivosti in novosti v favni sneženk (Coleoptera: Cantharidae) Slovenije
  New records of Cantharidae (Coleoptera) in Slovenia
 • V. T. Krpač, A. Vujić, S. Šimić, S. Radenković: Contribution to the knowledge of hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Macedonia
  Prispevek k poznavanju muh trepetavk Makedonije (Diptera: Syrphidae)

2002, Vol. 10, št./No. 1

 • S. POLAK: Spelaeodromus sneznikensis sp. nov. from Slovenia (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae)
  Spelaeodromus sneznikensis sp. nov. iz slovenije (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae)
 • A. GOGALA: Platycranus (Genistocapsus) boreae sp. nov. from Slovenia (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Orthotylinae) Platycranus (Genistocapsus) boreae sp. nov. iz Slovenije (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Orthotylinae)
 • G. URBANIČ, C. KRUŠNIK: The female of Chaetopteryx irenae Krušnik & Malicky 1986
  Opis samice vrste Chaetopteryx irenae Krušnik in Malicky 1986
 • A. FLOREN, A. GOGALA: Heteroptera from beech (Fagus sylvatica) and silver fir (Abies alba) trees of the primary forest reserve Rajhenavski Rog, Slovenia
  Stenice z bukev (Fagus sylvatica) in jelk (Abies alba) pragozdnega rezervata Rajhenavski Rog v Sloveniji
 • B. KOFLER: Prispevek k poznavanju razširjenosti in pogostosti alfonzovega slepega brzca (Anophthalmus alphonsi) (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Contribution to the knowledge of the distribution and frequency of Anophthalmus alphonsi (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
 • V. GIORDANO, A. ALMA, A. ARZONE: The interspecific relationships between plants, cicadellids, and dryinids (Hemiptera: Cicadellidae – Hymenoptera: Dryinidae)
  Medvrstni odnosi med rastlinami, škržatki družine Cicadellidae in osicami družine Dryinidae (Hemiptera: Cicadellidae – Hymenoptera: Dryinidae)
 • V. MEGLIČ, M. VIRANT-DOBERLET, J. ŠUŠTAR-VOZLIČ, A. ČOKL: Isozyme variation in the southern green stink bug Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)
  Raznovrstnost izoencimov pri stenici vrste Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae)
 • D. A. DMITRIEV: General morphology of leafhopper nymphs of the subfamily Deltocephalinae (Hemiptera: Cicadellidae)
  Splošna morfologija nimf škržatkov iz poddružine Deltocephalinae (Hemiptera: Cicadellidae)
 • A. F. EMELJANOV, V. M. GNEZDILOV, I. V. GJONOV: Addenda to the fauna of Cicadina (Hemiptera) of Bulgaria
  Dodatek k favni škržatkov (Hemiptera: Cicadina) Bolgarije
 • V. POPA, A. POPA: New records of the Auchenorrhyncha (Hemiptera) species in the fauna of Romania
  Novi podatki o škržatkih (Hemiptera: Auchenorrhyncha) v favni Romunije
 • G. SELJAK: Non-European Auchenorrhyncha (Hemiptera) and their geographical distribution in Slovenia
  Neevropske vrste škržatkov (Auchenorrhyncha) in njihova razširjenost v Sloveniji
 • L. PROTIĆ: Species of the genus Dicyphus (Heteroptera: Miridae) in Serbia
  Vrste rodu Dicyphus (Heteroptera: Miridae) v Srbiji
 • 2. Evropski hemipterološki kongres
 • In memoriam: Prof. dr. Guido Nonveiller

2002, Vol. 10, št./No. 2

 • M. BOGNOLO: Anophthalmus annamariae sp. n. (Coleoptera: Carabidae) and notes on the beetles of the cave Ledenica pri Dolu (Trnovski gozd, Slovenia)
  Anophthalmus annamariae sp. n. (Coleoptera: Carabidae) in zapiski o hroščih jame Ledenica pri Dolu (Trnovski gozd, Slovenija)
 • T. NOVAK, L. SLANA, N. ČERVEK, M. MLAKAR, N. ŽMAHER, J. GRUBER: Harvestmen (Opiliones) in human settlements of Slovenia
  Suhe južine (Opiliones) v naseljih v Sloveniji
 • V. FURLAN: Prispevek k poznavanju hroščev poddružine Apioninae v Sloveniji (Coleoptera: Curculionidae)
  A contribution to the knowledge of the Apioninae in Slovenia (Coleoptera: Curculionidae)
 • Ž. PREDOVNIK: Nove najdbe steklokrilcev (Lepidoptera: Sesiidae) v Sloveniji
  New records of clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) in Slovenia
 • P. MAGRINI, M. BASTIANINI: Una nuova sottospecie del genere Duvalius del Lazio meridionale (Italia) (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Nova podvrsta rodu Duvalius iz južnega Lacija (Italija) (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
 • D. OBYDOV: A new species of the genus Carabus from south-western Tuva (Coleoptera: Carabidae)
  Nova vrsta rodu Carabus iz jugozahodne Tuve (Coleoptera: Carabidae)
 • M. ETONTI: Oxytrechus gitzeni sp. n. del Peru’ (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Oxytrechus gitzeni sp. n. iz Peruja (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
 • D. BECHEV: Orfelia gruevi spec. nov. from Bulgaria (Diptera: Sciaroidea: Keroplatidae)
  Orfelia gruevi spec. nov. iz Bolgarije (Diptera: Sciaroidea: Keroplatidae)
 • Favnistični zapiski / Faunistical notes
  A. KAPLA: Dve novi vrsti karabidov v favni Slovenije (Coleoptera: Carabidae)
  Two carabid species new to the Slovenian fauna (Coleoptera: Carabidae)

2003, Vol. 11, št./No. 1

 • M. GOGALA, T. TRILAR: Video analysis of wing clicking in cicadas of the genera Cicadatra and Pagiphora (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadoidea)
  Analiza video posnetkov pokanja s krili pri škržadih rodov Cicadatra in Pagiphora (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadoidea)
 • S. POLAK, M. BOGNOLO: Prospelaeobates brelihi sp. nov., a new leptodirine beetle from Slovenia (Coleoptera: Cholevidae)
  Prospelaeobates brelihi sp. nov., nov leptodirin iz Slovenije (Coleoptera: Cholevidae)
 • P. MAGRINI, M. BASTIANINI: Un nuovo Duvalius del “gruppo cerrutii” (sensu Magrini, 1997) del Lazio meridionale (Italia) (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Nova vrsta rodu Duvalius iz “skupine cerrutii” (sensu Magrini, 1997) iz južnega Lacija, Italija (Coleoptera: Carabidae: Trechinae
 • D. SIMOVA-TOŠIĆ, P. OOSTERBROEK: The Tipulidae (Diptera) of Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Monte Negro, and Macedonia
  Košeninarji (Diptera: Tipulidae) Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Makedonije
 • S. TRDAN, Lj. ANDJUS, R. ZUR STRASSEN: Chronology of thripsological activities and comparison of check-lists on Thysanoptera in Slovenia and FR Yugoslavia
  Kronologija tripsoloških aktivnosti in primerjava seznamov resarjev, najdenih v Sloveniji in ZR Jugoslaviji
 • B. SCHÜRRER, H. LÖCKER: New records of leafhoppers and planthoppers of Slovenia (Hemiptera: Auchenorrhyncha)
  Novi podatki o škržatkih Slovenije (Hemiptera: Auchenorrhyncha)
 • G. URBANIČ: New records to the caddisfly (Trichoptera) fauna of Slovenia, II.
  Novi podatki o favni mladoletnic (Trichoptera) v Sloveniji, II
 • A. GOGALA, A. JENIČ: Additions to the checklist of the bee species of Slovenia (Hymenoptera: Apoidea)
  Dodatki k seznamu čebel Slovenije (Hymenoptera: Apoidea)
 • Favnistični zapiski / Faunistical notes
  G. VIERBERGEN, G. SELJAK: Oligonychus karamatus (Ehara) new to Slovenia (Acari: Tetranychidae)
  Oligonychus karamatus (Ehara), nova vrsta v Sloveniji (Acari: Tetranychidae)
 • In memoriam dr. Sergej Dimitrijevič Matvejev

2003, Vol. 11, št./No. 2

 • B. BRITVEC: Über die Möglichkeiten der Einbürgerung des Japankäfers Popillia japonica Newman (Col.: Scarabaeidae) in Slowenien und Kroatien
  O možnostih naselitve japonskega hrošča, Popillia japonica Newman (Col.: Scarabaeidae), v Sloveniji in na Hrvaškem
 • V. PUTHZ: Die Gruppe des Stenus (Hemistenus) hopffgarteni Eppelsheim, 1879 (Coleoptera: Staphylinidae)
  Skupina vrste Stenus (Hemistenus) hopffgarteni Eppelsheim, 1879 (Coleoptera: Staphylinidae)
 • M. ETONTI: Descrizione di Trechisibus (Trechisibiodes) wardi n.sp. della Bolivia e del maschio di Trechisibus (Trechisibiodes) cyclopterus Putzeys, 1870, del Cile (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Opis vrste Trechisibus (Trechisibiodes) wardi sp. n. iz Bolivije in samca vrste Trechisibus (Trechisibiodes) cyclopterus Putzeys, 1870, iz Čila
 • S. STEINER: Vorbereitende Untersuchungen zu einer Revision der Tribus Dorcadionini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) in Griechenland, Teil I
  Pripravljalne raziskave pred revizijo tribusa Dorcadionini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) v Grčiji, 1. del
 • B. C. SCHLICK-STEINER, et al.: The temporary social parasite Lasius bicornis (Förster, 1850) new to Slovenia, and Myrmica bessarabica Nassonov, 1889 corrected into M. specioides Bondroit, 1918 (Hymenoptera: Formicidae)
  Začasni socialni parazit Lasius bicornis (Förster, 1850), nova vrsta za Slovenijo, in Myrmica bessarabica Nassonov, 1889, popravljena v M. specioides Bondroit, 1918 (Hymenoptera: Formicidae)
 • B. KOFLER: Prisankova jama in njena podzemeljska favna hroščev
  The cave Prisankova Jama and its hypogean beetle fauna
 • Ž. PREDOVNIK: Steklokrilci (Lepidoptera: Sesiidae) Centralne zbirke metuljev Prirodoslovnega muzeja Slovenije
  Clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) in the Central Lepidoptera collection of the Slovenian Museum of Natural History
 • H. ÖZDIKMEN: Check-list of the genus Cortodera Mulsant, 1863 (Coleoptera: Cerambycidae) in Turkey with two new records
  Seznam vrst rodu genus Cortodera Mulsant, 1863 (Coleoptera: Cerambycidae) v Turčiji, z dvema novima najdbama
 • Favnistični zapiski / Faunistical notes
  A. GOGALA: Listonožka (Leptoglossus occidentalis) že v Sloveniji (Heteroptera: Coreidae) A leaf-footed conifer seed bug (Leptoglossus occidentalis) in Slovenia already (Heteroptera: Coreidae)
 • I. ARI, S. KIYAK: Micromus lanosus (Zeleny, 1962) (Neuroptera: Hemerobiidae) new to the fauna of Turkey
  Micromus lanosus (Zeleny, 1962) (Neuroptera: Hemerobiidae), novost v favni Turčije

2004, Vol. 12, št./No. 1

 • B. DROVENIK: XVII. SIEEC – Societas Internationalis Entomofaunistica Europae Centralis
 • B. KLAUSNITZER: Eröffnung des XVII. SIEEC am 21. 5 2001 in Radenci
  Laudatio in BASEL SIEEC. 15. März, 1999: Dr. László Móczár
 • P. LAUTERER, R. MÜHLETHALER: Laudatio für Frau Heidi Günthart
 • R. GERSTMEIER, D. SEDLMAIR: Molekularbiologie, Faunistik und Zoogeographie
  Molekularna biologija, favnistika in zoogeografija
 • B. DROVENIK: Entomologische Untersuchungen der Fluss Mur (Mura) am Beispiel der Käfer (Coleoptera)
  Pregled entomoloških raziskav reke Mure, predstavljenih s primerom hroščev (Coleoptera)
 • B. P. M. ĆURČIĆ, FRES, V. M. JOVANOVIĆ: The cave-dwelling fauna of the Balkan peninsula: its origin and diversification
  Jamska favna Balkanskega polotoka: njen izvor in raznovrstnost
 • S. POLAK: Cenoses and species phenology of Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) in three stages of vegetational successions on upper Pivka karst (SW Slovenia)
  Cenoze in fenologija vrst krešičev (Coleoptera: Carabidae) v treh stadijih zaraščanja krasa na zgornji Pivki (JZ Slovenija)
 • R. MÜHLETHALER, P. NAGEL: Die Zikadenfauna (Auchenorrhyncha) städtischer Habitate von Basel
  Škržatki (Auchenorrhyncha) mestnih življenjskih prostorov v Baslu
 • R. GAEDIKE: Bemerkungen zu einigen wenig bekannten Tineidae in Europa (Lepidoptera)
  Opombe o nekaterih slabo poznanih predstavnikih družine Tineidae v Evropi (Lepidoptera)
 • B. P. M. ĆURČIĆ, FRES, S. ROMAC, T. BOŠKOVA, S. E. MAKAROV, G. NIKOLIĆ: Electrophoretic patterns of body extract proteins in some diplopods (Diplopoda, Myriapoda) Elektroforezni vzorci proteinov telesnih izvlečkov nekaterih dvojnonog (Diplopoda, Myriapoda)
 • T. ČELIK: Population dynamics of endangered species Coenonympha oedippus Fabricius, 1787 (Lepidoptera: Satyridae) on the Ljubljansko barje (Slovenia) Populacijska dinamika ogrožene vrste Coenonympha oedippus Fabricius, 1787 (Lepidoptera: Satyridae) na Ljubljanskem barju (Slovenija)
 • O. KISS: The Trichoptera (Insecta) of the Csörgő Brook in the Mátra Mountains (North Hungary)
  Mladoletnice (Trichoptera) potoka Csörgő v pogorju Mátra (severna Madžarska
 • O. KISS: Functional feeding groups of Trichoptera along the Vöröskő Valley Rill, Bükk Mts., North Hungary
  Skupine po načinu hranjenja mladoletnic vzdolž potočka v dolini Vöröskő, pogorje Bükk, severna Madžarska
 • L. ŠERIĆ-JELASKA, S. VUJČIĆ-KARLO, P. DURBEŠIĆ: Notes on the taxonomy of the genus Carabus L. (Coleoptera: Carabidae) in Croatia
  Zapiski o taksonomiji rodu Carabus L. (Coleoptera: Carabidae) v Hrvaški
 • S. VUJČIĆ-KARLO, P. DURBEŠIĆ: Ground beetle (Coleoptera: Carabidae) fauna of two oak woods in the area with two different water balances
  Favna krešičev (Coleoptera: Carabidae) dveh hrastovih gozdov z dvema različnima vodnima režimoma
 • H. H. DATHE: Der Hymenopteren-Band der Entomofauna Germanica – die erste vollständige Artenliste der Hymenoptera Deutschlands
  Red Hymenoptera iz zbirke Entomofauna Germanica – prvi popolni seznam vrst kožekrilcev Nemčije

 

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • A. KAPLA: Nove vrste krešičev v favni Slovenije (Coleoptera: Carabidae)
  Carabid species new to the Slovenian fauna (Coleoptera: Carabidae
 • A. KAPLA: Clivina ypsilon Dejean, 1829, v Sloveniji (Coleoptera: Carabidae)
  Clivina ypsilon Dejean, 1829 in Slovenia (Coleoptera: Carabidae
 • A. GOGALA: First record of Andrena chrysopus Pérez in Slovenia (Hymenoptera: Andrenidae)
  Prva najdba vrste Andrena chrysopus Pérez v Sloveniji (Hymenoptera: Andrenidae

2004, Vol. 12, št./No. 2

 • Ž. PREDOVNIK: Razširjenost in biologija vrste Pennisetia bohemica Králíček in Povolný, 1974 (Lepidoptera: Sesiidae) v Sloveniji
  Distribution and biology of the species Pennisetia bohemica Králíček et Povolný, 1974 (Lepidoptera: Sesiidae) in Slovenia
 • G. SELJAK: Contribution to the knowledge of planthoppers and leafhoppers of Slovenia (Hemiptera: Auchenorrhyncha)
  Prispevek k poznavanju škržatkov Slovenije (Hemiptera: Auchenorrhyncha)
 • M. DE GROOT: Faunistic notes on hoverflies (Diptera: Syrphidae) in Slovenia
  Favnistični podatki o muhah trepetavkah (Diptera: Syrphidae) v Sloveniji
 • Lj. PROTIĆ: Additions and corrections to the Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region: Tingidae of the Balkan peninsula
  Dodatki in popravki Kataloga stenic Palearktične regije: Tingidae balkanskega polotoka
 • J. PREŠERN, M. GOGALA, T. TRILAR: Comparison of Dundubia vaginata (Auchenorrhyncha: Cicadoidea) songs from Borneo and Peninsular Malaysia Primerjava napevov škržadov vrste Dundubia vaginata (Auchenorrhyncha: Cicadoidea) z Bornea in polotoške Malezije
 • A. VREZEC: Pojavljanje kozlička Isotomus speciosus (Schneider, 1787) v Sloveniji (Coleoptera: Cerambycidae)
  The occurence of the longhorn beetle Isotomus speciosus (Schneider, 1787) in Slovenia (Coleoptera: Cerambycidae)

 

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • Ö. Ç. ERDOGAN, A. BEYARSLAN: First record of Agathis rubens Tobias from Turkey (Hymenoptera: Braconidae: Agathidinae)
  Prva najdba vrste Agathis rubens Tobias v Turčiji (Hymenoptera: Braconidae: Agathidinae)
 • E. DEMIR: Goniagnathus guttulinervis (Kirschbaum, 1868) new to Turkey, with data on distribution of the genus in Antalya (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae)
  Vrsta Goniagnathus guttulinervis (Kirschbaum, 1868) prvič najdena v Turčiji, ter podatki o razširjenosti rodu v Antaliji (Homoptera: Auchenorrhyncha: Cicadellidae)
 • H. HABELER, M. JEŽ, T. LESAR: Dve novi vrsti sovk v favni Slovenije: Eremobina pabulatricula (Brahm, 1791) in Euxoa segnilis (Duponchel, 1836) (Lepidoptera: Noctuidae)
  Two noctuid moth species new to Slovenia: Eremobina pabulatricula (Brahm, 1791) and Euxoa segnilis (Duponchel, 1836) (Lepidoptera: Noctuidae)
 • G. SELJAK: Prokelisia marginata (Van Duzee, 1897) – nearktična vrsta škržatkov, nova za Slovenijo in Evropo (Auchenorrhyncha: Delphacidae)
  Prokelisia marginata (Van Duzee, 1897) – a nearctic planthopper, new to Slovenia and Europe (Auchenorrhyncha: Delphacidae)

2005, Vol. 13, št./No. 1

 • D. OBYDOV: A new subspecies of the caterpillar hunter Calosoma deserticola Semenov, 1897 from Mongolia (Coleoptera: Carabidae)
  Nova podvrsta moškatnika Calosoma deserticola Semenov, 1897, iz Mongolije (Coleoptera: Carabidae)
 • P. KMENT, J. BRYJA, Z. JINDRA: New records of true bugs (Heteroptera) of the Balkan peninsula
  Novi podatki o stenicah (Heteroptera) balkanskega polotoka
 • V. M. GNEZDILOV, M. R. WILSON: New genera and species of the tribe Parahiraciini (Hemiptera: Fulgoroidea: Issidae)
  Nova rodova in vrsti plemena Parahiraciini (Hemiptera: Fulgoroidea: Issidae)
 • H. HABELER, S. GOMBOC: Bemerkenswerte Schmetterlingsfunde aus Slowenien mit Erstnachweisen
  Zanimivi podatki o metuljih iz Slovenije, s prvimi najdbami
 • B. KOFLER: Prispevek k poznavanju podzemeljske favne hroščev v Šentanskem rudniku
  Contribution to the hypogean beetle fauna in the mine Šentanski Rudnik

 

XVII. SIEEC, Radenci 2001

 • H. KIPPENBERG: Über die Vielfalt von Chrysolina purpurascens-Formen in Slowenien (Coleoptera: Chrysomelidae) Raznolikost oblik vrste Chrysolina purpurascens v Sloveniji (Coleoptera: Chrysomelidae)
  Favnistični zapiski / Faunistical notes
 • A. KAPLA: Bembidion (Emphanes) normannum apfelbecki Müller-Motzfeld, 1986, v Sloveniji (Coleoptera: Carabidae)
  Bembidion (Emphanes) normannum apfelbecki Müller-Motzfeld, 1986 in Slovenia (Coleoptera: Carabidae)
 • A. SATAR: Dielocroce baudii (Griffini, 1895), a new nemopterid for Anatolia (Neuroptera: Nemopteridae) Dielocroce baudii (Griffini, 1895), nov trakokrilec za Anatolijo (Neuroptera: Nemopteridae)

2005, Vol. 13, št./No. 2

 • V.M. GNEZDILOV, M.R. WILSON: A new species of the genus Mycterodus Spinola (Hemiptera: Fulgoromorpha: Issidae) from Croatia
  Nova vrsta rodu Mycterodus Spinola (Hemiptera: Fulgoromorpha: Issidae) iz Hrvaške
 • S. GOMBOC, B. ŠEGULA: The finding of Zeuneriana marmorata (Fieber, 1853) in Slovenia (Orthoptera: Tettigoniidae)
  Najdba vrste Zeuneriana marmorata (Fieber, 1853) v Sloveniji (Orthoptera: Tettigoniidae)
 • Ž. PREDOVNIK: Clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) new to the fauna of Slovenia
  Nove vrste steklokrilcev (Lepidoptera: Sesiidae) v favni Slovenije
 • M. GOGALA, T. TRILAR, V.T. KRPAČ: Fauna of singing cicadas (Auchenorrhyncha: Cicadoidea) of Macedonia – a bioacoustic survey
  Favna škržadov Makedonije (Auchenorrhyncha: Cicadoidea) – raziskava z bioakustično metodo
 • S. SEVEN: Contribution to the knowledge of Papilionoidea and Hesperioidea (Lepidoptera) fauna of Idris Mountain (Turkey)
  Prispevek k poznavanju favne naddružin Papilionoidea in Hesperioidea (Lepidoptera) gore Idris (Turčija)
 • A. VREZEC, A. KAPLA, A. PIRNAT, Š. AMBROŽIČ: Primerjava številčnosti govnačev (Coleoptera: Scarabaeoidea: Geotrupidae) v Sloveniji: uporaba popisne metode za hrošče z zemeljskimi pastmi na širšem območju
  Relative activity abundances of the Dor Beetles (Coleoptera: Scarabaeoidea: Geotrupidae) in Slovenia: a large-scale aplication of the survey method using pitfall traps

 

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • P. KOČÁREK: First record of Guanchia obtusangula from Slovenia (Dermaptera: Forficulidae)
  Prva najdba vrste Guanchia obtusangula v Sloveniji (Dermaptera: Forficulidae)
 • B. KOFLER: Nova nahajališča podvrste Pretneria latitarsis soriscensis Perreau, 2003 (Coleptera: Cholevidae: Leptodirinae)
  New finds of Pretneria latitarsis soriscensis Perreau, 2003 (Coleptera: Cholevidae: Leptodirinae)

2006, Vol. 14, št./No. 1

 • L. SENČIČ: Intensity of wing pigmentation and identification of pigments in wings of owl-fly Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) (Neuroptera: Ascalaphidae)
  Intenziteta pigmentiranosti kril in identifikacija pigmentov v krilih metuljčnice Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) (Neuroptera: Ascalaphidae)
 • G. SELJAK: An overview of the current knowledge of jumping plant-lice of Slovenia (Hemiptera: Psylloidea)
  Pregled trenutnega poznavanja bolšic Slovenije (Hemiptera: Psylloidea)
 • B. KOFLER: Anophthalmus miroslavae sp. n. iz Slovenije (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Anophthalmus miroslavae sp. n. from Slovenia (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
 • T. LESAR, M. JEŽ: Prispevek k poznavanju razširjenosti metuljev (Macrolepidoptera) subpanonskega dela slovenske Štajerske
  Contribution to the knowledge of the distribution of butterflies and moths (Macrolepidoptera) in the subpannonian part of the Slovene Štajerska
 • I. ŽIVIĆ, Z. MARKOVIĆ, M. BRAJKOVIĆ: Contribution to the faunistical list of Trichoptera (Insecta) of Serbia
  Prispevek k favnističnemu seznamu mladoletnic (Trichoptera, Insecta) Srbije
 • LJ. PROTIĆ: Nabidae (Heteroptera) from former Yugoslavia in the collection of the Natural History Museum in Belgrade
  Nabidae (Heteroptera) iz nekdanje Jugoslavije v zbirkah Prirodoslovnega muzeja v Beogradu
 • M. AYDOGDU, A. BEYARSLAN: First records of Aleiodes Wesmael, 1838 species in East Marmara region of Turkey (Hymenoptera: Braconidae: Rogadinae)
  Prvi podatki o vrstah rodu Aleiodes Wesmael, 1838, v Vzhodni marmarski regiji Turčije (Hymenoptera: Braconidae: Rogadinae)
 • E. DEMIR: Preliminary report on the Auchenorrhyncha (Hemiptera) fauna of Kazdagi National Park with two new records for Turkey
  Predhodno poročilo o favni škržatkov (Hemiptera: Auchenorrhyncha) v Narodnem parku Kazdagi z dvema novima najdbama za Turčijo

 

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • A. HASBENLI, F. BAYRAKDAR, N. ALPAY: First record of Erax nigrosetosus Theodor, 1980 (Diptera: Asilidae) from Turkey Prva najdba vrste Erax nigrosetosus Theodor, 1980 (Diptera: Asilidae) v Turčiji

2006, Vol. 14, št./No. 2

 • M. S. ENGEL: A new genus of minute ammobatine bees (Hymenoptera: Apidae) Nov rod majhnih čebel plemena Ammobatini (Hymenoptera: Apidae)
 • M. S. ENGEL: A new species of Osmia from Iran (Hymenoptera: Megachilidae)
  Nova vrsta rodu Osmia iz Irana (Hymenoptera: Megachilidae)
 • G. BRAČKO: Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia
  Pregled favne mravelj (Hymenoptera: Formicidae) Hrvaške
 • J. HÁVA: Contribution to the knowledge of species of the genus Anthrenus, subgenus Florilinus from Bulgaria (Coleoptera: Dermestidae: Anthrenini) Prispevek k poznavanju vrst rodu Anthrenus, podrodu Florilinus, iz Bolgarije (Coleoptera: Dermestidae: Anthrenini)
 • W. E. HOLZINGER, G. KUNZ: New records of leafhoppers and planthoppers from Austria (Hemiptera: Auchenorrhyncha)
  Novi podatki o škržatkih Avstrije (Hemiptera: Auchenorrhyncha)
 • T. TRILAR, M. GOGALA, V. POPA: Contribution to the knowledge of the singing cicadas (Auchenorrhyncha: Cicadoidea) of Romania
  Prispevek k poznavanju pojočih škržadov (Auchenorrhyncha: Cicadoidea) Romunije
 • T. LESAR, M. JEŽ: Drugi prispevek k poznavanju razširjenosti metuljev (Lepidoptera) subpanonskega dela slovenske Štajerske
  Second contribution to the knowledge of the distribution of butterflies and moths (Lepidoptera) in the subpannonian part of the Slovene Štajerska

2007, Vol. 15, št./No. 1

 • T. Trilar, M. Gogala: The song structure of Cicadetta podolica (Eichwald 1830) (Hemiptera: Cicadidae)
  Struktura napeva stepskega škržada (Cicadetta podolica (Eichwald 1830)) (Hemiptera: Cicadidae)
 • M. S. Engel: Two new Augochlorine bees from Ecuador (Hymenoptera: Halictidae)
  Dve novi čebeli plemena Augochlorini iz Ekvadorja (Hymenoptera: Halictidae)
 • M. S. Engel: A new Ctenoplectrine bee from Sulawesi (Hymenoptera: Apidae)
  Nova vrsta plemena Ctenoplectrini s Sulavezija (Hymenoptera: Apidae)
 • Ž. Predovnik, H.-P. Tschorsnig: Tachinidae (Diptera) reared from clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) in Slovenia
  Muhe goseničarke (Diptera: Tachinidae) vzrejene na steklokrilcih (Lepidoptera: Sesiidae) v Sloveniji
 • Al Vrezec: Status brazdarja (Rhysodes sulcatus) v Sloveniji (Coleoptera: Rhysodidae): dosedanje poznavanje in raziskovalne perspektive
  Status of Rhysodes sulcatus in Slovenia (Coleoptera: Rhysodidae): Current knowledge and research perspectives
 • A. Kapla, A. Vrezec: Morfološke značilnosti, razširjenost in opis habitata vrste Dolichus halensis v Sloveniji (Coleoptera: Carabidae): krešiči v agrarnih sistemih
  Morphological characteristics, distribution and habitat description of Dolichus halensis in Slovenia (Coleoptera: Carabidae): Carabids in agricultural systems
 • M. C. Çiftçi, A. Hasbenli: Hilara regnealai Parvu (Diptera: Empididae), new record for Turkish fauna with female description
  Hilara regnealai Parvu (Diptera: Empididae), nova najdba v turški favni, z opisom samice
 • Jiří Háva: New nomenclatorial changes in the family Dermestidae (Coleoptera)
  Nove nomenklaturne spremembe v družini Dermestidae (Coleoptera)
 • M. Aydogdu, A. Beyarslan: Parasitoid species of the genera Ascogaster and Chelonus (Hymenoptera: Braconidae: Cheloninae) from the Marmara, Western and Middle Black sea Regions of Turkey
 • Parazitoidi rodov Ascogaster in Chelonus (Hymenoptera: Braconidae: Cheloninae) iz marmarske ter zahodne in srednje črnomorske regije Turčije
 • Petr Kočárek: Guanchia brignolii Vigna Taglianti, 1974 in Turkey (Dermaptera: Forficulidae)
  Guanchia brignolii Vigna Taglianti, 1974, v Turčiji (Dermaptera: Forficulidae)
 • S. Hristovski: New records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) for the fauna of the Republic of Macedonia
  Novi podatki o krešičih (Coleoptera: Carabidae) v Republiki Makedoniji

2007, Vol. 15, št./No. 2

 • D. Devetak: A review of the owlflies of Slovenia (Neuroptera: Ascalaphidae)
  Pregled metuljčnic Slovenije (Neuroptera: Ascalaphidae)
 • D. Bevk: Dejavnost čmrljev preko dneva in sezone
  Activity of bumblebees during day and season
 • B. Kofler: Rezultati večletnih raziskav podzemeljske favne hroščev v jami Konasnica
  Results of a several year research of the hypogean beetle fauna in the cave Konasnica
 • M. Sukič, T. Kodran: Lycia isabellae (Harrison, 1914) (Geometridae) in Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) (Noctuidae) – novi vrsti v favni metuljev Slovenije (Lepidoptera)
  Lycia isabellae (Harrison, 1914) (Geometridae) and Xestia sexstrigata (Haworth, 1809) (Noctuidae) – new species in the Slovenian Lepidoptera fauna
 • A. Vrezec, A. Kapla: Kvantitativno vzorčenje hroščev (Coleoptera) v Sloveniji: referenčna študija
  Quantitative beetle (Coleoptera) sampling in Slovenia: a reference study
 • M. R. Wilson, K. Walker: John Curtis and his leafhoppers with nomenclatural notes on some species (Hemiptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae) with special reference to the status of Eupteryx solani Curtis 1846
  John Curtis in njegovi škržatki z nomenklaturnimi zaznamki o nekaterih vrstah (Hemiptera, Auchenorrhyncha, Cicadellidae) s posebnim ozirom na status vrste Eupteryx solani Curtis 1846
 • D. Obydov: Review of the subgenus Ainocarabus Mandl, 1973 of the Russian Far East (Coleoptera: Carabidae)
  Pregled podrodu Ainocarabus Mandl, 1973, ruskega daljnega vzhoda (Coleoptera: Carabidae)
 • S. Seven, M. Özdemir: The genus Dichelia Guenee, 1845 (Lepidoptera: Tortricidae) in Turkey
  Rod Dichelia Guenee, 1845 (Lepidoptera: Tortricidae) v Turčiji

2008, Vol. 16, št./No. 1

 • R. Mühlethaler: Description of a new species of the genus Oncopsis (Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae) from Greece
  Opis nove vrste rodu Oncopsis (Hemiptera: Cicadomorpha: Cicadellidae) iz Grčije Članek / Article (.pdf)
 • V. M. Gnezdilov: On the taxonomy of the tribe Adenissini Dlabola (Hemiptera: Fulgoromorpha: Caliscelidae: Ommatidiotinae), with the description of a new genus and a new species from Vietnam
  O taksonomiji plemena Adenissini Dlabola (Hemiptera: Fulgoromorpha: Caliscelidae: Ommatidiotinae), z opisom novega rodu in nove vrste iz Vietnama Članek / Article (.pdf)
 • M. S. Engel: New species and records of Ammobatine bees from Pakistan, Kyrgyzstan, and Sri Lanka (Hymenoptera: Apidae)
  Nove vrste in najdbe čebel plemena Ammobatini iz Pakistana, Kirgizistana in Šri Lanke (Hymenoptera: Apidae) Članek / Article (.pdf)
  S. S. M. Das, D. P. Ambrose: Redescription, biology and behaviour of the Harpactorine assassin bug Irantha armipes (Stal) (Hemiptera: Reduviidae) Ponovni opis, biologija in vedenje roparske stenice vrste Irantha armipes (Stal) (Hemiptera: Reduviidae: Harpactorinae) Članek / Article (.pdf)
 • S. Gomboc, B. Šegula: Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) new to Slovenia (Orthoptera: Phaneropteridae)
  Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792), nova najdba v Sloveniji (Orthoptera: Phaneropteridae) Članek / Article (.pdf)
 • R. Štanta: Novi najdbi v slovenski favni metuljev (Lepidoptera)
  Two new records in the Slovenian Lepidoptera fauna Članek / Article (.pdf)
  M. de Groot, M. Govedič: Checklist of the Hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Slovenia
  Seznam muh trepetavk (Diptera: Syrphidae) Članek / Article (.pdf)
 • Š. Modic, G. Urek: Prispevek k poznavanju favne listnih uši (Sternorrhyncha: Aphidoidea) Slovenije
  Contribution to the knowledge of the aphid fauna (Sternorrhyncha: Aphidoidea) of Slovenia Članek / Article (.pdf)

2008, Vol. 16, št./No. 2

 • M. Boulard: Platylomia operculata Distant, 1913, a cicada that takes water from hot springs and becomes victim of the people (Rhynchota: Cicadomorpha: Cicadidae)
  Platylomia operculata Distant, 1913, škržad, ki pije vodo iz toplih vrelcev in postane žrtev ljudi (Rhynchota: Cicadomorpha: Cicadidae) Članek / Article (.pdf)
 • A. Vrezec: Fenološka ocena pojavljanja imagov štirih vrst varstveno pomembnih saproksilnih hroščev v Sloveniji: Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina, Morinus funereus (Coleoptera: Lucanidae, Cerambycidae)
  Phenological estimation of imagos occurrence in four saproxylic beetle species of conservation importance in Slovenia: Lucanus cervus, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina, Morinus funereus (Coleoptera: Lucanidae, Cerambycidae) Članek / Article (.pdf)
 • M. S. Engel: A new apterous Zorotypus in Miocene amber from the Dominican Republic (Zoraptera: Zorotypidae)
  Nov nekrilat Zorotypus v miocenskem jantarju iz Dominikanske republike (Zoraptera: Zorotypidae) Članek / Article (.pdf)
 • Ž. Predovnik: Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789) (Lepidoptera: Sesiidae) in NE Slovenia and SW Hungary
  Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789) (Lepidoptera: Sesiidae) v SV Sloveniji in JZ Madžarski Članek / Article (.pdf)
 • B. Kofler: Štoln na Ratitovcu, locus typicus vrste Orotrechus koflerianus Daffner, 2000 (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  The old shaft Štoln na Ratitovcu, locus typicus of Orotrechus koflerianus Daffner, 2000 (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) Članek / Article (.pdf)
 • M. S. Engel: A new species of Megachile (Eutricharaea) from western Saudi Arabia related to Megachile walkeri (Hymenoptera: Megachilidae)
  Nova vrsta rodu Megachile (Eutricharaea) iz zahodne Savdske Arabije, sorodna vrsti Megachile walkeri (Hymenoptera: Megachilidae) Članek / Article (.pdf)

 

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • Ž. Predovnik: Bembecia pavicevici Toševski, 1986 (Lepidoptera: Sesiidae), a new species of the Italian fauna
  Bembecia pavicevici Toševski, 1986 (Lepidoptera: Sesiidae) tudi v favni Italije Članek / Article (.pdf)

2009, Vol. 17, št./No. 1

 • K. Kos, Ž. Tomanović, H. Rojht, S. Trdan: Parazitoidi listnih uši v Sloveniji in njihov pomen za biotično varstvo rastlin
  Aphid parasitoids in Slovenia and their significance in biological control Članek / Article (.pdf)
 • M. Gogala, S. Drosopoulos, T. Trilar: Two mountains, two species: new taxa of the Cicadetta montana species complex in Greece (Hemiptera: Cicadidae)
  Dve gori, dve vrsti: nova taksona kompleksa vrst Cicadetta montana v Grčiji (Hemiptera: Cicadidae) Članek / Article (.pdf)
 • M. S. Engel: A new species of Ranthidiellum from Thailand, with a key to the species (Hymenoptera: Megachilidae)
  Nova vrsta podrodu Ranthidiellum iz Tajske, s ključem do vrst (Hymenoptera: Megachilidae) Članek / Article (.pdf)
 • S. Polak, R. Verovnik: Second contribution to the knowledge of the butterfly fauna of the Sultanate of Oman (Lepidoptera: Rhopalocera)
  Drugi prispevek k poznavanju favne dnevnih metuljev Sultanata Oman (Lepidoptera: Rhopalocera) Članek / Article (.pdf)
 • T. Milivojević, T. Trilar, Z. Nikolić: Sawflies (Hymenoptera: Symphyta) in the collections of the Slovenian Museum of Natural History
  Rastlinske ose (Hymenoptera: Symphyta) iz zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije Članek / Article (.pdf)
 • A. Gogala: Mediterranean bee species, newly recorded in Slovenia (Hymenoptera: Apoidea)
  Mediteranske vrste čebel, prvič najdene v Sloveniji (Hymenoptera: Apoidea) Članek / Article (.pdf)

 

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • A. Gogala: Micronecta poweri (Douglas & Scott) in Slovenia (Heteroptera: Corixidae)
  Micronecta poweri (Douglas & Scott) v Sloveniji (Heteroptera: Corixidae) Članek / Article (.pdf)
 • G. Kunz, T. Frieß: First record of Hyalochiton komaroffii in Slovenia (Heteroptera: Tingidae)
  Prva najdba vrste Hyalochiton komaroffii v Sloveniji (Heteroptera: Tingidae) Članek / Article (.pdf)

2009, Vol. 17, št./No. 2

 • A. Gogala: Hoplitis mazzuccoi (Schwarz & Gusenleitner) in Slovenia and Micreriades species of the East Adriatic coast (Hymenoptera: Megachilidae)
  Hoplitis mazzuccoi (Schwarz & Gusenleitner) v Sloveniji in vrste podrodu Micreriades vzhodne jadranske obale (Hymenoptera: Megachilidae) Članek / Article (.pdf)
 • J. R. Jones,. D. Devetak: First record of Nevrorthidae from Slovenia
  Prva najdba družine Nevrorthidae v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • J. Kontschán: First record of eleven Uropodina species from Slovenia (Acari: Mesostigmata)
  Prvi podatki o enajstih vrstah uropodinskih pršic v Sloveniji (Acari: Mesostigmata) Članek / Article (.pdf)
 • Z. Ujvári: Contribution to the Mesostigmata fauna of Slovenia (Acari: Mesostigmata: Zerconidae et Macrochelidae)
  Prispevek k favni reda Mesostigmata Slovenije (Acari: Mesostigmata: Zerconidae et Macrochelidae) Članek / Article (.pdf)

 

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • H. Deutsch: Pelatea klugiana (Freyer, 1834) – ein Beitrag zur Biologie (Lepidoptera: Tortricidae)
  Prispevek k biologiji vrste Pelatea klugiana (Freyer, 1834) (Lepidoptera: Tortricidae) Članek / Article (.pdf)
 • Ž. Predovnik: Ptilocephala muscella ([Denis & Schiffermüller], 1775) prvič najdena v Sloveniji (Lepidoptera: Psychidae)
  Ptilocephala muscella ([Denis & Schiffermüller], 1775) newly recorded in Slovenia (Lepidoptera: Psychidae) Članek / Article (.pdf)

 

Mnenje / Opinion

 • J. Gregori: Kranjska čebela (Apis mellifera carnica): vidiki njene sedanje ogroženosti v Sloveniji
  Carniolan honey bee (Apis mellifera carnica): the aspects of its current threat status in Slovenia Članek / Article (.pdf)

2010, Vol. 18, št./No. 1

 • T. Trilar, M. Gogala: Tettigetta carayoni Boulard (Hemiptera: Cicadidae) from Crete, faunistic data and first description of its song
  Tettigetta carayoni Boulard (Hemiptera: Cicadidae) s Krete, favnistični podatki in opis pozivnega napeva Članek / Article (.pdf)
 • B. Kofler: Anophthalmus bognoloi sp. n. iz Slovenije (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Anophthalmus bognoloi sp. n. from Slovenia (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) Članek / Article (.pdf)
 • R. Verovnik, B. Micevski, M. Đurić, P. Jakšić, A. Keymeulen, C. Van Swaay, K. Veling: Contribution to the knowledge of the butterfly fauna of the Republic of Macedonia (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea)
  Prispevek k poznavanju favne dnevnih metuljev Makedonije (Lepidoptera: Papilionoidea in Hesperioidea) Članek / Article (.pdf)
 • R. Bekchiev: Note on Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) Fauna of Turkey (European part)
  Zapiski o favni poddružine Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae) v Turčiji (evropski del) Članek / Article (.pdf)
 • D. Obydov, A. Saldaitis: New subspecies of the caterpillar hunter Calosoma (Caminara) chlorostictum Dejean, 1831 from the Socotra Island (Coleoptera: Carabidae)
  Nova podvrsta moškatnika Calosoma (Caminara) chlorostictum Dejean, 1831 z otoka Sokotre (Coleoptera: Carabidae) Članek / Article (.pdf)
 • D. Obydov: A new subspecies of Carabus (Archiplectes) edithae Reitter, 1893 from Caucasus (Coleoptera: Carabidae)
  Nova podvrsta krešiča Carabus (Archiplectes) edithae Reitter, 1893 s Kavkaza (Coleoptera: Carabidae) Članek / Article (.pdf)

 

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • A. Gogala, G. Seljak: Two new records of Heteroptera species in Slovenia
  Dve novi najdbi vrst reda Heteroptera v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • H. Habeler: Drei für Slowenien neue Schmetterlings-Arten aus den Gattungen Caloptilia, Catoptria und Earias (Lepidoptera: Gracillariidae, Pyralidae Crambinae und Noctuidae)
  Tri za slovensko favno nove vrste metuljev iz rodov Caloptilia, Catoptria in Earias (Lepidoptera: Gracillariidae, Pyralidae Crambinae in Noctuidae) Članek / Article (.pdf)
 • Dr. Jan Carnelutti, devetdesetletnik Članek / Article (.pdf)

2010, Vol. 18, št./No. 2

 • M. de Groot, R. Luštrik, T. Faasen, D. Fekonja: Additions and omissions to the list of hoverfly fauna (Diptera: Syrphidae) of Slovenia
  Dodatki in izbris vrst s seznama muh trepetavk (Diptera: Syrphidae) Slovenije Članek / Article (.pdf)
 • R. Gaedike, S. Gomboc, M. Lasan: Zur Kenntnis der Tineidae von Slowenien (Lepidoptera)
  Prispevek k poznavanju družine Tineidae v Sloveniji (Lepidoptera) Članek / Article (.pdf)
 • Z. Malinka, P. Čížek, A. Pirnat, P. Boža: Contribution to the knowledge of the Slovenian Alticinae fauna (Coleoptera: Chrysomelidae)
  Prispevek k poznavanju favne bolhačev (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) Slovenije Članek / Article (.pdf)
 • G. Bračko: First record of a slave-making ant Myrmoxenus gordiagini Ruzsky, 1902 (Hymenoptera: Formicidae) in Slovenia
  Prva najdba zasužnjevalske mravlje Myrmoxenus gordiagini Ruzsky, 1902 (Hymenoptera: Formicidae) v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • T. Koren, I. Burić, A. Štih, V. Zakšek, R. Verovnik: New data about the distribution and altitudinal span of the Dalmatian Ringlet, Proterebia afra dalmata (Godart, [1824]) (Lepidoptera: Satyrinae) in Croatia
  Novi podatki o razširjenosti in razponu nadmorskih višin pojavljanja dalmatinskega rjavčka, Proterebia afra dalmata (Godart, [1824]) (Lepidoptera: Satyrinae) na Hrvaškem Članek / Article (.pdf)
 • Ž. Predovnik: Phalacropteryx graslinella (Boisduval, 1852) v Sloveniji (Lepidoptera: Psychidae)
  Phalacropteryx graslinella (Boisduval, 1852) in Slovenia (Lepidoptera: Psychidae) Članek / Article (.pdf)

 

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • D. Devetak, J. Podlesnik, F. Janžekovič: Antlion Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787) (Neuroptera: Myrmeleontidae) in Slovenia
  Volkec vrste Dendroleon pantherinus (Fabricius, 1787) (Neuroptera: Myrmeleontidae) v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • Š. Modic: Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii, an invasive aphid on Quercus rubra, new to Slovenia
  Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii, invazivna vrsta listne uši na rdečem hrastu (Quercus rubra), nova najdba v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • A. Jenič, A. Gogala, J. Grad: Bombus haematurus (Hymenoptera: Apidae), new species in the Slovenian bumblebee fauna
  Bombus haematurus (Hymenoptera: Apidae), nova vrsta v slovenski favni čmrljev Članek / Article (.pdf)

 

Nove knjige / New books

2011, Vol. 19, št./No. 1

 • R. Verovnik, S. Polak, G. Seljak: Pojav in širjenje tujerodne vrste dnevnega metulja – pelargonijevega bakrenčka (Cacyreus marshalli (Butler 1898)) v Sloveniji
  On the presence and expansion of an allochthonous butterfly species in Slovenia – the Geranium Bronze (Cacyreus marshalli (Butler 1898)) Članek / Article (.pdf)
 • A. Gruppe, S. Sobek: Effect of tree species diversity on the neuropterid community in a deciduous forest
  Učinek raznolikosti drevesnih vrst na mrežekrilske združbe v listopadnem gozdu Članek / Article (.pdf)
 • A. Gogala: Some interesting notes on the Andrena species in Slovenia (Hymenoptera: Andrenidae)
  Nekaj zanimivih podatkov o vrstah rodu Andrena v Sloveniji (Hymenoptera: Andrenidae) Članek / Article (.pdf)
 • G. Seljak: First record of the Nearctic leafhopper Erasmoneura vulnerata (Fitch, 1851) [Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae] in Slovenia
  Pojavljanje nearktičnega škržatka Erasmoneura vulnerata (Fitch, 1851) [Hemiptera, Cicadomorpha: Cicadellidae] v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • R. Lohaj, A. Casale: Laemostenus (Iranosphodrus) rudichae, new subgenus and new species of sphodrine beetle from Iran (Coleoptera: Carabidae: Sphodrini)
  Laemostenus (Iranosphodrus) rudichae, nov podrod in nova vrsta hrošča plemena Sphodrini iz Irana (Coleoptera: Carabidae: Sphodrini) Članek / Article (.pdf)
 • D. Obydov: A new subspecies of Carabus (Tribax) biebersteini Ménétries, 1832 from north Caucasus (Coleoptera: Carabidae)
  Nova podvrsta krešiča Carabus (Tribax) biebersteini Ménétries, 1832, s severnega Kavkaza (Coleoptera: Carabidae) Članek / Article (.pdf)
 • J. Polajnar: Možnost širjenja in biotičnega zatiranja zelene smrdljivke (Nezara viridula (L.), Heteroptera: Pentatomidae) v Sloveniji
  Possibilities of spread and biological control of the green stink bug (Nezara viridula (L.), Heteroptera: Pentatomidae) in Slovenia Članek / Article (.pdf)

2011, Vol. 19, št./No. 2

 • A. Vrezec, A. Pirnat, A. Kapla, S. Polak, M. Vernik, S. Brelih, B. Drovenik: Pregled statusa in raziskanosti hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji s predlogom slovenskega poimenovanja
  Status and knowledge about beetles (Coleoptera) of European conservation importance in Slovenia with proposal of Slovenian nomenclature Članek / Article (.pdf)
 • A. Gogala, B. Surina: Foraging behaviour of the bee Osmia apicata Smith, 1853 (Hymenoptera: Megachilidae)
  Nabiralno vedenje čebele vrste Osmia apicata Smith, 1853 (Hymenoptera: Megachilidae) Članek / Article (.pdf)
 • A. Nahirnić, P. Jakšić, G. M. Tarmann: Notes on Zygaena Fabricius, 1775 of the Balkan Peninsula (Insecta, Lepidoptera, Zygaenidae)
  Podatki o rodu Zygaena Fabricius, 1775, na Balkanskem polotoku (Insecta, Lepidoptera, Zygaenidae) Članek / Article (.pdf)
 • T. Koren, M. Bjelić, E. Božinovska, A. Štih, I. Burić: Contribution to the knowledge of butterfly fauna (Lepidoptera: Rhopalocera) of Zrmanja River region, Croatia
  Prispevek k poznavanju metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) območja reke Zrmanje, Hrvaška Članek / Article (.pdf)
 • P. Huemer, V. Krpač, B. Plössl, G. Tarmann: Contribution to the fauna of Lepidoptera of the Mavrovo National Park (Republic of Macedonia)
  Prispevek k favni metuljev Mavrovskega narodnega parka (Republika Makedonija) Članek / Article (.pdf)
 • V. M. Gnezdilov: New records for some Western Palaearctic Issidae (Hemiptera: Fulgoroidea)
  Nove najdbe nekaj zahodnopalearktičnih škržatkov družine Issidae (Hemiptera: Fulgoroidea) Članek / Article (.pdf)

 

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • B. Kofler: Ponovna najdba podvrste Anophthalmus micklitzi staudacheri Müller, 1923 (Coleoptera: Carabidae: Trechinae)
  Rediscovery of Anophthalmus micklitzi staudacheri Müller, 1923 (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) Članek / Article (.pdf)
 • M. de Groot, P. Veenvliet: Hermetia illucens L. (Diptera, Stratiomyidae), a new alien invasive species in Slovenia
  Hermetia illucens L. (Diptera, Stratiomyidae), nova tujerodna invazivna vrsta v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • H. Habeler: Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1883), eine für Slowenien neue Geometride (Lepidoptera: Geometridae)
  Paraboarmia viertlii (Bohatsch, 1883), za Slovenijo nova vrsta pedica (Lepidoptera: Geometridae) Članek / Article (.pdf)
 • T. Milivojević: First record of Dorcadion (Pedestrodorcadion) kaimakcalanum (Jureček, 1929) (Coleoptera: Cerambycidae) in Serbia
  Prva najdba kozlička vrste Dorcadion (Pedestrodorcadion) kaimakcalanum (Jureček, 1929) (Coleoptera: Cerambycidae) v Srbiji Članek / Article (.pdf)

 

M. Jež: IN MEMORIAM TONE LESAR (1937 – 2010) Članek / Article (.pdf)

2012, Vol. 20, št./No. 1

 • M. GOGALA, S. DROSOPOULOS, T. TRILAR: Cicadivetta Goumenissa, a new cicada species from peloponesos, Greece (Hemiptera: Cicadidae). Cicadivetta Goumenissa, nova vrsta škržada s peloponeza, Grčija (Hemiptera: Cicadidae) Članek / Article (.pdf)
 • T. TRILAR, M. GOGALA: Pagiphora aschei Kartal (Hemiptera: Cicadidae) from Crete (Greece) – distribution and description of its song
  Pagiphora aschei Kartal (Hemiptera: Cicadidae) s Krete (Grčija) – razširjenost in opis njenega napeva Članek / Article (.pdf)
 • G. SELJAK: Six new alien phytophagous insect species recorded in Slovenia in 2011.
  Šest novih tujerodnih rastlinojedih vrst žuželk, najdenih v Sloveniji leta 2011 Članek / Article (.pdf)
 • T. ČELIK: Munčev Okarček, Coenonympha Tullia (Müller, 1764) (Lepidoptera: Nymphalidae) v Sloveniji ni izumrl
  Large heath, Coenonympha Tullia (müller, 1764) (Lepidoptera: Nymphalidae) is not extinct in Slovenia Članek / Article (.pdf)
 • GOGALA: New records of bees (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila) in Slovenia
  Novi podatki o čebelah (Hymenoptera: Apoidea: Anthophila) v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • M. S. ENGEL: On the classification of the bee genus Manuelia (Hymenoptera: Apidae)
  O razvrščanju čebeljega rodu Manuelia (Hymenoptera: Apidae) Članek / Article (.pdf)
 • A. LAPEVA-GJONOVA, O. ILIEFF: Ant-associated rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in Bulgaria
  Z mravljami povezani hrošči kratkokrilci (Coleoptera: Staphylinidae) v Bolgariji Članek / Article (.pdf)
 • T. KOREN: First record of a mountain geometrid species Psodos Quadrifaria (Sulzer, 1776) (Lepidoptera:Geometridae) in Croatia
  Prva najdba gorskega pedica Psodos Quadrifaria (Sulzer, 1776) (Lepidoptera: Geometridae) na Hrvaškem Članek / Article (.pdf)
 • M. GOGALA: V spomin Savu Brelihu Članek / Article (.pdf)
 • T. TRILAR, K. PROSENC TRILAR: V spomin dr. Danici Tovornik Članek / Article (.pdf)
 • Nove knjige / New books Članek / Article (.pdf)
 • 3. Slovenski entomološki simpozij / 3. Slovenian Entomological Symposium Članek / Article (.pdf)

2012, Vol. 20, št./No. 2

 • M.DE GROOT: Rod Volucella (Diptera: Syrphidae) v Sloveniji
  The genus Volucella (Diptera: Syrphidae) in Slovenia Članek / Article (.pdf)
 • Ž.PREDOVNIK: New data on the distribution of Synanthedon Mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1846) (Lepidoptera: Sesiidae) in southern central europe
  Novi podatki o razširjenosti steklokrilca Synanthedon Mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1846) (Lepidoptera: Sesiidae) v južni srednji evropi Članek / Article (.pdf)
 • M. JEŽ, R. VEROVNIK: Opojavljanju in ogroženosti Borovničevega Mnogooka (Plebejus Optilete (Knoch, 1781)) (Lepidoptera: Lycaenidae) v Sloveniji
  On the occurence and endangerment of the Cranberry Blue (Plebejus Optilete (Knoch, 1781)) (Lepidoptera: Lycaenidae) in Slovenia Članek / Article (.pdf)
 • T. KOREN: New records of three species of the genus Aricia Reichenbach, 1817 (Lepidoptera: Lycaenidae) in Croatia
  Nove najdbe treh vrst rodu Aricia Reichenbach, 1817 (Lepidoptera: Lycaenidae) na Hrvaškem Članek / Article (.pdf)
 • Š. MODIC, J. RAZINGER, G. UREK: Tetraneura (Tetraneurella) Nigriabdominalis (Sasaki), gall-forming aphid found on maize roots in Slovenia
  Tetraneura (Tetraneurella) Nigriabdominalis (Sasaki), koreninska uš najdena na koreninah koruze v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • D. DEVETAK, R. DOBOSZ, R. JASKUŁA, J. PODLESNIK and V. KLOKOČOVNIK: First record of Mantispidae (Neuroptera) from Albania
  Prve najdbe družine Zapončič (Neuroptera: Mantispidae) v Albaniji Članek / Article (.pdf)
 • A. VREZEC, A. KAPLA, M. JURC: Prvi seznam tujerodnih vrst hroščev (Coleoptera) v Sloveniji
  First list of alien beetle species of Slovenia (Coleoptera) Članek / Article (.pdf)
 • X. ESPADALER, X. ROIG: Myrmicinosporidium Durum Hölldobler, 1933 (Fungi), an ant endoparasite, in Slovenia
  Myrmicinosporidium Durum Hölldobler, 1933 (Fungi), endoparazit mravelj, v Sloveniji Članek / Article (.pdf)

2013, Vol. 21, št./No. 1

 • M. DE GROOT: An overview of alien Diptera in Slovenia. Pregled tujerodnih dvokrilcev v Sloveniji. Članek / Article (.pdf)
 • J. GRAD: Dnevno izletavanje čmrljev na pašo. Daily foraging frequency distribution in bumblebees. Članek / Article (.pdf)
 • J. WEBB: Records of Carabid and Staphylinid beetles along the edges of the Sooea River and its tributaries in 2012 (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae). Podatki o hroščih družin Carabidae in Staphylinidae na bregovih reke Soče in njenih pritokov v letu 2012 (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae). Članek / Article (.pdf)
 • J. REKELJ: First record of Luffia lapidella (Goeze, 1783) in Slovenia (Lepidoptera: Psychidae). Prva najdba vrste Luffia lapidella (Goeze, 1783) v Sloveniji (Lepidoptera: Psychidae). Članek / Article (.pdf)
 • G. TORKAR, B. DROLE, S. GOMBOC: Contribution to the knowledge of the butterfly fauna (Lepidoptera: Rhopalocera) of The Šentvid Plateau, NW Slovenia. Prispevek k poznavanju favne dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) Šentviške planote, SZ Slovenija. Članek / Article (.pdf)
 • M. KRIŽNAR: Najdišča fosilnih žuželk v Sloveniji. Fossil insect sites in Slovenia. Članek / Article (.pdf)
 • Lj. PROTIĆ, N. ŽIVIĆ: A contribution to the knowledge of aquatic Heteroptera in Šar Planina Mts. and Pešter Plateau (Serbia). Prispevek k poznavanju vodnih stenic Šar planine in planote Pešter (Srbija). Članek / Article (.pdf)
 • S. GOMBOC, D. KLENOVŠEK: First record of Euchromius ocelleus (Haworth, 1811) (Lepidoptera: Crambidae) in Slovenia. Prva najdba vrste Euchromius ocelleus (Haworth, 1811) (Lepidoptera: Crambidae) v Sloveniji. Članek / Article (.pdf)
 • POPRAVEK / ERRATUM Popravek / Erratum (.pdf)

2013, Vol 21, št./No. 2

 • G. SELJAK: Dinamika vnosa tujerodnih fitofagnih žuželk in pršic v Slovenijo. The dynamics of introduction of alien phytophagous insects and mites into Slovenia. Članek / Article (.pdf)
 • G. SELJAK: Hishimonus hamatus Kuoh (Hemiptera: Cicadellidae): a new alien leafhopper in Europe. Hishimonus hamatus Kuoh (Hemiptera: Cicadellidae): nov tujerodni škržatek v Evropi. Članek / Article (.pdf)
 • W. VAN STEENIS, M. DE GROOT, J. VAN STEENIS: New data on the hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Slovenia. Novi podatki o muhah trepetavkah (Diptera: Syrphidae) Slovenije. Članek / Article (.pdf)
 • M. WEIDLICH: The bisexual Dahlica triquetrella (Hübner, 1813) and new records of Luffia lapidella (Goeze, 1783) in Slovenia (Lepidoptera: Psychidae). Dvospolna Dahlica triquetrella (Hübner, 1813) in novi podatki o vrsti Luffia lapidella (Goeze, 1783) v Sloveniji (Lepidoptera: Psychidae). Članek / Article (.pdf)
 • B. KOFLER: Katalog zbirke velikih krešičev (Carabus) v zbirki CBKS (Coleoptera: Carabidae: Carabinae: Carabini). Catalogue of the Slovenian Carabus specimens in the collection CBKS (Coleoptera: Carabidae: Carabinae: Carabini). Članek / Article (.pdf)

2014, Vol. 22, št./No. 1

 • J. REKELJ, Ž. PREDOVNIK: Dahlica goltella sp. n., a new bagworm species from Slovenia (lepidoptera: Psychidae). Dahlica goltella sp. n., nova vrsta vrečkarja iz Slovenije (lepidoptera: Psychidae). Članek / Article (.pdf)
 • Ž. PREDOVNIK: Identification of sex pheromones of clearwing moths Synanthedon cephiformis (ochsenheimer, 1808), S. loranthi (králíček, 1966) and S. spuleri (Fuchs, 1908) (lepidoptera: Sesiidae) in Slovenia. Identifikacija spolnih feromonov steklokrilcev Synanthedon cephiformis (ochsenheimer, 1808), S. loranthi (králíček, 1966) in S. spuleri (Fuchs, 1908) (lepidoptera: Sesiidae) v Sloveniji. Članek / Article (.pdf)
 • T. KOREN, M. BJELIĆ, P. ŠKULJEVIĆ, S. GOMBOC: contribution to the knowledge of the butterfly fauna (insecta: lepidoptera) of the Adriatic island Hvar, Croatia. Prispevek k poznavanju favne dnevnih metuljev (insecta: lepidoptera) jadranskega otoka Hvara, Hrvaška. Članek / Article (.pdf)
 • M. GOGALA, T. TRILAR: distribution of endemic cicadas (Hemiptera: cicadidae) on evia and adjacent islands in Greece. Razširjenost endemičnih vrst škržadov na evbeji in sosednjih otokih v Grčiji (Hemiptera: cicadidae). Članek / Article (.pdf)
 • I. ARI: A checklist of Turkish neuropteran species (insecta: neuroptera) with remarks on provincial distribution in Turkey. Seznam turških mrežekrilcev (insecta: neuroptera) z opombami o pokrajinski razširjenosti v Turčiji. Članek / Article (.pdf)

 

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

 • W. MARGGi, B. KOFLER: Bembidion (Ocydromus) transsylvanicum Bielz – erstnachweise in Slowenien. Prvi najdbi vrste Bembidion (Ocydromus) transsylvanicum Bielz v Sloveniji. Članek / Article (.pdf)
 • 4. slovenski entomološki simpozij. Fourth Slovenian entomological Symposium. Članek / Article (.pdf)

2014, Vol. 22, št./No. 2

 • M. GOGALA, T. TRILAR, V. KRPAČ: New subspecies Cicadetta concinna arachnocepta (Hemiptera: Cicadidae) from Macedonia. Nova podvrsta škržada Cicadetta concinna arachnocepta (Hemiptera: Cicadidae) iz Makedonije. Članek / Article (.pdf)
 • S. POLAK, S. BRELIH: Nove vrste hroščev (Coleoptera) za favno Slovenije iz Naravnega rezervata Škocjanski zatok pri Kopru. Beetle (Coleoptera) species new to the Slovenian fauna from Nature reserve Škocjanski zatok near Koper. Članek / Article (.pdf)
 • A. GOGALA, M. ZDEŠAR, J. KAMIN: New records of Heteroptera in Slovenia. Nove najdbe stenic (Heteroptera) v Sloveniji. Članek / Article (.pdf)
 • J. REKELJ: in memoriam Štefan Pflaum (1928 – 1914). Članek / Article (.pdf)
 • S. Gomboc in B. Šegula: pojoče kobilice Slovenije, priročnik za določanje pojočih vrst kobilic po napevih in slikah s priloženim DVD. Singing orthoptera of Slovenia, Manual for identification of singing orthoptera based on songs and images with attached DVD. Članek / Article (.pdf)

2015, Vol. 23, št./No. 1

 • A. STUMPNER, N. STRITIH, O. MAI, S. BRADLER: Diversity of Orthoptera in the south-western karst-region of Slovenia with notes on acoustics and species identification. Raznovrstnost ravnokrilcev v jugozahodnem kraškem delu Slovenije z zapiski o akustiki in določanju vrst. Članek / Article (.pdf)
 • D. Thierry, M. CANARD: Contribution to the knowledge of Green lacewings of Croatia (insecta: neuropterida: Chrysopidae). Prispevek k poznavanju tenčičaric Hrvaške (Insecta: Neuropterida: Chrysopidae). Članek / Article (.pdf)
 • T. BIZJAK, T. HROVAT, N. OREL, L. VALENTIČ, J. DEBETS, M. OŠEP, D. PRAŠNIKAR, G. TORKAR: Butterfly (Lepidoptera: Rhopalocera) diversity and agricultural land use in Solčava area, N Slovenia. Pestrost metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) in kmetijska raba zemljišč na Solčavskem, Slovenija. Članek / Article (.pdf)
 • V. ŠVARA, B. ZAKŠEK, R. VEROVNIK: Contribution to the knowledge of the butterfly fauna of Montenegro (Lepidoptera: Rhopalocera). Prispevek k poznavanju favne metuljev črne gore (Lepidoptera: Rhopalocera). Članek / Article (.pdf)
 • I. Ari: A contribution to the fauna of Neuroptera (Insecta) of the Kahramanmaraş province, Turkey. Prispevek k favni mrežekrilcev (Insecta: Neuroptera) province Kahramanmaraş, Turčija. Članek / Article (.pdf)

2015, Vol. 23, št./No. 2

Vsebina / Contents

 • Š. Ambrožič, A. Kapla, A. Vrezec: razširjenost in status vrst rodu gladkih plavačev, Graphoderus (Coleoptera: Dytiscidae), v Sloveniji. Distribution and status of species in the genus Graphoderus (coleoptera: Dytiscidae) in Slovenia. Članek / Article (.pdf)
 • S. Polak: Parapropus jasminkoi sp. n., a new leptodirine beetle (Coleoptera: Leiodidae, Cholevinae) from Bosnia and Herzegovina. Parapropus jasminkoi sp. n., nova vrsta hrošča podzemljarja (Coleoptera: Leiodidae, Cholevinae) iz Bosne in Hercegovine. Članek / Article (.pdf)
 • M. Gogala, K. Šporar, A. F. Sanborn, D. H. B. Maccagnan: new cicada species of the genus Guyalna (Hemiptera: Cicadidae) from Brazil. Nova vrsta škržada iz rodu Guyalna (Hemiptera: Cicadidae) iz Brazilije. Članek / Article (.pdf)
 • S. Gomboc, Toni Koren: The distribution of Cryphia ochsi boursin, 1940 and Cryphia algae (Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Noctuidae) in Slovenia and croatia. Razširjenost vrst Cryphia ochsi boursin, 1940 in Cryphia algae (Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Noctuidae) v Sloveniji in na Hrvaškem. Članek / Article (.pdf)

 

Favnistični zapiski / Faunistical notes

 • M. Jež, M. Kastelic, J. Kamin: Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Crambidae), nova vrsta metulja v Sloveniji. Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Crambidae), new moth species in Slovenia. Članek / Article (.pdf)
 • P. Jakšić: New data on Oecophora bractella (linnaeus, 1758) in Serbia (Lepidoptera: Oecophoridae). Novi podatki o vrsti Oecophora bractella (linnaeus, 1758) v Srbiji lLepidoptera: Oecophoridae). Članek / Article (.pdf)
 • F. Cianferoni, S. Cianfanelli: First records of aquatic Heteroptera from Friuli-Venezia Giulia (Italy). Prvi najdbi vodnih stenic (Heteroptera) v Furlaniji-Julijski krajini (Italija). Članek / Article (.pdf)

2016, Vol. 24, št./No. 1

 • D. BEVK, V. TREVEN, A. VREZEC, A. ČOKL: Uporaba medonosnečebele (Apis mellifera) za izboljšanje opraševanja vrtne jagode in raznos organizmov za biotično zatiranje sive plesni (Botrytis cinerea). Using honeybees (Apis mellifera) to improve pollination of strawberries and to deliver biocontrol agent for protection from grey mould (Botrytis cinerea) Članek / Article (.pdf)
 • H. MOHAMMADI, A. AZARM, M. ZAMANPOUR: Determination of codling moth, Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae), generation numbers and adult population fluctuation in Yasouj through two different methods. Določanje števila generacij jabolčnega zavijača, Cydia pomonella (Lep.: Tortricidae) in spremljanje spreminjanja velikosti odrasle populacije v Yasouju z dvema metodama Članek / Article (.pdf)
 • B. KOFLER: Prispevek k poznavanju favne hroščev v Jami pri Lipniški skali. Contribution to the knowledge of beetle fauna in the cave Jama pri Lipniški skali Članek / Article (.pdf)
 • E. DEMİR, A. DEMİRSOY: Preliminary report on the Cicadomorpha (Hemiptera) fauna of Kemaliye (Erzincan Provınce, East Turkey). Predhodno poročilo o favni podreda Cicadomorpha (Hemiptera)Kemalije (pokrajina Erzincan, vzhodna Turčija) Članek / Article (.pdf)
 • A. GOGALA, J. KAMIN, M. ZDEŠAR: Three new records of Heteroptera in Slovenia. Tri nove najdbe stenic (Heteroptera) v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • Dr. Božidar Ćurčić (1946 – 2015) Članek / Article (.pdf)
 • Dr. Bogdan Horvat (26. 8. 1961 – 3. 1. 2016) Članek / Article (.pdf)

2016, Vol. 24, št./No. 2

 • R. ŠTANTA, M. ZADRGAL: Contribution to the knowledge of Lepidoptera fauna of the Karst Prispevek k poznavanju favne metuljev (Lepidoptera) Krasa. Članek / Article (.pdf)
 • G. SELJAK: New and less recorded plant- and leafhoppers to the fauna of Slovenia (Hemiptera: Fulgoromorpha and Cicadomorpha) Novi in manj znani škržatki v favni Slovenije (Hemiptera: Fulgoromorpha in Cicadomorpha) Članek / Article (.pdf)
 • T. KOREN, M. ZADRAVEC: New or interesting records of seven moth species (Noctuidae & Geometridae) for the fauna of Bosnia and Herzegovina Nove ali zanimive najdbe sedem vrst vešč (Noctuidae in Geometridae) za favno Bosne in Hercegovine Članek / Article (.pdf)
 • H. IBRAHIMI, A. THAQI: First record of Limnephilus centralis Curtis, 1834 (Insecta: Trichoptera) from the Republic of Kosovo Prvi podatki o vrsti Limnephilus centralis Curtis, 1834 (Insecta: Trichoptera) v Republiki Kosovo Članek / Article (.pdf)

2017, Vol. 25, št./No. 1

 • M. GOGALA, S. PUISSANT, T. TRILAR: Revision and resurrection of the genus name Mezammira Fieber, 1876 (Hemiptera: Cicadidae) with special focus on its species from Greece and the description of two new species Revizija in ponovna uvedba rodovnega imena Mezammira Fieber, 1876 (Hemiptera: Cicadidae) s posebnim ozirom na vrste tega rodu v Grčiji in opisom dveh novih vrst. Članek / Article (.pdf)
 • G. SELJAK: Limotettix carniolicus sp. nov., a new West-Palaearctic leafhopper species (Hemiptera, Cicadomorpha, Cicadellidae) Limotettix carniolicus sp. nov., nova zahodnopalearktična vrsta škržatka. Članek / Article (.pdf)
 • M. GRAČNER JADRESIC, R. LUŠTRIK, T. TRILAR: The occurrence of Dermacentor reticulatus tick (Acari: Amblyommidae) in north-east Slovenia: one more evidence for its increased distribution range Pojavljanje severnega ornamentiranega klopa (Dermacentor reticulatus) (Acari: Amblyommidae) v severovzhodni Sloveniji: še en dokaz za povečanje njegove razširjenosti. Članek / Article (.pdf)
 • D. VINKO, D. KULIJER, D. DINOVA, B. RIMČESKA, O. BRAUNER, M. OLIAS: Faunistic results from the 5th Balkan Odonatological Meeting – BOOM 2015, Republic of Macedonia Favnistični rezultati 5. Mednarodnega srečanja odonatologov Balkana – BOOM 2015, Republika Makedonija. Članek / Article (.pdf)
 • FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES D. KULIJER, H. IBRAHIMI: First report of invasive species Leptoglossus occidentalis in Kosovo (Heteroptera: Coreidae) Prvo poročanje o invazivni vrsti Leptoglossus occidentalis na Kosovu (Heteroptera: Coreidae). Članek / Article (.pdf)

2017, Vol. 25, št./No. 2

Vsebina / Contents

 • A. KAPLA, A. VREZEC: Favna jamskih hroščev (Coleoptera) Krima (Dinaridi, osrednja Slovenija): zgodovina raziskanosti in favnistična izoliranost / Cave beetle fauna (Coleoptera) of Mt. Krim (Dinaric Alps, Central Slovenia): history of research and faunistic isolation. Članek / Article (.pdf)
 • G. SELJAK: Nove tujerodne rastlinojede žuželke v favni Slovenije / New alien phytophagous insect species to the fauna of Slovenia. Članek / Article (.pdf)
 • D. A. DMITRIEV: Unavailability of the genus group name Mezammira (Hemiptera: Cicadidae) / Nerazpoložljivost imena rodovne skupine Mezammira (Hemiptera: Cicadidae). Članek / Article (.pdf)
 • Ž. PREDOVNIK: Synanthedon theryi Le Cerf, 1916 (Lepidoptera: Sesiidae) on the coast of northwestern Istria / Steklokrilec Synanthedon theryi Le Cerf, 1916 (Lepidoptera: Sesiidae) na obali severozahodne Istre. Članek / Article (.pdf)
 • M. MOUSAVI, S. ARAMIDEH, N. MAROUFPOOR: Chemical composition, toxicity and side effects of three essential oils on Brevicoryne brassicae (L.) (Hemiptera: Aphididae) adults under laboratory conditions / Kemijska sestava, toksičnost in stranski učinki treh eteričnih olj na odrasle mokaste kapusove uši (Brevicoryne brassicae (L.)) (Hemiptera: Aphididae) v laboratorijskih razmerah. Članek / Article (.pdf)
 • K.O. ADEMOLU, O.A. JODA, A.A. OSIPITAN: Responses of somatic tissues of developmental stages of variegated grasshopper, Zonocerus variegatus (L.) (Orthoptera: Pyrgomorphidae) to starvation / Odziv telesnih tkiv razvojnih stopenj kobilice Zonocerus variegatus (L.) (Orthoptera: Pyrgomorphidae) na stradanje. Članek / Article (.pdf)
 • NOVE KNJIGE
 • An Introduction to the Wildlife of Cyprus, D. J. Sparrow in E. John (ur.). Članek / Article (.pdf)

2018, Vol. 26, št./No. 1

Vsebina / Contents

 • M. ROT, M. DEVETAK, B. CARLEVARIS, J. ŽEŽLINA, I. ŽEŽLINA: First record of brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys (Stål, 1855)) (Hemiptera: Pentatomidae) in Slovenia Prva najdba marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys (Stål, 1855)) (Hemiptera: Pentatomidae) v Sloveniji. Članek /Article (.pdf)
 • G. SELJAK: Aposeris foetida (L.) Cass. ex Less., confirmed as a host-plant of Trioza foersteri Meyer-Dür, 1871 (Hemiptera: Psylloidea: Triozidae) Aposeris foetida (l.) Cass. ex Less. je gostiteljska rastlina bolšice Trioza foersteri Meyer-Dür, 1871 (Hemiptera: Psylloidea: Triozidae). Članek /Article (.pdf)
 • J. GRAD, I. TOPLAK: Žuželke, muha Hermetia illucens in virusi kot možni škodljivci čmrljem Insects, Hermetia illucens fly and viruses as possible enemies of bumblebees. Članek /Article (.pdf)
 • Ž. PREDOVNIK: Faunistic notes on clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) in western Hungary Favnistični podatki o metuljih steklokrilcih (Lepidoptera: Sesiidae) zahodne Madžarske. Članek /Article (.pdf)
 • A. GOGALA, J. KAMIN, M. KASTELIC, D. VADNJAL, M. ZDEŠAR: First or rare records of Heteroptera species in Slovenia Prvi ali redki podatki o vrstah stenic (Heteroptera) v Sloveniji. Članek /Article (.pdf)
 • T. KOREN, M. ZADRAVEC, A. ŠTIH, I. BURIĆ, B. LAUŠ: The rediscovered Lepidoptera collection of Vanda Kochansky-Devidé Odkrita zbirka metuljev Vande Kochansky-Devidé. Članek /Article (.pdf)

 

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

 • U. RATAJC, Ž. KURALT: Novo najdišče vrste Broscus cephalotes (Coleoptera: Carabidae) v Sloveniji New location of Broscus cephalotes (Coleoptera: Carabidae) in Slovenia. Članek /Article (.pdf)
 • A. GOGALA, B. ZADRAVEC: First record of Megachile sculpturalis Smith in Slovenia (Hymenoptera: Megachilidae) Prva najdba vrste Megachile sculpturalis Smith v Sloveniji (Hymenoptera: Megachilidae). Članek /Article (.pdf)
 • H. IBRAHIMI, M. KUČINIĆ: First record of Beraea pullata (Curtis, 1834) (Insecta, Trichoptera) for Albania Prva najdba vrste Beraea pullata (Curtis, 1834) (Insecta, Trichoptera) v Albaniji. Članek /Article (.pdf)
 • B. KOFLER: Prispevek k poznavanju favne jamskih hroščev Velike Pasice na Krimu Contribution to the knowledge of the cave beetle fauna in the cave Velika Pasica on the mountain Krim. Članek /Article (.pdf)
 • V spomin: Bojan Porenta (13. 2. 1963 – 2. 11. 2017). Članek /Article (.pdf)

2018, Vol. 26, št./No. 2

Številka posvečena 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija

Issue Dedicated to Academician Prof. Dr. Matija Gogala on the Occasion of His 80th Birthday and 50th Anniversary of the Death of Prof. Dr. Štefan Michieli

Vsebina / Contents

 • V. KLOKOČOVNIK, J. PODLESNIK: 5. slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo. Fifth slovenian entomological symposium with international attendance Članek/ Article (.pdf)
 • B. KIAUTA: Spominski utrinki iz skupne entomološke mladosti z akademikom profesorjem dr. Matijem Gogalo Memory sparklets of the mutual entomological youth with Academician Professor Dr Matija Gogala Članek/ Article (.pdf)
 • M. GOGALA: Moji spomini na prof. Štefana Sušca-Michielija My memories of Prof. Štefan Sušec-Michieli Članek/ Article (.pdf)
 • D. DEVETAK, J. PODLESNIK, V. KLOKOČOVNIK: Predator-prey interactions in antlions: transmission of vibrational signals deep into the sand Interakcije med plenilcem in plenom pri volkcih: prevajanje vibracijskih signalov globoko v pesek Članek/ Article (.pdf)
 • N. STRITIH PELJHAN: Cave cricket genus Troglophilus as a model for studying function and evolution of sensory systems and behaviour Jamske kobilice rodu Troglophilus kot model za študije delovanja in evolucije senzoričnih sistemov in vedenja Članek/ Article (.pdf)
 • M. BOULARD: sur deux Cigales de la faune intertropicale dédiées au Cicadologiste Matija Gogala, collègue et ami O dveh vrstah škržadov tropske favne, posvečenih škržadoslovcu Matiji Gogala, kolegu in prijatelju Članek/ Article (.pdf)
 • T. TRILAR, H. DUFFELS: a new species of Nabalua (Hemiptera: Cicadidae) from Mount Kinabalu, Borneo nova vrsta iz rodu Nabalua (Hemiptera: Cicadidae) z gore Mount Kinabalu na Borneu Članek/ Article (.pdf)
 • G. KUNZ, W. E. HOLZINGER: Remarkable records of nine rare Auchenorrhyncha species from Austria (Hemiptera) Izjemne najdbe devetih redkih vrst škržatkov (Auchenorrhyncha) v Avstriji (Hemiptera) Članek/ Article (.pdf)
 • G. SELJAK: Notable new findings of Auchenorrhyncha (Hemiptera) in Slovenia Pomembne nove najdbe škržatkov v Sloveniji (Hemiptera, Auchenorrhyncha) Članek/ Article (.pdf)
 • S. GOMBOC: Ameles decolor (Charpentier, 1825) (Dictyoptera: Mantidae), third species of the slovenian mantid fauna Ameles decolor(Charpentier, 1825) (Dictyoptera: Mantidae), tretja vrsta bogomolke v slovenski favni Članek/ Article (.pdf)
 • K. KRAL: Ecological requirements and features adapting the Karinthian mountain grasshopper Miramella carinthiaca to live in meadows at the alpine treeline Ekološke zahteve in značilnosti alpske kobilice Miramella carinthiaca na travnikih ob drevesni meji Članek/ Article (.pdf)
 • J. GRAD, A. GRADIŠEK: Bumblebee brood temperature and colony development: a field study Temperatura čmrljega satja z zalego in razvoj gnezda: terenska raziskava Članek/ Article (.pdf)
 • E. DEMIR: The economically important alien invasive planthoppers in Turkey (Hemiptera: Fulgoromorpha) Gospodarsko pomembni tujerodni invazivni škržatki v Turčiji (Hemiptera: Fulgoromorpha) Članek/ Article (.pdf)
 • D. VINKO, A. TRATNIK: Prispevek raziskovalnega tabora študentov biologije 2017 k poznavanju favne kačjih pastirjev Gorenjske Contribution of biology research camp 2017 to the knowledge of dragonfly fauna of the Gorenjska region Članek/ Article (.pdf)

 

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

 • D. JANEVIĆ, M. DE GROOT: Criorhina ranunculi (Panzer) (Diptera: Syrphidae), a new hoverfly species for SloveniaCriorhina ranunculi (Panzer) (Diptera: Syrphidae), za Slovenijo nova vrsta trepetavke Članek/ Article (.pdf)
 • A. GOGALA: Andrena danuvia Stoeckhert and Hoplitis perezi (Ferton) in Slovenia (Hymenoptera: Andrenidae and Megachilidae) Andrena danuvia stoeckhert in Hoplitis perezi (Ferton) v Sloveniji (Hymenoptera: Andrenidae in Megachilidae) Članek/ Article (.pdf)

2019, Vol. 27, št./No. 1

Vsebina / Contents

 • R. VEROVNIK: Prenovljeni seznam dnevnih metuljev (Lepidoptera: Papilionidea) SlovenijeUpdated checklist of butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) of Slovenia Članek /Article (.pdf)
 • J. PODLESNIK, P. JAKŠIĆ, A. NAHIRNIĆ, F. JANŽEKOVIČ, T. KLENOVŠEK, V. KLOKOČOVNIK, D. DEVETAK: Fauna of the brown lacewings of Serbia (Insecta: Neuroptera: Hemerobiidae) Favna rjavih mrežekrilcev Republike Srbije (Insecta: Neuroptera: Hemerobiidae) Članek /Article (.pdf)
 • E. LANGERHOLC, D. DEVETAK: Mrežekrilci (Neuropterida: Megaloptera,Neuroptera) območja Natura 2000 v Sloveniji: Ličenca pri Poljčanah – Ribniki Petelinjekalderflies and lacewings (Neuropterida: Megaloptera, Neuroptera) of the Natura 2000 protected area in Slovenia: Ličenca near Poljčane – Petelinjek ponds Članek /Article (.pdf)
 • D. BEVK, B. KODREMAN, M. VIRANT DOBERLET, A. VREZEC: Uporabnost različnih pasti za monitoring divjih čebel Usefulness of different traps for monitoring wild bees Članek /Article (.pdf)
 • T. KOREN: The distribution of Willowherb Hawkmoth Proserpinus proserpina (Pallas, 1772) (Lepidoptera, Sphingidae) in Croatia Razširjenost vrbovčevega veščeca Proserpinus proserpina (Pallas,1772) (Lepidoptera, Sphingidae) na Hrvaškem Članek /Article (.pdf)
 • H. IBRAHIMI, I. SPAHIJA, A. BILALLI, R. KUÇI: Contribution to the knowledgeof the caddissfly (insecta: Trichoptera) fauna of the Drenica river in Kosovo Prispevek k poznavanju favne mladoletnic (insecta: Trichoptera) reke Drenice na Kosovu Članek /Article (.pdf)

 

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

 • Ž. PREDOVNIK, P. GLOGOVČAN: Nove najdbe vrst Colias erate (Esper, 1805) in Agriades orbitulus (de Prunner, 1798) v favni Slovenije (Lepidoptera: Pieridae, Lycaenidae) new findings of Colias erate (Esper, 1805) and Agriades orbitulus (de Prunner, 1798) in the fauna of Slovenia (Lepidoptera: Pieridae, Lycaenidae) Članek /Article (.pdf)
 • B. KOFLER: Drugo nahajališče podvrste Pretneria metkae mirae Bognolo & Kofler, 2001 (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae) Second locality of the subspecies Pretneria metkae mirae Bognolo & Kofler, 2001 (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae) Članek /Article (.pdf)

2019, Vol. 27, št./No. 2

 • D. KULIJER, I. RAPUZZI, A. VESNIĆ: New records and distribution of threatened Carabus (variolosus) nodulosus Creutzer, 1799 in Bosnia and Herzegovina (Coleoptera: Carabidae). Novi podatki in razširjenost ogroženega močvirskega krešiča,Carabus (variolosus) nodulosus, v Bosni in Hercegovini (Coleoptera: Carabidae) Članek /Article (.pdf)
 • K. SOTIROVSKI, K. SREBROVA, S. NACHESKI: First records of the oak lace bug Corythucha arcuata (say, 1832) (Hemiptera: tingidae) in north Macedonia. Prve najdbe hrastove čipkarke, Corythucha arcuata (say, 1832) (Hemiptera: tingidae) v severni Makedoniji Članek /Article (.pdf)
 • D. DEVETAK, R. DOBOSZ, F. JANŽEKOVIČ, T. KLENOVŠEK: Contribution to the knowledge of neuroptera from Georgia (sakartvelo). Prispevek k poznavanju mrežekrilcev (neuroptera) iz Gruzije (sakartvelo) Članek /Article (.pdf)
 • ADEMOLU K.O., IDOWU A.B., OLABODE O.A., JODA A.O., ADELABU A.B.: Food plant sterilization and its impacts on hemocyte cells and activities of carbohydrases in the midgut of zonocerus variegatus (l.). Sterilizacija hranilnih rastlin in njen vpliv na celice hemocite in aktivnost karbohidraz v srednjem črevesu kobilice Zonocerus variegatus (l.) Članek /Article (.pdf)
 • JODA A. O., SANNI A. Y.: Evaluation of powder mixtures of selected plants as protectants of cowpea (Vigna unguiculata [l.] walp.) against Callosobruchus maculatus (F.). Vrednotenje mešanic prahu izbranih rastlin za zaščito kitajskega fižola (Vigna unguiculata [l.] walp.) pred hroščem Callosobruchus maculatus (F.) Članek /Article (.pdf)

2020, Vol. 28, št./No. 1

Vsebina / Contents

 • Ž. PREDOVNIK: Revidiran seznam steklokrilcev (Lepidoptera: Sesiidae) Slovenije. Revised checklist of clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) of Slovenia Članek / Article (.pdf)
 • A. GOGALA, D. VADNJAL, M. KASTELIC: Four species of Heteroptera new to the fauna of Slovenia. Štiri vrste stenic (Heteroptera), nove v favni Slovenije Članek / Article (.pdf)
 • A. ĐUKIĆ, I. BOLESNIKOV: Caliaeschna microstigma (Schneider 1845) (re)discovered in Serbia (Odonata: Aeschnidae). Ponovno odkritje bledega vetrnjaka Caliaeschna microstigma (Schneider 1845) v Srbiji (Odonata: Aeshnidae) Članek / Article (.pdf)
 • M. PUŠKARIĆ, S. KRČMAR: New records of horse-flies (Diptera: Tabanidae) along Nneretva river valley and Ccetina river in Dalmatia (southern Croatia) nove najdbe obadov (Diptera: Tabanidae) v dolini Neretve in ob reki Cetini v Dalmaciji (južna Hrvaška) Članek / Article (.pdf)
 • L. ŠTURM: Contribution to the knowledge of the butterfly fauna (Lepidoptera: Papilionoidea) of Gran Canaria (Canary Islands, Spain). Prispevek k poznavanju favne metuljev (Lepidoptera: Papilionoidea) otoka Gran Canaria (Kanarski otoki, Španija) Članek / Article (.pdf)

 

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

 • B. KOFLER: Zanimive najdbe vrste Lilioceris tibialis villa & villa, 1838 v Sloveniji (Coleoptera: Chrysomelidae: criocerinae). Interesting findings of the species Lilioceris tibialis in Slovenia (Coleoptera: Chrysomelidae: criocerinae) Članek / Article (.pdf)
 • L. DVOŘÁK, A. NAHIRNIĆ, D. DEVETAK: The first record of Panorpa rufostigmaWestwood, 1846 from north Macedonia (Mecoptera: Panorpidae). Prva najdba škorpijonke Panorpa rufostigmaWestwood, 1846 v Severni Makedoniji (Mecoptera: Panorpidae) Članek / Article (.pdf)
 • M. VUJIĆ, T. KOREN: Criorhina floccosa (Meigen, 1822), a new hoverfly (Diptera: Syrphidae) in the fauna of Croatia. Criorhina floccosa (Meigen, 1822), nova muha trepetavka (Diptera: Syrphidae) v favni Hrvaške Članek / Article (.pdf)
 • M. DE GROOT, D. JANEVIĆ: Mallota fuciformis (Fabricius, 1794) (Diptera: Syrphidae), a new hoverfly species in Slovenia. Mallota fuciformis (Fabricius, 1794) (Diptera: Syrphidae), nova vrsta muhe trepetavke v Sloveniji Članek / Article (.pdf)
 • M. VUJIĆ, IVAN TOT: Brachyopa bimaculosa Doczkal & Dziock 2004 and Callicera fagesii Guérin-Méneville, 1844, two new hoverflies (Diptera: Syrphidae) in the fauna of Serbia. Brachyopa bimaculosa Doczkal & Dziock 2004 in Callicera fagesiiGuérin-Méneville, 1844, dve novi muhi trepetavki (Diptera: Syrphidae) v favni Srbije Članek / Article (.pdf)

2020, Vol. 28, št./No. 2

Vsebina / Contents

 • S. POLAK: Razširjenost jamskih hroščev podzemljarjev rodu Prospelaeobates (Coleoptera; leiodidae; leptodirini) in njihovo življenjsko okolje. Distribution of the subterranean beetle genus Prospelaeobates species (Coleoptera; Leiodidae; Leptodirini) and their habitat. Članek / Article (.pdf)
 • PREDOVNIK, J. REKELJ, S. GOMBOC: Reisseronia lesari sp. nov., R. gertrudae Sieder, 1962 and R. tarnierella (bruand, 1850) in Slovenia (lepidoptera: Psychidae). Reisseronia lesari nova vrsta, R. gertrudaeSieder, 1962 in R. tarnierella (Bruand, 1850) v Sloveniji (Lepidoptera: Psychidae). Članek / Article (.pdf)
 • M. DE GROOT, A. KAVČIČ, J. RAZINGER: Confirmed and potential wild hostsof the Spotted wing drosophila (Drosophila suzukii) in Slovenia. Potencialni in potrjeno napadeni divji gostitelji plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) v Sloveniji. Članek / Article (.pdf)
 • D. DEVETAK, A. NAHIRNIĆ, C. W. PLANT: The brown lacewing Megalomus tineoides Rambur, 1842 in the Balkan peninsula (Neuroptera: Hemerobiidae). Rjavi mrežekrilec Megalomus tineoides Rambur, 1842 na Balkanskem polotoku (Neuroptera: Hemerobiidae). Članek / Article (.pdf)
 • T. KOREN, D. KULIJER: additions to the Crambidae (Insecta: Lepidoptera) fauna of Croatia and Bosnia & Herzegovina. Prispevki k favni družine Crambidae (Insecta: Lepidoptera) Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Članek / Article (.pdf)
 • R. VEROVNIK, P. GLOGOVČAN, S. GOMBOC: Rediscovery and distributionof thor’s fritillary Boloria thore (hübner, 1803) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Slovenia. Ponovno odkritje temnega tratarja Boloria thore (Hübner, 1803) (Lepidoptera: Nymphalidae) in njegova razširjenost v Sloveniji. Članek / Article (.pdf)

 

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

 • M. VUJIĆ, M. DJURIĆ, I. TOT: New localities for rare butterflies Muschampia cribrellum and Melitaea ornata (Lepidoptera: Hesperiidae, Nymphalidae) in Serbia. Nova najdišča redkih metuljev Muschampia cribrellum in Melitaea ornata (Lepidoptera: Hesperiidae, Nymphalidae) v Srbiji Članek / Article (.pdf)
 • B. KOFLER: Nove najdbe redke vrste Pretneria metkae bognolo, 2000 (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae). New finds of the rare species Pretneria metkae bognolo, 2000 (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae). Članek / Article (.pdf)

2021, Vol. 29, št./No. 1

Vsebina / Contents

 • D. BEVK: The diversity of pollinators on green roofs. Pestrost opraševalcev na zelenih strehah. Članek / Article (.pdf)
 • J. GRAD, T. OŠTIR: Dnevna količina nabrane hrane v posamezni družini štirih vrst čmrljev. Daily yield of foraging food in each of four nests of the four bumblebee species. Članek / Article (.pdf)
 • D. DEVETAK: Lacewings (Insecta: Neuropterida) in the Štefan Michieli’s entomological collection. Mrežekrilci (Insecta: Neuropterida) v entomološki zbirki Štefana Michielija. Članek / Article (.pdf)
 • D. DEVETAK: Nine Slovenian neuropterological expeditions to the Balkan peninsula. Devet slovenskih nevropteroloških odprav na Balkanski polotok. Članek / Article (.pdf)
 • V. KRPAČ, C. DARCEMONT, M. LEMONNIER–DARCEMONT, M. KRPAČ, M. ČERNILA, X. ABDIJA: Status of butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea) in the Šar Mountains in the Republic of North Macedonia. Stanje metuljev (Lepidoptera, Papilionoidea) na Šar planini v Severni Makedoniji. Članek / Article (.pdf)
 • B. KOFLER: Novejše raziskave podzemeljske favne hroščev v jamah Šentviške planote. New findings of the hypogean beetle fauna on the plateau Šentviška Gora. Članek / Article (.pdf)
 • L. DVOŘÁK, K. DVOŘÁKOVÁ, J. MÁCA, A. J. TRÁJER: Some families of Diptera from beer traps in Balaton Highland, Hungary. Nekaj družin dvokrilcev iz pivskih pasti na Balatonskem višavju na Madžarskem. Članek / Article (.pdf)

 

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

 • G. SELJAK: Prva najdba črne trtne uši (Aphis illinoisensis Shimer, 1866) v Sloveniji (Hemiptera, aphidoidea: aphididae). First record of grapevine aphid (Aphis illinoisensis Shimer, 1866) in Slovenia (Hemiptera, aphidoidea: aphididae). Članek / Article (.pdf)
 • G. TORKAR: Contribution to the knowledge on distribution of owl-fly Libelloides macaronius(Scopoli, 1763) in Slovenia, new records from the Šentvid plateau, NW Slovenia. Prispevek k poznavanju razširjenosti metuljčnice Libelloides macaronius (Scopoli, 1763) v Sloveniji, nova podatka s Šentviške planote, SZ Slovenija. Članek / Article (.pdf)
 • Ž. PREDOVNIK: Typhonia melana (Frivaldsky, 1837) v Sloveniji (Lepidoptera: Psychidae). Typhonia melana (Frivaldsky, 1837) in Slovenia (Lepidoptera: Psychidae). Članek / Article (.pdf)
 • S. MILOJKOVIĆ, M. VUJIĆ, M. DJURIĆ, I. TOT: Geranium bronze,Cacyreus marshalli Butler, 1897 – new butterfly species for fauna of Serbia (Papilionidea: Lycaenidae). Pelargonijev bakrenček, Cacyreus marshalli Butler, 1897 – nova vrsta metulja v favni Srbije (Papilionidea: Lycaenidae). Članek / Article (.pdf)

2021, Vol. 29, št./No. 2

Vsebina / Contents

 • A. VREZEC, I. BERTONCELJ, A. KAPLA, Š. AMBROŽIČ ERGAVER: Urban population of the ground beetle Carabus variolosus nodulosus(Coleoptera: Carabidae) in Ljubljana city (Central Slovenia). Urbana populacija močvirskega krešiča Carabus variolosus nodulosus (Coleoptera: Carabidae) v Ljubljani. Članek / Article (.pdf)
 • Š. AMBROŽIČ ERGAVER, A. VREZEC, A. KAPLA, U. RATAJC: Razširjenost in populacijska dinamika zahodnega puščavnika Osmoderma eremita (Cetoninae: Scarabaeidae: Coleoptera) v urbanem okolju Ljubljane. Hermit Beetle Osmoderma eremita (Cetoninae: Scarabaeidae: Coleoptera) distribution and population dynamics in the urban environment of Ljubljana (Slovenia). Članek / Article (.pdf)
 • M. BEDJANIČ, A. KAPLA, A. VREZEC: Stanje populacije močvirskega krešiča Carabus variolosus (Coleoptera: Carabidae) v Natura 2000 območju Ličenca pri poljčanah, SV Slovenija. Population status of ground beetle Carabus variolosus (Coleoptera: Carabidae) in Natura 2000 site Ličenca pri poljčanah, NE Slovenia. Članek / Article (.pdf)
 • A. KAPLA, S. KOCIJANČIČ, A. VREZEC: Škrlatni kukuj Cucujus cinnaberinus (Cucujidae: Coleoptera) na Goričkem in prvo pojavljanje vrste Pytho depressus (Pythidae: Coleoptera) v Sloveniji. Occurence of Cucujus cinnaberinus (Cucujidae: Coleoptera) in Goričko (NE Slovenia) and first record of Pytho depressus (Pythidae: Coleoptera) in Slovenia. Članek / Article (.pdf)
 • Š. AMBROŽIČ ERGAVER, A. KAPLA, A. VREZEC, U. RATAJC: Status of endangered Graphoderus bilineatus in Slovenia with proposal of urgent conservation measures. Status ogroženega ovratniškega plavača Graphoderus bilineatus v Sloveniji s predlogom nujnih varstvenih ukrepov. Članek / Article (.pdf)

 

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

 • M. GABOR: Novi podatki o prisotnosti stepskega krešiča Carabus hungaricus (Coleoptera: Carabidae) v Deliblatski peščari (Srbija). New data on the presence of Carabus hungaricus(Coleoptera: Carabidae) in Deliblato Sands (Serbia). Članek / Article (.pdf)

2022, Vol. 30, št./No. 1

Vsebina / Contents

 • L. Šturm: Importance of heterogeneous mosaic landscape for conservationof high butterfly diversity (Lepidoptera: Papilionoidea) of rural environment – example of Gorenja vas, Poljanska Valley, Slovenia
  Pomen heterogene mozaične krajine za ohranjanje visoke pestrosti dnevnih metuljev (Lepidoptera: Papilionoidea) v kulturni krajini – primer Gorenje vasi v Poljanski dolini, Slovenija Članek / Article (.pdf)
 • K. Kral: Flight behaviour of the woodland butterfly Neptis rivularis (Scopoli, 1763) (Nymphalidae) within residential gardens
  Letalno vedenje gozdnega metulja velikega kresničarja, Neptis rivularis (Scopoli, 1763) (Nymphalidae) v hišnih vrtovih Članek / Article (.pdf)
 • A. J. Trájer, J. Trájer: Effect of weather fronts on mosquito (Diptera: Culicidae) number based on a 90-days-long trappingand weather observation
  Vpliv vremenskih front na pojavljanje komarjev (Diptera: Culicidae) na osnovi 90-dnevnega monitoringa in opazovanja vremena Članek / Article (.pdf)
 • M. Vujić, T. Koren, D. Kulijer, R. Maglić, M. Martinović: Updated distribution of Milesia crabroniformis (Fabricius, 1775) and M. semiluctifera (Villers, 1789) (Diptera: Syrphidae: eristalinae) in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia
  Dopolnjena razširjenost muh trepetavk Milesia crabroniformis (Fabricius, 1775) in M. semiluctifera (Villers, 1789) (Diptera: Syrphidae: eristalinae) v Bosni in Hercegovini, Hrvaški in Srbiji Članek /Article (.pdf)
 • Ademolu, K O., Joda, A. O., Oladele, O .S., Idowu, A .B.: Chemical compositon of mushroom glands of adult male cockroaches (Periplaneta americana) from different microhabitats in Abeokuta,Nigeria
  Kemična sestava gobastih žlez odraslih samcev ščurkov vrste Periplaneta americana iz različnih mikrohabitatov v Abeokuti, Nigerija Članek / Article (.pdf)
 • D. Devetak: Thirty years of the Chair of animal Physiology and Ethology at the University of Maribor
  Tridesetletnica Katedre za fiziologijo živali in etologijo Uuniverze v Mariboru Članek/Article (.pdf)

 

Favnistični zapiski / Faunistical Notes

 • B. Kofler: Drugo nahajališče vrste Silpha tyrolensis Laicharting, 1781 (Coleoptera: Silphidae) v Sloveniji
  Second locality of the species Silpha tyrolensis Laicharting, 1781 (Coleoptera: Silphidae) in Slovenia Članek /Article (.pdf)

 

2022, Vol. 30, št./No. 2

 • G. Seljak, T. Trilar: Pregledni seznam bolšic (Hemiptera, Psylloidea) Slovenije in njihovo slovensko poimenovanje
 • A checklist of the jumping plant-lice species (Hemiptera, Psylloidea) of Slovenia and their Slovenian vernacular names. Članek / Article (.pdf)
 • Ž. Predovnik, J. Rekelj: New finds of bagworm Ptilocephala biroi (Rebel, 1909) from Velebit in Croatia (Lepidoptera: Psychidae). Nove najdbe vrečkarja (Rebel, 1909) na Velebitu na Hrvaškem (Lepidoptera: Psychidae) Članek / Article (.pdf)
 • T. Koren, M. Martinović, M. Kučinić: Poecilocampa alpina canensis (Millière, 1876) (Lepidoptera: Lasiocampidae), a new member of the moth fauna of Croatia
 • Poecilocampa alpina canensis (Millière, 1876) (Lepidoptera: Lasiocampidae), nov član hrvaške favne nočnih metuljev Članek / Article (.pdf)
 • D. Devetak, M. Bedjanič, M. Jež, M. Kotarac, D. Vinko: Štiridesetletnica organiziranega entomofavnističnega delovanja v severovzhodni Sloveniji
 • Fourty years of the organized entomofaunistic activity in northeastern Slovenia Članek / Article (.pdf)

2023, Vol. 31, št./No. 1

Vsebina / Contents

 

Favnistični zapiski / Faunistical Notes

2023, Vol. 31, št./No. 2

Vsebina / Contents

 

Favnistični zapiski / Faunistical Notes

Skip to content