Organizacijska shema Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Kontakti zaposlenih po abecedi

Vsi zaposleni

Kontakti po oddelkih

Uprava

Uprava skrbi za upravna, finančna in pisarniška dela za potrebe vsega muzeja.

direktor: dr. Miha Jeršek

E: mjersek@pms-lj.si ; miha.jersek@guest.arnes.si
T: (01) 241 09 54

namestnica direktorja: dr. Staša Tome

E: stome@pms-lj.si
T: (01) 241 09 48

Tajništvo: Anita HUKAREVIĆ

T: (01) 241 09 40
F: (01) 241 09 53
E: uprava@pms-lj.si

Računovodstvo: Klemen VIDMAR
T: (01) 241 09 52

Kustodiat za vretenčarje raziskuje, ugotavlja, evidentira, dokumentira, vrednoti in znanstveno raziskuje vretenčarje in kulturno dediščino vretenčarskega izvora, dopolnjuje in varuje zbirke vretenčarjev, ter s pomočjo razstav, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti sistematiko, favnistiko, ekologijo in naravovarstvo vretenčarjev. Kustodiat strokovno upravlja Slovenski center za obročkanje ptičev, ki organizira, koordinira in usmerja delo zunanjih sodelavcev obročkovalcev, ter skrbi za njihovo izobraževanje in pridobivanje ustreznih dovoljenj za delo.

Kontakt

Mojca JERNEJC KODRIČ, muzejska svetovalka, vodja Kustodiata za vretenčarje
E: mjernejc@pms-lj.si
T: (01) 241 09 55

prof. dr. Boris KRYŠTUFEK, muzejski svetnik
E: bkrystufek@pms-lj.si
T: (01) 241 09 50, ((01) 231 06 71 – Žibertova)

Dr. Al VREZEC, muzejski svetovalec
E: avrezec@pms-lj.si
T: (01) 241 09 58

Urška KAČAR, kustodinja (trenutno odsotna)
E: ukacar@pms-lj.si
T: (01) 241 09 56

Matic CENTA, kustos pripravnik
E: Emcenta@pms-lj.si
T: (01) 241 09 57

Kustodiat za nevretenčarje raziskuje, ugotavlja, evidentira, dokumentira, vrednoti in znanstveno raziskuje nevretenčarje in kulturno dediščino nevretenčarskega izvora, dopolnjuje in varuje zbirke nevretenčarjev, ter s pomočjo razstav, predavanj, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti sistematiko, favnistiko, ekologijo in naravovarstvo nevretenčarjev. V okviru Kustodiata za nevretenčarje deluje tudi Slovenski arhiv živalskih zvokov.

Kontakt

Tea KNAPIČ, kustodinja, vodja Kustodiata za nevretenčarje
E: tknapic@pms-lj.si
T: (01) 241 09 51

dr. Tomi TRILAR, muzejski svetnik
E: ttrilar@pms-lj.si
T: (01) 241 09 49

dr. Andrej GOGALA, muzejski svetovalec
E: agogala@pms-lj.si
T: (01) 241 09 59

Kustodiat za geologijo raziskuje, ugotavlja, evidentira, dokumentira, vrednoti in znanstveno raziskuje minerale, kamnine, ter fosile in kulturno dediščino geološkega izvora, dopolnjuje in varuje geološke zbirke, ter s pomočjo razstav, predavanj, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti različna področja geologije.

Kontakt

dr. Miha JERŠEK, muzejski svetnik, direktor
E: mjersek@pms-lj.si
T: (01) 241 09 46

mag. Matej (Matija) KRIŽNAR, muzejski svetovalec, vodja Kustodiata za geologijo
E: mkriznar@pms-lj.si
T: (01) 241 09 47

Katarina Kadivec, kustosinja pripravnica
E: kkadivec@pms-lj.si
T: (01) 241 09 56

Kustodiat za botaniko raziskuje, ugotavlja, evidentira, dokumentira, vrednoti in znanstveno raziskuje floro, vegetacijo, kulturno dediščino rastlinskega izvora in zgodovino botaničnih raziskovanj, dopolnjuje in varuje herbarijske zbirke, ter s pomočjo razstav, predavanj, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti sistematiko, floristiko, vegetacijo, ekologijo, naravovarstvo rastlin in njihovih združb ter zgodovino botaničnih raziskovanj. Kustodiat za botaniko strokovno upravlja dislocirano enoto Alpski botanični vrt Juliana v Trenti.

Kontakt

Špela Pungaršek, vodja Kustodiata za botaniko in vodja alpskega botaničnega vrta JULIANA v Trenti
E: spungarsek@pms-lj.si
T: (01) 241 09 66

Zaposlena v alpskem botaničnem vrtu Juliana v Trenti:

  • Monika Poklukar, samostojna strokovna sodelavka

E: mpoklukar@pms-lj.si

  • Klemen ZAVRŠNIK, samostojni strokovni delavec

E: kzavrsnik@pms-lj.si

Tehnična služba v sodelovanju z vsemi organizacijskimi enotami skrbi za muzejska tehnična dela, in sicer:

  • Ukvarja se s prepariranjem, konzerviranjem, restavriranjem ter dokumentiranjem muzejskih predmetov geološkega, rastlinskega in živalskega izvora, uravnavanjem mikroklimatskih razmer v depojskih in razstavnih prostorih. Skrbi za izobraževanje, posodabljanje delovne opreme in popularizacijo stroke.
  • Z avdio, video in fotografsko tehniko dokumentira favno, floro in neživo naravo Slovenije, pripravlja slikovno gradivo za fotodokumentacijo muzejskih predmetov in muzejske dejavnosti ter sodeluje pri pripravi predavanj, multimedijskih predstavitev, razstav, publikacij in drugih zapisov na nosilcih zvoka in slike. Skrbi za foto in video arhiv.
  • Skrbi za strojno in programsko računalniško opremo ter računalniški servis in svetovanje za potrebe matičnega muzeja.
  • V sodelovanju s Kustodiatom za vretenčarje tehnično vodi Slovenski ornitološki obročkovalski center.
  • Sodeluje pri izvedbi razstav in obrazstavnega programa, sodeluje pri nabavi opreme in storitev, skrbi za varnost, urejenost in čistost poslovnih prostorov ter sodeluje z vsemi organizacijskimi enotami tudi z drugimi nalogami, ki smiselno sodijo k opravilom tehnične službe.
  • Svoje delo, zanje in izkušnje deli s strokovno javnostjo.

 

V našem muzeju potekajo nekatera stalna konservatorsko-restavratorska dela

Oddelek za stike z javnostmi pripravlja, organizira in izvaja pedagoški in andragoški program, pripravlja poljudnoznanstveno in didaktično gradivo za obiskovalce razstav, izvaja evalvacijske raziskave med obiskovalci, sodeluje pri pripravi in organizaciji muzejskih razstav pripravlja, organizira in izvaja projekte popularizacije muzeja ter vodi program prostovoljskega dela v muzeju.

Kontakt

dr. Staša TOME, muzejska svetnica, namestnica direktorja, vodja oddelka za stike z javnostjo
E: stome@pms-lj.si
T: (01) 241 09 48

Doroteja FON, kustosinja
E: dfon@pms-lj.sivodstva@pms-lj.si
T: (01) 241 09 62

Ana Lozar, samostojna strokovna sodelavka
E: alozar@pms-lj.si
T: 01 241 09 48

Specialna knjižnica pridobiva, hrani, raziskuje, predstavlja in po sodobnih bibliotekarskih načelih obdeluje in daje v uporabo naravoslovno literaturo, ki ima zgodovinsko vrednost, in literaturo, ki je v podporo strokam, ki so zastopane v muzeju, ter vodi bibliografije delavcev muzeja.

Literaturo izposojamo za uporabo v čitalnici (6-12 sedežev) ali na dom. Zaželjene so vaše predhodne najave. Če se ne morete osebno oglasiti v knjižnici, si lahko izposodite literaturo na podlagi pisnega naročila, po telefaxu ali z elektronsko pošto.

Prvi začetki zbiranja literature segajo v leto 1821, ko je bil ustanovljen Kranjski deželni muzej v Ljubljani. Po osamosvojitvi od tedanjega Narodnega muzeja, je bil leta 1944 ustanovljen Prirodoslovni muzej Slovenije, od leta 1989 pa v njegovem okviru deluje specialna knjižnica.

Celotna knjižna zaloga monografij in periodičnih publikacij s področja geologije, paleontologije, mineralogije, biologije, botanike, zoologije, entomologije, ornitologije, muzeologije in drugih področij obsega preko 20.000 enot. Med starejšim gradivom knjižnica hrani precej dragocenih redkosti, ki imajo veliko zgodovinsko vrednost.

Od leta 1989 zaposlena bibliotekarka strokovno obdeluje gradivo, opravlja informacijsko in referenčno dejavnost, izposojo, medknjižnično izposojo, pripravlja bibliografije zaposlenih, pripravlja publikacije za zameno in drugo.

Pisno naročilo oziroma vaše predhodne najave obiska so zaželene. Literaturo izposojamo za uporabo v čitalnici (6-12 sedežev) in/ali na dom. Kopiranje in/ali skeniranje gradiva je mogoče v skladu z zakonom o avtorskih pravicah.

Uradne ure za izposojo: ponedeljek – petek od 8.30 do 11.00.

Alenka Jamnik, bibliotekarska specialistka
E: biblioteka@pms-lj.si
T: (01) 241 09 44

Alpski botanični vrt Juliana prikazuje rastline alpskega, predalpskega, dinarskega, preddinarskega in kraškega območja Slovenije. Skrbi za presajanje rastlin, za popularizacijo in izobraževanje; s pomočjo razstav, predavanj, publikacij in drugih medijev predstavlja javnosti botanično naravno dediščino.

Kontakt

Špela Pungaršek, vodja Kustodiata za botaniko
E: spungarsek@pms-lj.si
T: (01) 241 09 66

Zaposlena v alpskem botaničnem vrtu Juliana v Trenti:

  • Klemen ZAVRŠNIK, samostojni strokovni delavec
Skip to content