Sesalci (Mammalia) so visoko razvit in nadvse uspešen razred vretenčarjev. Razvili so se iz izumrlih plazilcev iz skupine zverozobcev (Therapsida). Le sesalcem lastne značilnosti so:

 • pri samicah razvite mlečne žleze, v katerih nastaja mleko za hranjenje mladičev,
 • dlaka in
 • nekatere posebnosti v zgradbi lobanje (tri slušne koščice v srednjem ušesu, spodnjo čeljust tvori le ena kost; spodnja čeljustnica, ki je neposredno sklenjena z ostalo lobanjo, zobje se navadno razlikujejo po obliki; heterodontno zobovje).


Sesalci imajo izredno razvite velike možgane, učinkovit krvožilni sistem s štiridelnim srcem, notranjo oploditev in so živorodni (razen stokovcev, ki ležejo jajca). S fiziološkimi procesi v telesu proizvajajo toploto in vzdržujejo telesno temperaturo na stalni ravni, neodvisno od temperature okolja. To jim omogoča nočno dejavnost in življenje v najrazličnejših okoljih. Razširjeni so na vseh celinah in v vseh oceanih ter morjih. Trenutno je poznanih čez 5480 vrst sesalcev. Čeprav vrstno niso tako bogati kot mnoge druge skupine živali, so izredno raznoliki glede velikosti, telesne zgradbe, načina prehranjevanja, vedenja in izbire habitata. Med sesalci tako najdemo največje kdajkoli živeče živali na našem planetu (sinji kit z dolžino čez 20 metrov in maso do 160 ton), kot tudi le malo več kot gram in pol težke predstavnike nekaterih vrst netopirjev in rovk. Sesalci so osvojili kopno, vodno in zračno okolje. Človek, tudi sam sesalec, jih najbolj ogroža z uničevanjem in drobljenjem habitatov, prekomernim lovom in vnosom tujerodnih vrst. Glede na Rdeči seznam ogroženih vrst (IUCN, 2009) grozi izumrtje najmanj 25% vrst sesalcev, torej je na robu preživetja vsaj vsaka četrta vrsta.

Sesalci so edine živali z mlečnimi žlezami. Mleko je zelo bogato s hranilnimi snovmi, saj vsebuje beljakovine, maščobe in ogljikove hidrate. Dojenje sesalcem prinaša pomembne prednosti: mladiči sesalcev po rojstvu zelo hitro rastejo in imajo večje možnosti za preživetje, ker jim ni treba samostojno iskati hrane.

Dlaka je kožna tvorba in kot kožuh pri večini sesalcev na gosto prerašča kožo. Ta pridobitev sesalcem prinaša določene prednosti: kožuh upočasnuje izmenjavo toplote z okolico, ščiti telo pred močnimi sončnimi žarki in odrgninami, pri vodnih sesalcih je nepremočljiv in jih ohranja suhe, rabi za sporazumevanje (npr. naježena dlaka), z varovalno barvo ali barvnimi vzorci omogoča prikrivanje, pomaga jim pri obrambi pred plenilci (bodice), specializirane dlake ali vibrise pa imajo čutilno vlogo.

Lobanja lisice (Vulpes vulpes). Zobovje sesalcev je izoblikovano v štiri osnovne tipe: sekalce (1), podočnike (2), predmeljake (3) in meljake (4). Zadnja dva tipa zob skupno imenujemo kočniki. Spodnjo čeljust tvori le ena kost (spodnja čeljustnica), ki je neposredno sklenjena z ostalo lobanjo.

Kopenski sesalci prebivajo v najrazličnejših habitatih: na odprtih travnatih območjih, v skalnatem svetu, puščavah, gosti podrasti, drevesnih krošnjah, rovih pod zemljo, v tleh si izkopljejo le zatočišča itd.

Prirodoslovni muzej Slovenije izhaja neposredno iz leta 1821 ustanovljenega Kranjskega deželnega muzeja, kjer je kot prvi kustos služboval Henrik Freyer (v letih 1832 – 1853). Na našem ozemlju je prvi sistematično zbiral vretenčarje, zbirka pa mu je bila osnova za pripravo Favne na Kranjskem živečih sesalcev, ptičev, plazilcev in rib (Ljubljana 1842), ki je temeljno delo za poznavanje naših vretenčarjev. Navedel je 50 vrst sesalcev (»dojivne shivali«), pri nekaterih od njih je navedel podatke o habitatu ali celo konkretna nahajališča. Freyer je živali prepariral kot dermoplastične preparate, namenjene razstavljanju. Od Freyerjeve zbirke sesalcev sta se do danes ohranila le dva dermoplastična preparata avtohtonega risa, ki pa sta brez ustrezne dokumentacije. Poleg razstavnih zbirk sesalcev so se v drugi polovici 19. stoletja po svetu začele pojavljati tudi študijske zbirke sesalcev. V teh zbirkah sta od posameznega osebka shranjeni predvsem lobanja in koža, namenjene pa so znanstvenemu preučevanju gradiva in so nenadomestljiv referenčni vir. Pri nas takrat do ustanavljanja študijskih zbirk ni prišlo in je na področju zbiranja in preučevanja sesalcev za dolgo časa zavladalo mrtvilo. V obdobju med svetovnima vojnama so na slovenskem ozemlju zbirali sesalce večinoma tuji naravoslovci, redki domači pa so material pošiljali muzejem v tujini. Prirodoslovni muzej Slovenije v svoji študijski zbirki sesalcev hrani nekaj lobanj divjadi, ki jih je takrat zbiral S. Bevk. V muzeju sta se v povojnem obdobju s preučevanjem sesalcev začasno ukvarjala S. Brelih in J. Gregori. (Povzeto po: Sesalci Slovenije, B. Kryštufek, 1991). Leta 1978 je z intenzivnim terenskim zbiranjem sesalcev pričel B. Kryštufek. Plod njegovega zbiranja in sodelovanja muzejskih sodelavcev ter zoologov iz Slovenije in držav na ozemlju bivše Jugoslavije, je bogata študijska zbirka sesalcev. Zbirka vključuje tudi material, ki je bil zbran pred letom 1978, od katerega najstarejši primerki datirajo v začetek 20. stoletja. Na osnovi preučevanja in dela v zbirki je med drugim izšla tudi knjiga B. Kryštufka Sesalci Slovenije (1991), deloma pa je na osnovi študijske zbirke nastal Ključ za določanje vretenčarjev Slovenije (Kryštufek in Janžekovič, 1999). To kaže na pomen zbirke za temeljne naravoslovne raziskave slovenskega ozemlja. S pomočjo gradiva iz študijske zbirke sesalcev PMS so nastale številne diplomske in magistrske naloge, objave v domačih in tujih strokovnih revijah, material iz zbirke se je uporabljal tudi pri projektu vzpostavitve omrežij Natura 2000. V zadnjih nekaj letih se zbirka intenzivno ureja glede na taksonomsko pripadnost in geografsko območje, katalogizira se tudi digitalno, gradivo za zbirko muzej pridobiva tudi zaradi sprejete zakonodaje o ogroženih živalskih vrstah.

V zadnjih desetletjih se je zaradi hitrega izumiranja živalskih in rastlinskih vrst ter uničevanja njihovega življenjskega okolja pomen študijskih zbirk še povečal. Študijske zbirke po svetu tako hranijo mnogo preparatov danes že izumrlih ali pa ogroženih vrst, ki so žal zadnji dokazi o obstoju vrste in hkrati ves material, ki je na voljo za raziskovanje. Pravilno prepariranje in ohranjanje teh primerkov je zato izjemnega pomena.

Tudi v naši študijski zbirki hranimo nekaj ogroženih in redkih vrst sesalcev.

Ris je ena izmed najbolj ogroženih živalskih vrst pri nas, saj je trenutno na pragu ponovnega izumrtja (v Sloveniji je bil iztrebljen v 19. stoletju, leta 1973 pa ga je Lovska zveza Slovenije ponovno naselila k nam). Najverjetnejša vzroka za drastično upadanje populacije sta parjenje v sorodstvu (celotna populacija izvira iz majhnega števila ponovno naseljenih živali) in nezakoniti lov, svoje pa verjetno doda še uničevanje njegovega življenjskega prostora, pomanjkanje plena itd.

Dinarska voluharica (Dinaromys bogdanovi) je redka in ogrožena vrsta glodavcev. Je endemična za zahodni del Balkanskega polotoka in v procesu izumiranja. Vrsta je v naravoslovnih muzejih v tujini zelo redko zastopana; Prirodoslovni muzej Slovenije hrani več študijskega materiala te vrste kot vsi drugi muzeji skupaj. Na nekaterih nahajališčih, s katerih imamo v zbirki shranjen material, je vrsta v zadnjih desetletjih izumrla.

Bober (Castor fiber) je bil na slovenskem ozemlju iztrebljen v 17. – 18. stoletju. Kot posledica naselitev na Hrvaškem se je po naravni poti naselil v Sloveniji. Tako od leta 1998 dalje spet živi pri nas. V študijski zbirki hranimo nekaj lobanj kot tudi celotnih okostij bobrov.

Danes pri nas precej redko, v preteklosti pa pogosto in splošno razširjeno vidro (Lutra lutra) je neusmiljeno preganjal človek, močan vpliv na upadanje njene populacije je imelo tudi onesnaževanje voda.

Veliki hrček (Cricetus cricetus) je zaradi sprememb v okolju v srednji in zahodni Evropi že zelo ogrožen. Pri nas je razširjen le v okolici Središča ob Dravi. V študijski zbirki sta shranjena dva primerka iz Slovenije.

Veliko znanstveno vrednost v študijskih zbirkah imajo tipski primerki. To so primerki, na osnovi katerih so opisani in poimenovani taksoni, npr. nove vrste in podvrste. So torej dokument taksona in se uporabljajo kot referenčni material za determinacijo.

V študijski zbirki hranimo tudi nekaj beličnih ali albino primerkov sesalcev. Albinizem je dedno pomanjkanje pigmenta v koži, dlaki in očeh.

Primerki neevropskih vrst velikih sesalcev so v zbirki le maloštevilni.

SESALCI SLOVENIJE

Naše sesalce taksonomsko uvrščamo v osem lahko prepoznavnih redov (Wilson & Reeder, 2005): pravi ježi in podganji ježi (Erinaceomorpha), rovke, krti in ploskorili (Soricomorpha), netopirji (Chiroptera), zajci in žvižgači (Lagomorpha), glodavci (Rodentia), kiti (Catacea), zveri (Carnivora) in sodoprsti kopitarji ali parkljarji (Artiodactyla). Redove delimo na nižje sistematske kategorije, družine, le te pa naprej na rodove in vrste. Za število slednjih pri nas so navedbe od približno 85 (Živalstvo Slovenije, 2003) do 93 (Ključ za določanje vretenčarjev Slovenije, 1999). Nekatere vrste namreč zaidejo k nam izjemno redko (npr. večina kitov), ali pa so bile opažene le po enkrat (npr. rakunasti pes: verjetno kot posledica človekovega vnosa), določene vrste pa v prosti naravi razvijejo samo začasne populacije (npr. pobegi iz umetne reje).

Oglašanje sesalcev

Ruk ali paritveno obdobje jelenov se pri nas začne septembra. Samci v ruku tekmujejo za košute in se značilno oglašajo, rukajo. Jelen z daleč slišnim rukanjem označuje svoj paritveni teritorij, razglaša svoj družbeni položaj in privablja samice.

Člani volčjega krdela se sporazumevajo z vonjavnimi sporočili, obrazno mimiko, telesno držo in tudi z oglašanjem. Vsem dobro znano volčje tuljenje ima več pomenov. S tuljenjem oznanjajo lastništvo nad teritorijem, vzdržujejo medsebojni stik kadar so razkropljeni, ali pa se skličejo pred ali po skupnem lovu. Tuljenje volkov se lahko sliši tudi do 10 km daleč.

Visokofrekvenčni eholokacijski klici netopirjev segajo izven slušnega območja človeka. Poslušamo jih lahko s pomočjo posebne elektronske naprave, imenovane ultrazvočni detektor. Tako lahko ugotovimo navzočnost in vrsto netopirja, saj se eholokacijski klici med vrstami razlikujejo. Na zvočnem posnetku so predvajani eholokacijski klici malega netopirja (Pipistrellus pipistrellus), ki se približuje svojemu plenu. Za čim natančnejšo določitev lokacije plena se število oddanih klicev v zadnjih trenutkih lova močno poveča, skrajša pa se trajanje posameznega klica.

Avtohtoni balkanski ris

Evrazijski ris (Lynx lynx) je srednje velika mačka, eden od štirih vrst rodu Lynx. Poseljujuje obsežna območja Evrazije, vendar je njegov življenjski prostor v Evropi razdrobljen.

Pri risu zoologi razlikujejo več podvrst (geografskih ras). Balkanska podvrsta (Lynx lynx balcanicus) je maloštevilčna in ogrožena. Razvila se je tekom poledenitev v osami balaknskega ledenodobnega zatočišča.

Po merilih rdeče knjige Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN)

 • evrazijski ris globalno ni ogrožena vrsta (IUCN kategorija LC)
 • na nivoju Evrope je ris potencialno ogrožena vrsta (IUCN kategorija NT)
 • na območju Sredozemlja je navadni ris ogrožena vrsta (IUCN kategorija EN).

Balkanski ris je poseben po manjši rasti in po genetskem zapisu.

Najtemeljitejši pregled balkanskega risa je objavil dr. Đorđe Mirić, pokojni kustos zbirke sesalcev v Prirodoslovnem muzeju Beograd. Foto: arhiv Prirodoslovnega muzeja Beograd

Slovenci smo v preteklosti pisali o avtohtonem balkanskem risu, nekaj pomembnih del pa je nastalo v Prirodoslovnem muzeju Slovenije.

Henrik Freyer (1802-1866), prvi kustos Kranjskega deželnega muzeja (danes Prirodopisni muzej Slovenije), je zbral material za favno vretenčarjev tedanje Kranjske, ki ga je objavil 1842. V tem delu je risa navedel za Dolenjsko.

Fran Kos (1885-1956) je delal kot kustos in kasneje kot direktor tedanjega Prirodopisnega oddelka muzeja. Njegovo delo »Ris na ozemlju etnografske Slovenije« (1929) je najtemeljitejša študija izumiranja živalske vrste na Slovenskem. Iz nje so črpali si kasnejši raziskovalci avtohtonega risa v jugovzhodni Evropi. Kos je tudi rekonstruiral najverjetnejši izvor dveh muzejskih primerkov risa.

Fran Erjavec (1834-1887), znameniti slovenski naravoslovec, je še leta 1869 zapisal, da je ris stalna zver notranjskih gozdov. Kljub temu so trije risi, ubiti »v zimi na leto 1855.« v borovniških gozdovih, ki jih je Erjavec sam videl, zadnje nedvoumno pričevanje o tej vrsti v Sloveniji.

V Kraljevini Jugoslaviji so si mnogi Slovenci našli možnosti preživetja v južnih območjih države, ali pa so bili tja premeščeni iz različnih razlogov. Nekateri so bili lovci in po duši naravoslovci. Zapustili so nam izjemno pomembno pričevanje o lovni divjadi v tedanji Vardarski banovini, ki je obsegala vso današnjo Makedonijo s sosednjimi deli Kosova in južne Srbije. Eden njih je bil Tone Kappus.

Primorski Slovenec in Tigrovec Tone Černač (1905-1984) je z družino pobegnil iz fašistične Italije in kot logar služboval v Kačaniku na severnih pobočjih Šar planine. Kot dober lovec je domačinom pomagal varovati ovce pred volkovi. Dne 21. 9. 1940 je na takšni dolžnosti ustrelil risa, za katerega je v mraku sicer mislil, da je volk. Ob izbruhu vojne se je Tone Černač peš vrnil v Slovenijo in se na Travni gori priključil Ribniški partizanski četi.

Balkanskega risa je na večjem območju njegove nekdanje razširjenosti iztrebil človek v 19. stoletju. Danes je v naravi maloštevilčen in omejen na majhno območje.

Zaradi redkosti v naravi, je balkanski ris redek tudi v naravoslovnih muzejih. Večina muzejskih primerkov izvira iz današnjega območja razširjenosti, zbrana pa je bila v prejšnjem stoletju.

Muzejska preparata avtohtonega balkanskega risa iz prve polovice 19. stoletja potrebujeta restavratorske posege. Za začetek smo preiskali njuno notranjost z rentgenskimi žarki. Presenetilo nas je, da je lobanja vgrajena v oba preparata, manjši primerek pa ima celo ohranjene vse dolge kosti okončin. Kostno tkivo je izvrsten vir “starinske” DNK, ki nam bo lahko odgovorila na pomembno vprašanje o identiteti risov, ki smo jih na Slovenskem iztrebili v drugi polovici 19. stoletja.

Balkanski ris je preživel samo v odročnih gorskih območjih na meji med Makedonijo in Albanijo, in v sosednjih območij Albanije, Kosova in Črne Gore. Celotna populacija je ocenjena na približno 100 živali, kar je premalo za dolgoročno preživetje.

Leta 2006 sta Makedonija in Albanija pristopili k dvostranskemu sodelovanju pri ohranjanju balkanskega risa. V tem letu se izteka 2. faza projekta. Sodelavci projekta so s fotografskimi pastmi prvič v zgodovini posneli balkanskega risa v naravi. Pričeli so tudi s telemetričnim spremljanjem živali in razvojem ohranitvene strategije.

Več informacij o projektu

Novice o projektu prinaša spletni časopis Program ohranjanja balkanskega risa

Lovska zveza Slovenije je 3. marca 1973 izvedla projekt ponovne naselitve risa v Slovenijo. Pobudnik in plačnik je bil švicarski državljan Karl Weber, projekt pa je strokovno vodil Janez Čop, univ. dipl. biol. Na Kočevskem Rogu so izpustili tri samce in tri samice. Naselitev je bila izjemno uspešna, risi pa so se po Dinaridih razširili vse do Črne Gore.

Ris le še korak do vnovičnega izumrtja

Zahvale

Prirodoslovni muzej Slovenije se zahvaljuje posameznikom, društvom in ustanovam, ki so posredovali informacijo in fotografije za pričujočo razstavo:

mag. Dime Melovski in ostali člani projekta Balkan Lynx Recovery Programme, ki deluje v okviru nevladne organizacije Macedonian Ecological Society, so prispevali posnetke balkanskega risa iz naravnega okolja in informacijo o projektu;

ostale fotografije so prispevali:
dr. Ferdinand Bego iz Muzeja naravoslovnih znanosti v Tirani,
mag. Janez Černač, Kočevje,
mag. Milan Paunović iz Prirodoslovnega muzeja Beograd,
dr. Svetozar Petkovski in dr. Vesna Sidorovska iz Prirodoslovnega muzeja Makedonije, Skopje,
Janez Gregori in Ciril Mlinar iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije;
uredništvo revije Lovec je dovolilo uporabo fotografij naselitve risov v Slovenijo;
ozadje panojev je prirejeno po sliki mag. Janeza Černača (»Risove stopinje v snegu«; akril na platnu);
prof. dr. Bojan Zorko, doc. dr. Modest Vengušt in Fahrudin Botonjić z Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani so opravili rentgensko slikanje dermoplastičnih preparatov;

razstavo dveh eksponatov sta omogočila:
dr. Romana Erhatič Širnik iz Tehniškega muzeja Slovenije (dermoplastični preparat karpatskega risa)
mag. Matija Križnar s Kustodiata za geologijo Prirodoslovnega muzeja (spodnja čeljustnica barjanskega risa)

Ob otvoritvi razstave je mag. Janez Černač poklonil Prirodoslovnemu muzeju Slovenije razstavljeno lobanjo avtohtonega balkanskega risa s Šar planine. Za to pomembno obogatitev muzejske zbirke sesalcev se mu posebej zahvaljujemo.

 

Kolofon razstave

Avtorja razstave: prof. dr. Boris Kryštufek, Mojca Jernejc Kodrič

Avtorji fotografij: prof. dr. Ferdinand Bego, arhiv mag. Janeza Černača, Janez Gregori, Macedonian Ecological Socity / Balkan Lynx Recovery Programme, Ciril Mlinar, mag. Milan Paunović, dr. Svetozar Petkovski, dr. Vesna Sidorovska

Priprava kartografskih osnov: Peter Glasnović

Oblikovanje: Mia Sivec

Tisk: Mojmir Štangelj

Izvedba: Tehnična služba Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Šakali v Sloveniji

Območje razširjenosti šakala se je v času širilo in krčilo. Kolikor lahko sodimo po zgodovinskih dokumentih, je bil v zadnjih stoletjih najbrž stalno prisoten v ozkem obalnem pasu Balkanskega polotoka, kamor ga je potisnil veliko bolj razširjeni volk. V 20. stoletju se je postopno širil iz južne in srednje Dalmacije v severno Dalmacijo, v začetku 80-ih let pa se je pričel stalno pojavljati v Istri. Ta širitveni val, ki je dosegel tudi Italijo in srednjo Evropo (Avstrija, Nemčija, Češka, Slovaška), se je kasneje umiril. Nekako v tem času so se šakali začeli širiti tudi v vzhodnem delu Balkanskega polotoka (Bolgarija, vzhodna Srbija) in v Panonski nižini, kjer danes živi večina evropskih šakalov.

Prvi klateški šakali so prišli v Slovenijo že leta 1953, verjetno kot spremljevalci nomadskih pastirjev, ki so v sušnem letu 1952 k nam prignali veliko čredo ovac iz Makedonije. Ko so ovce razprodali, so se šakali raztepli naokrog in prišli celo do Kobarida. V zadnjih 20-30 letih so se sporadično pojavljali v raznih območjih države, v zahodni in osrednji Sloveniji pa so danes že stalna vrsta, ki se tudi razmnožuje.

Navadni šakal je srednje velik predstavnik družine psov. Po zunanjem videzu je podoben volku, le da je manjši. Hrbet in rep sta rdečkastorjava z rumenimi odtenki, močno pa pridejo do izraza tudi posamezne črne dlake. Trebuh je umazano bel. Obarvanost se spreminja tudi glede na starost in letni čas. Tehtajo do 16,5 kg, samci pa so za približno desetino težji od samic.

Šakali so prilagodljive živali, ki izrabljajo raznolike prehranske vire v najrazličnejših življenjskih okoljih. Naseljujejo savane, polpuščave, stepe, gozdove, mangrove, močvirja, makijo ter poljedelske in polurbane predele. Obsežno območje razširjenosti zlatega šakala sega od severne in vzhodne Afrike ter jugovzhodne Evrope, Arabskega polotoka in Bližnjega Vzhoda, prek južne Azije vse do Tajske in Burme.

V prehranjevanju je šakal oportunist. V Evropi živi predvsem na račun mrhovine in klavničnih odpadkov domačih živali. Čeprav je tudi rastlinsko hrano in lovi manjše vretenčarje (glodavce, žabe ipd.) ter žuželke, pa vse to tvori le majhen del prehrane.

Šakali navadno živijo v parih ali pa v družinskih skupnostih (družinah), ki jih tvorijo odrasla samec in samica ter njuni mladiči različnih generacij. Kjer je hrane v obilju (npr. na smetiščih blizu naselij), se lahko šakali družijo v večja krdela, ki štejejo do 20 osebkov. Med člani družine se vzpostavijo močne vezi, samica in samec živita v dolgotrajnem partnerstvu. Skupaj vzrejata mladiče, označujeta in branita teritorij, pogosto pa tudi skupaj iščeta hrano in lovita plen. Čeprav mladiči spolno dozorijo pri enajstih mesecih, pogosto ostanejo do starosti dveh let s starši kot pomočniki.

Bobri so se vrnili v Slovenijo

Po videzu sta bobru podobni še dve, vodnemu okolju dobro prilagojeni vrsti glodavcev, nutrija in pižmovka. Ljudje ju pogosto zamenjujejo z bobrom, prepoznavanje je težje predvsem pri plavanju. Se pa od bobra že na prvi pogled razlikujeta po telesni velikosti in obliki repa. Pižmovka (Ondatra zibethicus) je precej manjša in lažja kot bober, tehta največ do 1,5 kilograma, trup z glavo meri do 350 mm. Med prsti zadnjih nog nima plavalne kožice, stopala ima obrasla s plavalnimi ščetinami. Nutrija (Myocastor coypus) tehta do 10 kilogramov, v dolžino pa meri do 635 mm. Za razliko od bobra, ki ima plavalno kožico razprto med vsemi petimi prsti zadnjih nog, je nutrija med palcem in kazalcem nima. Ima v prerezu ovalen rep medtem ko je pri pižmovki bočno, pri bobru pa hrbtno – trebušno sploščen.

Nutrija izvira iz Južne, pižmovka pa iz Severne Amerike, obe vrsti pa je človek zaradi kakovostnega krzna zanesel v Evropo. V preteklosti so na farmah gojili nutrije tudi pri nas. Vzrejali so več barvnih različkov nutrij, med drugim belične. Iz ujetništva pobegle živali so ponekod osnovale prosto živeče populacije.

 • V zgodovinskem času je bil bober v Sloveniji splošno razširjen.
 • Človek ga je v 17. – 18. stoletju iztrebil.
 • Leta 1992 je M. Jež (Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor) sprožil pobudo za ponovno naselitev bobra v Slovenijo,
 • vendar zaradi pomanjkanja sredstev ni zaživela.
  V letih 1996 do 1998 je Gozdarska fakulteta Univerze v Zagrebu v hrvaško Posavino naselila 85 bobrov, odlovljenih na Bavarskem.
 • Kot posledica naselitev na Hrvaškem, se je leta 1998 bober po naravni poti naselil v Slovenijo.
 • Pri nas se je najprej pojavil na Krki in Radulji in je na tem območju od leta 1998 naprej stalno prisoten. V letu 2002 se je naselil na Dobličici
 • v Beli Krajini, pozimi 2003/2004 pa na zgornji Krki. V zadnjih letih se je pojavil še na Muri in Sotli (2005) ter na Dravi (2006).
  V Sloveniji je bober v začetni fazi kolonizacije. Pri nas živeči bobri predstavljajo obrobje hrvaške populacije.
 • V Habitatni direktivi, ki je za Slovenijo zavezujoča, je bober uvrščen v dodatka II in IV. Ministrstvo za okolje in prostor je vrsti dolžno zagotoviti ugodne možnosti za njen dolgoročni obstoj, med drugim tudi prek vzpostavitve območij Natura 2000.Temeljne biološke in ekološke zahteve bobra glede habitata so:Voda mora biti prisotna celo leto. Globoka mora biti najmanj 0,5 m, po možnosti širša od 2 m in s stalno gladino. Ugoden življenjski prostor so stoječa vodna telesa (jezera, ribniki) z razgibano topografijo (manjši otoki, zalivi, zamočvirjeni rokavi). To nudi bobru boljšo prehransko osnovo in mu omogoča razviti sistem več manjših teritorijev.
 • Lesna ali zeliščna vegetacija mora biti prisotna celo leto. Hrana mora biti razpoložljiva blizu brežine (do 6 m) in manj kot 400 m od brloga. Najpomembnejša drevesa so vrbe in trepetlika. Primerni so še topol, breza, leska, češnja in hrasti. Bezga bober ne uživa.
 • Habitat mora biti z vodnimi potmi povezan z drugimi ustreznimi habitati, kar omogoča selitve mladičev in preseljevanje kolonije v primeru porabe prehranske osnove.
 • Habitat naj bo po možnosti v zavarovanem območju.Izhodišča strategije za dolgoročno ohranjanje bobra v Sloveniji so:Bober je v ekosistemu ključna vrsta, ki s svojo dejavnostjo vzdržuje in uravnava vodni sistem in mokrišča.
  Bobrova prisotnost in dejavnost zvišujeta ekosistemsko in vrstno diverziteto.
  V Sloveniji se bober nahaja v začetni fazi kolonizacije. Hitrega povečanja populacije ne moremo pričakovati. Rekolonizacija Slovenije bo počasen proces. V tej fazi je treba omogočiti vsaki družini, da se ustali in realizira razmnoževalni potencial.

Lisica

MOJSTRICA PRILAGAJANJA

Lisico (Vulpes vulpes), imenovano tudi navadna ali rdeča lisica, uvrščamo v družino psov in red zveri. Že od nekdaj velja za zvito in iznajdljivo žival. Je namreč izjemno prilagodljiva, tako glede prehrane kot izbire življenjskega prostora in je izmed vseh zveri najbolj razširjena po svetu. Naseljuje skoraj celotno severno poloblo (Evropo, večino Azije in Severno Ameriko), severno Afriko, v Avstralijo pa jo je naselil človek. Prebiva v najrazličnejših habitatih; od gozdov, tundre, prerij in puščav, do urbanih območij. V Sloveniji je splošno razširjena od obale do Prekmurja, v gorah prebiva do gozdne meje, občasno tudi višje. Najbolj ji ustreza pokrajina, kjer se prepletajo gozdovi, travniki in obdelovalne površine.

Njeno telo je podolgovato in vitko, noge pa razmeroma kratke. Značilni so dolg in košat rep, koničast gobček in veliki, pokončni ter zelo gibljivi uhlji. Kožuh je na hrbtni strani rdeče rjav, na trebušni pa umazano bel. Rep ima ponavadi belo konico, hrbtna stran uhljev in deloma noge so črni. Znane so tudi druge barvne različice kožuha (npr. »srebrna«). Zimski kožuh je gostejši in z izrazitejšimi sivimi toni. Lisica tehta 4 – 8 kg, dolžina od glave do koca trupa znaša 45-90cm, rep pa meri 30-50 cm. Samci so večji od samic.

Glede prehrane lisica res ni izbirčna. Najpogosteje pleni glodavce kot so voluharice in miši, na njenem jedilniku pa so tudi zajci, različni nevretenčarji (deževniki, žuželke), mrhovina, plazilci, ribe, žabe, ptiči in jajca. Rada poseže po jagodičevju in sadju, v naseljih pa tudi po odpadkih. V različnih območjih in letnih časih jedo lisice pač tisto, kar jim ponuja okolje. Za lov plena je lisica dobro opremljena; je hitra, izvrstno sliši ter voha. Glodavce lovi z značilnim lisičjim skokom; odžene se visoko v zrak, od doskoku pa zgrabi plen s prednjimi šapami. Odvečen plen si lisica zakoplje in si takšne shrambe dobro zapomni za »hude čase«. Dejavna je predvsem ob mraku in ponoči, srečamo pa jo lahko tudi podnevi. Brlog (lisičino) si izkoplje sama ali pa zasede jazbečeve rove. Svoje ozemlje ali teritorij označuje z vonjavnimi markacijami: z urinom, iztrebki in izločki vonjavnih žlez. Večino leta preživi samotarsko. Lisice se sporazumevajo z vonjavnimi oznakami, oglašanjem in tudi z telesnimi držami. Parijo se pozimi, samica pa je breja malo več kot 7 tednov. Spomladi v lisičini skoti navadno 4 do 7 nebogljenih mladičev in jih v prvih treh tednih le redko zapusti, hrano pa prinaša lisjak. Ko mladiči dopolnijo mesec dni, prvič zapustijo brlog, jeseni isto leto pa se že osamosvojijo. Življenjska doba lisic v naravi znaša povprečno tri do štiri leta, v ujetništvu pa tudi do dvanajst. Njeni naravni sovražniki so volk, ris, pes in planinski orel. Lisica je med glavnimi prenašalkami in žrtvami stekline in s to boleznijo lahko okuži druge sesalce, tudi človeka.

Kot pregovorno zvita, lisica nastopa v številnih svetovnih in tudi slovenskih pripovedkah, basnih, pravljicah in pesmih. Kljub tej priljubljenosti, pa ji človek ne prizanaša. Že stoletja jo preganja in lovi, nekdaj predvsem zaradi njenega kožuha in kot »škodljivca«, v zadnjih desetletjih pa kot prenašalko stekline. Da je zelo koristna žival, saj uravnava populacijo glodavcev in »pospravlja« mrhovino in bolne živali, pa se vse prevečkrat pozabi.

Skip to content