2015

2015, Vol. 23, št./No. 1

  • A. STUMPNER, N. STRITIH, O. MAI, S. BRADLER: Diversity of Orthoptera in the south-western karst-region of Slovenia with notes on acoustics and species identification. Raznovrstnost ravnokrilcev v jugozahodnem kraškem delu Slovenije z zapiski o akustiki in določanju vrst.  Članek / Article (.pdf)
  • D. Thierry, M. CANARD: Contribution to the knowledge of Green lacewings of Croatia (insecta: neuropterida: Chrysopidae). Prispevek k poznavanju tenčičaric Hrvaške (Insecta: Neuropterida: Chrysopidae). Članek / Article (.pdf)
  • T. BIZJAK, T. HROVAT, N. OREL, L. VALENTIČ, J. DEBETS, M. OŠEP, D. PRAŠNIKAR, G. TORKAR: Butterfly (Lepidoptera: Rhopalocera) diversity and agricultural land use in Solčava area, N Slovenia. Pestrost metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) in kmetijska raba zemljišč na Solčavskem, Slovenija. Članek / Article (.pdf)
  • V. ŠVARA, B. ZAKŠEK, R. VEROVNIK: Contribution to the knowledge of the butterfly fauna of Montenegro (Lepidoptera: Rhopalocera). Prispevek k poznavanju favne metuljev črne gore (Lepidoptera: Rhopalocera). Članek / Article (.pdf)
  • I. Ari: A contribution to the fauna of Neuroptera (Insecta) of the Kahramanmaraş province, Turkey. Prispevek k favni mrežekrilcev (Insecta: Neuroptera) province Kahramanmaraş, Turčija. Članek / Article (.pdf)

2015, Vol. 23, št./No. 2

 Vsebina / Contents

Š. Ambrožič, A. Kapla, A. Vrezec: razširjenost in status vrst rodu gladkih plavačev, Graphoderus (Coleoptera: Dytiscidae), v Sloveniji. Distribution and status of species in the genus Graphoderus (coleoptera: Dytiscidae) in Slovenia. Članek / Article (.pdf)

S. Polak: Parapropus jasminkoi sp. n., a new leptodirine beetle (Coleoptera: Leiodidae, Cholevinae) from Bosnia and Herzegovina. Parapropus jasminkoi sp. n., nova vrsta hrošča podzemljarja (Coleoptera: Leiodidae, Cholevinae) iz Bosne in Hercegovine. Članek / Article (.pdf)

M. Gogala, K. Šporar, A. F. Sanborn, D. H. B. Maccagnan: new cicada species of the genus Guyalna (Hemiptera: Cicadidae) from Brazil. Nova vrsta škržada iz rodu Guyalna (Hemiptera: Cicadidae) iz Brazilije. Članek / Article (.pdf)

S. Gomboc, Toni Koren: The distribution of Cryphia ochsi boursin, 1940 and Cryphia algae (Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Noctuidae) in Slovenia and croatia. Razširjenost vrst Cryphia ochsi boursin, 1940 in Cryphia algae (Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Noctuidae) v Sloveniji in na Hrvaškem. Članek / Article (.pdf)

Favnistični zapiski / Faunistical notes

M. Jež, M. Kastelic, J. Kamin: Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Crambidae), nova vrsta metulja v Sloveniji. Spoladea recurvalis  (Fabricius, 1775) (Lepidoptera: Crambidae), new moth species in Slovenia. Članek / Article (.pdf)

P. Jakšić: New data on Oecophora bractella (linnaeus, 1758) in Serbia (Lepidoptera: Oecophoridae). Novi podatki o vrsti Oecophora bractella (linnaeus, 1758) v Srbiji lLepidoptera: Oecophoridae). Članek / Article (.pdf)

F. Cianferoni, S. Cianfanelli: First records of aquatic Heteroptera from Friuli-Venezia Giulia (Italy). Prvi najdbi vodnih stenic (Heteroptera) v Furlaniji-Julijski krajini (Italija). Članek / Article (.pdf)

Prijavite se na e-novice