PMS4UHUHU

DOSTOPNEJŠI ARHIV NARAVE V VESELJE UPORABNIKOM (PMS4UHUHU)


Podporno okolje za delovanje na podrocju kulture 2020: Dostopnejši arhiv narave v veselje uporabnikom (PMS4UHUHU) je projekt Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki se sofinancira s sredstvi EPK 2014-2020 v okviru JR ESS PODPORNO OKOLJE ZA DELOVANJE NA PODROCJU KULTURE 2020. Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/

S projektnimi sredstvi je bilo zagotovljeno sofinanciranje dveh zaposlitev od 1. 6. 2020 - 31. 5. 2021, in sicer 

- na delovnem mestu KUSTOS in 

- na delovnem mestu ORGANIZATOR ANIMATOR

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Kljucni rezultat projekta je dostopnejša premicna kulturna dedišcina, prilagojena casu, ko želimo do podatkov hitro, enostavno, ucinkovito in nenazadnje tudi zabavno. Prirodoslovni muzej Slovenije kot arhiv narave ne želi biti zgolj ucinkovita znanstvena in strokovna infrastruktura, dostopna raziskovalcem, temvec želi dedišcino približati mladini na privlacen in inovativen nacin. Zanimanje za študij  naravoslovja upada. Geološke vsebine so v ucnih nacrtih vkljucene pri razlicnih predmetih, ucitelji, ki podajajo vsebine, niso geologi. Neformalno okolje v muzeju je zato idealna priložnost, da s pomocjo dolgorocno brezaposlenih oseb pospešimo digitalizacijo, zlasti digitalizacijo predmetov geološke dedišcine, in jo uporabimo za zabavno ucenje, tako v muzeju kot na daljavo. Dodana vrednost inovativnega predstavljanja gradiva je povecanje zanimanja za naravoslovje in tehniko in z njim boljše možnosti za razvoj kvalitetnega naravoslovno tehnicnega kadra, zaposljivega tudi na sorodnih delovnih mestih. Sodobni in zabavni programi bodo povecali dostopnost naravoslovnih vsebin in privabili v muzej (tako fizicno kot virtualno) mladino, ki je pred odlocitvijo za študij. V projekt vkljucuje zaposlitev dveh mladih dolgotrajno brezposelnih oseb.

Zaposlitev novega mladega kadra povecuje dostopnost arhiva narave, zagotavlja sveže pristope in z njimi zaželeni odziv mladostnikov. Vešcine sodobnih nacinov komuniciranja, so mlajšemu kadru zelo blizu in izboljšujejo komunikacijo na cenovno ugoden nacin. Projekt omogoca prenos znanj, ki jih tovrstna oseba potrebuje v javnem zavodu s podrocja kulture, in prispeva razvoju muzejskih aktivnosti. Omogoca dve zaposlitvi in nenazadnje bolje poskrbi za potrebe uporabnikov – ali na kratko PMS4UHUHU, kot je izbrani kratki naziv projekta dostopnejši arhiv narave v veselje uporabnikom.


IZVEDENE AKTIVNOSTI NA DELOVNIH MESTIH

KUSTOS 

Poleg opravljanja delovnih nalog kustosa: za potrebe projekta digitalizacija gradiva (10 enot / mesec) ter priprava in izvedba vsaj 3 novih pedagoških vsebin za popularizacijo geologije. Pripravljene in izvedene so bile delavnice : 1. Kraška jama … sredi Ljubljane, 2. Iz zakladnice geološke dedišcine in 3. Nevarnost iz vesolja – padec asteroida

ORGANIZATOR ANIMATOR

Poleg opravljanja delovnih nalog organizatorja animatorja: za potrebe projekta konkretno priprava in vodenje aktivnosti na spletnih medijih (spletna stran https://www.pms-lj.si/si/, družbena omrežja https://www.instagram.com/prirodoslovnimuzej/, https://twitter.com/PSlovenije, https://www.facebook.com/prirodoslovni/), izboljšanje možnosti za popularizacijo naravoslovnih programov, vzpostavitev družbenega omrežja za ucinkovitejše delovanje dislocirane enote Juliana: https://www.facebook.com/JulianavTrenti/, tehnicna priprava in izvedba vsaj treh novih pedagoških vsebin za popularizacijo geologije.

Prijavite se na e-novice