ga('create', 'UA-39295762-1', 'pms-lj.si'); ga('send', 'pageview');

od 10. 3. 2010 do 18. 5. 2010

Ribniki v Dragi pri Igu na Ljubljanskem barju so nedvomno eden od zanimivejših predelov Barja. Nastali so z zajezitvijo vodotoka Draščica in potoka pod vasjo Dobravica. Namenjeni so bili ribogojstvu, nekateri pa so domnevno nastali zaradi kopanja gline za tedanjo opekarno. Pisni viri omenjajo ribnike že sredi 18. stoletja.

Draga 1

Draga 2

Draga je sistem pretočnih ribnikov. Tako sta na eni strani ribnika Špilgut, ki se izliva v večji, zanimiv ribnik Rakovnik, na drugi strani doline pa je pet ribnikov, ki se prav tako izlivajo drug v drugega. Najgloblje v dolino sega Zadnji ribnik, ki se izliva v Rezani ribnik, ta pa prehaja v Srednji ribnik. Iz Srednjega ribnika teče voda v Veliki ribnik in iz Velikega v Mali (Prvi) ribnik.

Po površini merijo ribniki skupaj okrog 18 ha, pri čemer je največji Veliki ribnik, ki je meril celih 8 ha, vendar se neusmiljeno zarašča z jelšo, vrbo, tako da se njegova površina opazno manjša. Drugi po velikosti je ribnik Rakovnik, ki meri okrog 6 ha, Mali (Prvi) manj kot 1 ha, Špilgut pa še manj. V zadnjem času sta se »pojavila« še dva manjša ribnika in sicer je eden za Srednjim ribnikom, eden pa ob Rezanem, kar je to ekološko nišo še obogatilo in popestrilo. V desetletjih se je ob in na ribnikih razrastlo različno vodno ter obvodno rastlinje in nastali so ugodni življenjski pogoji za pester rastlinski in živalski svet.

Draga 3

Posebna dragocenost ribnikov je, da na njih živi močvirska sklednica Emys orbicularis, ki je v Sloveniji maloštevilna. Zanimivi so tudi naši najmanjši polhi, podleski Muscardinus avellanarius na Rezanem ribniku in še posebej na ribniku Rakovnik. Ribniki v Dragi se lahko pohvalijo še z vidro Lutra lutra. Eno, zdaj razstavljeno kot dermoplastika, so našli mrtvo 22. februarja 1995 v Dragi ob potoku; le po zaslugi lovca, domačina Martina Gradišarja, so jo predali Prirodoslovnemu muzeju Slovenije, kjer je uvrščena v glavno muzejsko razstavno zbirko. Sam pa sem 27. junija 2008 sredi dneva videl skakljati vidro na nasipu med Velikim in Malim ribnikom. Brž ko me je zagledala, je izginila v gosti podrasti nasipa.

Draga 4

Ribniki v Dragi so nadvse bogati s ptičjim svetom in priložnost imamo, da nekatere vrste pobliže spoznamo. Opazujemo lahko preko 150 ptičjih vrst, od teh nekatere tukaj gnezdijo, večina pa je prehodnih gostov ob selitvi. Draga se lahko pohvali, da na ribnikih gnezdi okrog 13 parov rakarja Acrocephalus arundinaceus, vrste, ki je značilna za sestoje trstja in zato močno ogrožena. Ravno tako gnezdi različno število parov male bobnarice ali čapljice Ixobrychus minutus. Razveseljivo je, da jih je v letu 2009 gnezdilo na ribnikih kar sedem parov! Na ribnikih gnezdijo tudi mokož Rallus aquaticus, bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus in močvirska trstnica Acrocephalus palustris, kakšno leto celo trstni cvrčalec Locustella luscinioides in tamariskovka Acrocephalus melanopogon. Omeniti pa moramo tudi »običajne« vrste: raco mlakarico Anas platyrhynchos, črno lisko Fulica atra, zelenonogo tukalico Gallinula chloropus in malega ponirka Tachybaptus ruficollis. Pred drugo svetovno vojno sta na ribnikih v Dragi gnezdili tudi grahasta tukalica Porzana porzana in mala tukalica Porzana parva. Ob njihovem času pa lahko na ribnikih in v njihovi neposredni bližini srečamo predstavnike prav vseh selilcev.

Draga 5

Prihodnost živega sveta na ribnikih v Dragi sploh ni svetla, čeprav je biotop proglašen za »naravno zanimivost« (1985) oziroma leži v t.i. »krajinskem parku« Ljubljansko barje (2009).

Upravljanje z ribniki bi morala prevzeti primerna strokovna ustanova, ki bi vzdrževala ribnike po že sprejetih in preverjenih strokovnih merilih, da bi se živalski in rastlinski svet tega posebnega biotopa ohranila in po možnostih še obogatila. Vsekakor bi se morali odpovedati materialnim koristim, ki jih človek danes vse prepogosto kratkovidno postavlja v ospredje in pozablja, da ni središče vesolja, da ni edini na tem planetu in da je sožitje človeka z naravo tudi duhovna vrednota, ki je pogoj za njegovo preživetje. Na sami lokaciji bi bila primerna strokovna, nadzorovana vodstva, združena s predavanji, projekcijami in sploh ozasveščanju ljudi o teh in takšnih naravnih bogastvih, ki se jih premalo zavedamo. Marsikje v Evropi bi bili še kako veseli in ponosni, da v neposredni bližini prestolnice gnezdijo mala bobnarica ali čapljica Ixobrychus minutus, rakar Acrocephalus arundinaceus, bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus, vodomec Alcedo atthis, mokož Rallus aquaticus in druge vrste.

Draga 6

Morda se bomo ozavestili, ko se bo položaj še poslabšal in bodo izginile tudi »običajne« živalske vrste. Žal bo takrat prepozno, kajti že sedaj je pet minut pred dvanajsto. Ali nam ni Zahodna Evropa poučen primer, kako človek vse podredi svojim trenutnim, kratkovidnim interesom, potem pa za velike denarje poskuša vrniti nekaj, kar je imel, a je s svojim brezobzirnim odnosom spremenil, pregnal oziroma uničil?

Draga 7

Avtor fotografij in besedila: Ivo A. Božič
Avtor filma: Ivo A. Božič
Lektor: dr. Goran Schmidt
Oblikovanje: Mia Sivec
Tisk: Mojmir Štangelj
T
ehnična izvedba: Fotoformat in tehnična služba Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Skip to content