Pridružite se prostovoljkam in prostovoljcem, ki dejavno prispevajo k izvajanju poslanstva Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Pridobite novo znanje in izkušnje, kvalitetno preživite svoj prosti čas, pridobite nove znance in prispevajte v naše skupno dobro.

Ponujamo vam možnost sodelovanja pri izvajanju različnih programov za obiskovalce, delo v specialni knjižnici in na Oddelku za stike z javnostjo.

Prostovoljec ali prostovoljka v Prirodoslovnem muzeju Slovenije lahko postane vsakdo, ki je dopolnil 18 let. Prostovoljsko delo poteka skladno z dogovorom glede na možnosti in želje prostovoljcev ter potrebe muzeja. Predhodne izkušnje niso potrebne, predvideno je ustrezno usposabljanje. Prostovoljsko delo prinaša koristi vsem partnerjem. Prostovoljcem omogoča osebno rast in zadovoljstvo, pridobivanje novega znanja in izkušenj, vključenost v družbeno življenje, muzeju pa kvalitetnejše opravljanje njegovega poslanstva. Prostovoljsko delo ni plačano, vendar prinaša številne ugodnosti.

Prostovoljstvo vodi koordinatorka dr. Staša Tome, delo na različnih področjih usmerja pristojni mentor.

Razpoložljiva dela

Ponujamo delo na naslednjih področjih delovanja muzeja

Javni programi Dotikanje dovoljeno je program, ki ga samostojno izvajajo prostovoljke in prostovoljci. Trenutno je na voljo vsebina z naslovom Kako težek je mamutov zob, v prihodnosti načrtujemo še druge vsebine. Program izvajamo ob dnevih, ko muzej ponuja prost vstop (vsaka prva nedelja v mesecu, Prešernov dan, Ta veseli dan kulture, Poletna muzejska noč…), v dveh izmenah (od 10.00 do 14.00 in od 14.00 do 18.00). Program je namenjen naključnim obiskovalcem, ki ob okostju mamuta spoznajo in potežkajo originalen mamutov zob, ob tem pa se seznanijo še z nekaterimi zanimivostmi o življenju teh izumrlih velikanov. Pred samostojnim izvajanjem programa je predvideno usposabljanje. Delavnice za otroke potekajo dve soboti v mesecu, tri tedne v juliju in zadnji teden avgusta. Delavnice izvajamo tudi za skupine otrok iz vrtcev in osnovnih šol. Na delavnicah se otroci vedno najprej seznanijo z določeno naravoslovno temo, potem pa izdelujejo različne okrasne in uporabne predmete. Delavnice pripravlja in vodi dr. Staša Tome ob aktivnem sodelovanju in pomoči prostovoljk in prostovoljcev.
Oddelek za stike z javnostjo Oddelek skrbi za interpretacijo in komuniciranje naravne dediščine. Sodelovanje prostovoljk in prostovoljcev je dobrodošlo pri vrednotenju (evalvaciji ) naših razstav in programov za obiskovalce (anketiranje, opazovanje obiskovalcev), obveščanju javnosti o naših prireditvah, snovanju razstav in publikacij in različnih administrativnih delih. Sodelovanje opredelimo glede na želje, veščine in predhodno zanje prostovoljk in prostovoljcev ter potrebe muzeja.
Knjižnica Prostovoljke in prostovoljci v knjižnici urejajo in obdelujejo knjižnično gradivo. Zelo zaželena je licenca za vnos v COBISS.
Kustodiati Občasno se lahko prostovoljke in prostovoljci vključijo tudi v delo kustodiatov za geologijo, botaniko, nevretenčarje in vretenčarje, kjer sodelujejo pri urejanju in digitalizaciji gradiva. Zaželene so predhodne izkušnje in znanje z omenjenih področij naravoslovja.

Kaj ponujamo?

Prirodoslovni muzej Slovenije ponuja prostovoljkam in prostovoljcem naslednje ugodnosti:

  • možnost za pridobivanje izkušenj pred prvo zaposlitvijo
  • priporočilo ob iskanju zaposlitve
  • nadomestilo potnih stroškov za prihod na delo in malice (če delo neprekinjeno poteka več kot 4 ure)
  • udeležbo na izobraževanjih, namenjenih zaposlenim v Prirodoslovnega muzeja Slovenije
  • prost vstop v muzej in Alpski botanični vrt Juliana v Trenti
  • brezplačno udeležbo otrok ali vnukov na otroških delavnicah
  • brezplačne nove publikacije Prirodoslovnega muzeja Slovenije
  • udeležbo na družabnih prireditvah, namenjenih zaposlenim v Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Prijavite se

Najpogostejša vprašanja

Prostovoljec in koordinator prostovoljstva Prirodoslovnem muzeju Slovenije izbereta ustrezno delo in zadolžitve, upoštevajoč želje prostovoljca in potrebe muzeja. Prostovoljec in muzej podpišeta dogovor o sodelovanju, za obdobje enega leta ali izjemoma manj. Dogovorita se tudi o delovni obveznosti prostovoljca in času izvajanja dela. Sodelovanje v javnih programih uskladijo vsi sodelujoči prostovoljci v dogovoru s koordinatorjem prostovoljskega dela in mentorji na skupnem sestanku, predvidoma vsako četrtletje.

Prostovoljci, ki ji v muzeju imenujemo kulturni mediatorji, sodelujejo pri izvajanju javnih programov, pripravi razstav, promociji muzeja, različnih administrativnih delih, urejanju in inventarizaciji knjižničnega gradiva ter urejanju in digitalizaciji študijskega gradiva na posameznih oddelkih muzeja. Več informacij o razpoložljivih delih vam bomo posredovali, če pošljete izpolnjen prijavni obrazec.

Prostovoljka ali prostovoljec se k sodelovanju obveže s podpisom dogovora o sodelovanju, v katerem je naveden dogovorjen čas sodelovanja. Zaželeno je, da prostovoljec dela daljše obdobje. Dogovor je predvsem moralno zavezujoč. V primeru objektivnih okoliščin (redna zaposlitev, bolezen ipd) dogovor sporazumno prekinemo.

Prostovoljec v Prirodoslovnem muzeju Slovenije je lahko vsaka oseba, starejša od 18. let.

Za večino prostovoljskih del kandidati ne potrebujejo posebnih znanj in veščin. Za delo v knjižnici je zaželena licenca za vnos v COBISS, za delo na kustodiatih pa izobrazba na področju naravoslovnih ved. Vendar to ni pogoj za sodelovanje. Vsi prostovoljci se morajo seznaniti z etičnim kodeksom prostovoljskega dela ter ICOMOVim kodeksom muzejske etike.

Za samostojno izvajanje programa Dotikanje dovoljeno morajo kandidati pridobiti ustrezno znanje s pomočjo Priročnika za izvajanje programa »Dotikanje dovoljeno« in ustreznega usposabljanja, ki ga organizira Prirodoslovni muzej Slovenije.

Zaželeno je, da sklenemo dogovor o sodelovanju za eno leto, izjemoma lahko tudi za krajše obdobje. Mesečna delovna obveznost je lahko različna, odvisno od želje in možnosti prostovoljca, potreb muzeja in narave dela in je stvar dogovora. Prostovoljci morajo skrbno voditi dnevnik prostovoljskega dela, ki je tudi osnova za izplačilo nadomestila za prevoz na delo in malice. Če je mesečna delovna obveznost prostovoljcev zelo nizka muzej v dogovoru s prostovoljcem izplača omenjena nadomestila v razumno daljšem roku.

PO dogovoru lahko določena dela prostovoljec opravlja tudi na svojem domu. V tem primeru mu ne pripadata nadomestilo za prevoz na delo in malico. Tudi o delu na domu mora prostovoljec skrbno voditi dnevnik.

Skip to content