Scopolia

Revija Scopolia je glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Objavlja originalne prispevke, vezane na dejavnost muzeja, ki obravnavajo problematiko s področij botanike, zoologije, geologije, paleontologije in muzeologije.

ISSN 0351-0077, ISSN 2630-4066

Glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Izdaja Prirodoslovni muzej Slovenije, sofinancirata Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Journal of the Slovenian Museum of Natural History. Published by Slovenian Museum of Natural History, subsidised by Ministry of Culture and the Slovenian Research Agency.

Odgovorni urednik / Editor-in-Chief: Boris KRYŠTUFEK

Urednik / Managing Editor: Janez GREGORI

Uredniški odbor / Editorial Board:

Igor DAKSKOBLER, Janez GREGORI, Franc JANŽEKOVIČ, Breda ČINČ JUHANT, Mitja KALIGARIČ, Milorad MRAKOVČIĆ (HR), Jane M. REED (GB), Ignac SIVEC, Kazimir TARMAN, Al VREZEC, Nikola TVRTKOVIĆ (HR)

Naslov uredništva in uprave / Address of the Editorial Office and Administration

Prirodoslovni muzej Slovenije, Prešernova 20, p.p. 290, SI-1001 Ljubljana, Slovenija

Izideta najmanj dve številki letno, naklada 600 izvodov.

Cena posamezne številke: 8,50 EUR

Glej tudi / See also: Scopolia Supplement

Pretekle in aktualne izdaje/Past and current editions

Navodila avtorjem

Information for authors

Prijavite se na e-novice