Seznam internih aktov javnega zavoda

 • Izjava o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja 
 • Navodilo o zagotavljanju javnosti dela javnega zavoda Prirodoslovni muzej Slovenije 
 • Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev
 • Pravilnik o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih podatkov 
 • Katalogi osebnih podatkov Prirodoslovnega muzeja Slovenije
 • Navodila za naročanje blaga, storitev ali gradenj v Prirodoslovnem muzeju Slovenije 
 • Navodilo o vrednotenju zbirk Prirodoslovnega muzeja Slovenije 
 • Pravilnik o računovodstvu s prilogo interni pravilnik Juliana 
 • Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Specialne knjižnice PMS 
 • Pravilnik o izdajanju medijev PMS 
 • Požarni red 
 • Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic nasilja, nadlegovanja, ustrahovanja in trpinčenja na delovnem mestu v PMS 
 • Pravilnik o preprečevanju alkoholizma in izvajanju preizkusa vinjenosti ter vpliva mamil in psihoaktivnih substanc v Prirodoslovnem muzeju Slovenije 
 • Program promocije zdravja na delovnem mestu v Prirodoslovnem muzeju Slovenije 
 • Načrt varovanja 
 • Načrt integritete PMS 
 • Pravilnik o evidentiranju delovnega časa 
 • Register tveganj Prirodoslovnega muzeja Slovenije
 • Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 
 • Pravilnik o odpiralnem času Prirodoslovnega muzeja Slovenije 
 • Strateški načrt javnega zavoda PMS za obdobje 2017 - 2021

Prijavite se na e-novice