Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Prostovoljstvo

IŠCEMO NOVE PROSTOVOLJKE IN PROSTOVOLJCE ZA POMOC NA DELAVNICAH IN IZVAJANJE JAVNIH PROGRAMOV!

(Trenutno ni razpoložljivih delovnih mest za delo v knjižnici in na kustodiatih. Hvala za razumevanje)

Pridružite se prostovoljkam in prostovoljcem, ki dejavno prispevajo k izvajanju poslanstva Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Pridobite novo zananje in izkušnje, kvalitetno preživite svoj prosti cas, pridobite nove znance in prispevajte v naše skupno dobro.

Ponujamo vam možnost sodelovanja pri izvajanju razlicnih programov za obiskovalce, delo v specialni knjižnici in na Oddelku za stike z javnostjo.

Prostovoljec ali prostovoljka v Prirodoslovnem muzeju Slovenije lahko postane vsakdo, ki je dopolnil 18 let. Prostovoljsko delo poteka skladno z dogovorom glede na možnosti in želje prostovoljcev ter potrebe muzeja. Predhodne izkušnje niso potrebne, predvideno je ustrezno usposabljanje. Prostovoljsko delo prinaša koristi vsem partnerjem. Prostovoljcem omogoca osebno rast in zadovoljstvo, pridobivanje novega znanja in izkušenj, vkljucenost v družbeno življenje, muzeju pa kvalitetnejše opravljanje njegovega poslanstva. Prostovoljsko delo ni placano, vendar prinaša številne ugodnosti.

Prostovoljstvo vodi koordinatorka dr. Staša Tome, delo na razlicnih podrocjih usmerja pristojni mentor.

Razpoložljiva dela

Ponujamo delo na naslednjih podrocjih delovanja muzeja:

Javni programi
Dotikanje dovoljeno je program, ki ga samostojno izvajajo prostovoljke in prostovoljci. Trenutno je na voljo vsebina z naslovom Kako težek je mamutov zob, v prihodnosti nacrtujemo še druge vsebine. Program izvajamo ob dnevih, ko muzej ponuja prost vstop (vsaka prva nedelja v mesecu, Prešernov dan, Ta veseli dan kulture, Poletna muzejska noc…), v dveh izmenah (od 10.00 do 14.00 in od 14.00 do 18.00). Program je namenjen nakljucnim obiskovalcem, ki ob okostju mamuta spoznajo in potežkajo originalen mamutov zob, ob tem pa se seznanijo še z nekaterimi zanimivostmi o življenju teh izumrlih velikanov. Pred samostojnim izvajanjem programa je predvideno usposabljanje. Delavnice za otroke potekajo dve soboti v mesecu, tri tedne v juliju in zadnji teden avgusta. Delavnice izvajamo tudi za skupine otrok iz vrtcev in osnovnih šol. Na delavnicah se otroci vedno najprej seznanijo z doloceno naravoslovno temo, potem pa izdelujejo razlicne okrasne in uporabne predmete. Delavnice pripravlja in vodi dr. Staša Tome ob aktivnem sodelovanju in pomoci prostovoljk in prostovoljcev

Oddelek za stike z javnostjo
Oddelek skrbi za interpretacijo in komuniciranje naravne dedišcine. Sodelovanje prostovoljk in prostovoljcev je dobrodošlo pri vrednotenju (evalvaciji ) naših razstav in programov za obiskovalce (anketiranje, opazovanje obiskovalcev), obvešcanju javnosti o naših prireditvah, snovanju razstav in publikacij in razlicnih administrativnih delih. Sodelovanje opredelimo glede na želje, vešcine in predhodno zanje prostovoljk in prostovoljcev ter potrebe muzeja. 

Knjižnica
Prostovoljke in prostovoljci v knjižnici urejajo in obdelujejo knjižnicno gradivo. Zelo zaželena je licenca za vnos v COBISS.

Kustodiati
Obcasno se lahko prostovoljke in prostovoljci vkljucijo tudi v  delo kustodiatov za geologijo, botaniko, nevretencarje in vretencarje, kjer sodelujejo pri urejanju in digitalizaciji gradiva. Zaželene so predhodne izkušnje in znanje z omenjenih podrocij naravoslovja.

Kaj ponujamo

Prirodoslovni muzej Slovenije ponuja prostovoljkam in prostovoljcem naslednje ugodnosti:

  • možnost za pridobivanje izkušenj pred prvo zaposlitvijo
  • priporocilo ob iskanju zaposlitve
  • nadomestilo potnih stroškov za prihod na delo in malice (ce delo neprekinjeno poteka vec kot 4 ure)
  • udeležbo na izobraževanjih, namenjenih zaposlenim v Prirodoslovnega muzeja Slovenije
  • prost vstop v muzej in Alpski botanicni vrt Juliana v Trenti
  • brezplacno udeležbo otrok ali vnukov na otroških delavnicah
  • brezplacne nove publikacije Prirodoslovnega muzeja Slovenije
  • udeležbo na družabnih prireditvah, namenjenih zaposlenim v Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Prijavite se

Pošljite izpolnjen prijavni obrazec in obvestili vas bomo, ali muzej trenutno potrebuje pomoc prostovoljcev za želeno delo ter vas povabili na informativni razgovor. Za vec informacij poklicite 01 241 09 48 (dr. Staša Tome).

Najpogostejša vprašanja

Kako postanem prostovoljec?
Prostovoljec in koordinator prostovoljstva Prirodoslovnem muzeju Slovenije izbereta ustrezno delo in zadolžitve, upoštevajoc želje prostovoljca in potrebe muzeja. Prostovoljec in muzej podpišeta dogovor o sodelovanju, za obdobje enega leta ali izjemoma manj. Dogovorita se tudi o delovni obveznosti prostovoljca in casu izvajanja dela. Sodelovanje v javnih programih uskladijo vsi sodelujoci prostovoljci v dogovoru s koordinatorjem prostovoljskega dela in mentorji na skupnem sestanku, predvidoma vsako cetrtletje.

Katera dela lahko opravljam kot prostovoljec v Prirodoslovnem muzeju Slovenije?
Prostovoljci, ki ji v muzeju imenujemo kulturni mediatorji, sodelujejo pri izvajanju javnih programov, pripravi razstav, promociji muzeja, razlicnih administrativnih delih, urejanju in inventarizaciji knjižnicnega gradiva ter urejanju in digitalizaciji študijskega gradiva na posameznih oddelkih muzeja. Vec informacij o razpoložljivih delih vam bomo posredovali, ce pošljete izpolnjen prijavni obrazec.

Ali lahko prostovoljsko delo kadarkoli prekinem?
Prostovoljka ali prostovoljec se k sodelovanju obveže s podpisom dogovora o sodelovanju, v katerem je naveden dogovorjen cas sodelovanja. Zaželeno je, da prostovoljec dela daljše obdobje. Dogovor je predvsem moralno zavezujoc. V primeru objektivnih okolišcin (redna zaposlitev, bolezen ipd) dogovor sporazumno prekinemo.

Ali je kakšna starostna omejitev za prostovoljsko delo v prirodoslovnem muzeju Slovenije?
Prostovoljec v Prirodoslovnem muzeju Slovenije je lahko vsaka oseba, starejša od 18. let.

Ali za prostovoljsko delo potrebujem kakšna posebna znanja ali vešcine?
Za vecino prostovoljskih del kandidati ne potrebujejo posebnih znanj in vešcin. Za delo v knjižnici je zaželena licenca za vnos v COBISS, za delo na kustodiatih pa izobrazba na podrocju naravoslovnih ved. Vendar to ni pogoj za sodelovanje. Vsi prostovoljci se morajo seznaniti z eticnim kodeksom prostovoljskega dela ter ICOMOVim kodeksom muzejske etike.
Za samostojno izvajanje programa Dotikanje dovoljeno morajo kandidati pridobiti ustrezno znanje s pomocjo Prirocnika za izvajanje programa »Dotikanje dovoljeno«  in ustreznega usposabljanja, ki ga organizira Prirodoslovni muzej Slovenije.

Kolikšna je delovna obveznost prostovoljcev?
Zaželeno je, da sklenemo dogovor o sodelovanju za eno leto, izjemoma lahko tudi za krajše obdobje. Mesecna delovna obveznost je lahko razlicna, odvisno od želje in možnosti prostovoljca, potreb muzeja in narave dela in je stvar dogovora. Prostovoljci morajo skrbno voditi dnevnik prostovoljskega dela, ki je tudi osnova za izplacilo nadomestila za prevoz na delo in malice. Ce je mesecna delovna obveznost prostovoljcev zelo nizka muzej v dogovoru s prostovoljcem izplaca omenjena nadomestila v razumno daljšem roku.

Ali lahko prostovoljsko delo opravljam doma?
PO dogovoru lahko dolocena dela prostovoljec opravlja tudi na svojem domu. V tem primeru mu ne pripadata nadomestilo za prevoz na delo in malico. Tudi o delu na domu mora prostovoljec skrbno voditi dnevnik.