Current exhibition

Visit the exhibition OUR LITTLE BIG SEA

Do not miss the exciting, fun and interactive exhibition

More

Cretaceous fossils from a quarry Stranice near Slovenske Konjice (in Slovene)

Širšo okolico Slovenskih Konjic so že v devetnajstem stoletju raziskovali številni znani in priznani geologi in paleontologi (A. Morlot, M. V. Lipold, D. Stur, R. Hoernes, F. Teller in kasneje Kühn). Leta 1933 je o koralah iz Stranic pisal prof. dr. Ivan Rakovec. V drugi polovici dvajsetega stoletja so tu kartirali geologi Geološkega zavoda iz Ljubljane, številne velike in mikroskopsko majhne fosile je v okolici Stranic nabrala in raziskovala tudi Ksenija Križman. Že zbrano bogato fosilno favno, korale in rudistne školjke sta kasneje strokovno obdelala akademika dr. Dragica Turnšek in prof. dr. Mario Plenicar. Raziskave sta razširila tudi na novo zbran fosilni material, ki ga je v kamnolomu severno od Stranic pri Slovenskih Konjicah, na južnem pobocju Straniških brd med leti 1980 in 2002 nabral gospod Franc Pajtler iz Pragerskega. S pomocjo tega materiala sta lahko natancneje dolocila starost oziroma stratigrafsko razclenitev tamkajšnjih apnencev.

Kamnolom Stranice se razprostira ob cesti Slovenske Konjice - Vitanje, od cerkve Sv. Lovrenca v Stranicah do zaselka Lipa. Tu kot tehnicni gradbeni kamen izkorišcajo neplastovit, tektonsko zdrobljen dolomit, srednjetriasne starosti. V preteklosti so nad Straniško cerkvijo izkorišcali tudi apnenec manjšega grebena, ki so ga zgradile rudistne školjke. Krpe apnencev na tem obmocju nastopajo le kot erozijski ostanki krednih skladov, med katere so lateralno vrinjene plasti laporja z vložki premoških glin in premoga ter laporastega apnenca. V teh plasteh so bile najdene kolonijske in posamicne korale. Poleg školjk in koral so v Starniškem kamnolomu našli tudi skeletne elemente spongij, ostanke polžev, ostrakodov, briozojev, alg, foraminifer in na zahodni strani pri Lipi celo fragmenti ribjih in krokodiljega zoba ter cevaste kosti dinozavra. Leta 1999 jih je našel Franc Pajtler, pregledala in dolocila pa dr. Irena Debeljak.

  • Med pripravo Vitrine cetrtletja smo pri pregledu gradiva, ki ga je v kamnolomu Stranice že pred leti nabral Franc Pajtler, našli dva vecja odlomka kosti. Dr. Irena Debeljak (ZRC SAZU) meni, da pripadata srednjevelikemu rastlinojedemu dinozavru, morda iz skupine oklepnih dinozavrov (Ankylosauria).
    Med pripravo Vitrine cetrtletja smo pri pregledu gradiva, ki ga je v kamnolomu Stranice že pred leti nabral Franc Pajtler, našli dva vecja odlomka kosti. Dr. Irena Debeljak (ZRC SAZU) meni, da pripadata srednjevelikemu rastlinojedemu dinozavru, morda iz skupine oklepnih dinozavrov (Ankylosauria).
  • Sauvagesia meneghiniana (Pirona) Toucas. Foto: Ciril Mlinar Cic
    Sauvagesia meneghiniana (Pirona) Toucas. Foto: Ciril Mlinar Cic
  • Aulosmilia aspera (Sowerby, 1831). Foto: Ciril Mlinar Cic
    Aulosmilia aspera (Sowerby, 1831). Foto: Ciril Mlinar Cic