Ne spreglejte!

Naše malo veliko morje

Čeprav majhno, je slovensko morje pomemben del naše naravne dediščine. Je del velikega svetovnega morja, s katerim smo ljudje neločljivo povezani. V njem je nastalo življenje, ki se je v milijonih let razbohotilo v neverjetni raznolikosti. 

Več

Dr. Tomi TRILAR, muzejski svetnik, vodja Kustodiata za nevretenčarje

Prirodoslovni muzej Slovenije
Kustodiat za nevretenčarje
Prešernova 20, p.p. 290, 1001 Ljubljana
E: ttrilar@pms-lj.si
T: (01) 241 09 49

Rojen: 14. februarja 1962 v Kranju, Slovenija, slovenska narodnost.

Šolanje: Po končani osnovni šoli v Stražišču in gimnaziji v Kranju avgusta 1982 vpisal študij biologije na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Diploma iz biologije julija 1987 (Diplomska naloga: Ocena velikosti populacije malih sesalcev na Ljubljanskem barju). Oktobra 1987 vpisal podiplomski študij biologije na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Magisterij iz biologije decembra 1991 (Magistrska naloga: Populacijska gostota, biomasa in reprodukcija malih sesalcev dinarsko bukovo jelovega gozda na Snežniku v letih 1988 do 1990). Doktorat iz biologije januarja 1995 (Doktorska disertacija: Ektoparaziti v gnezdih polha (Glis glis) in mestne lastovke (Delichon urbica) ter njihova vektorska vloga).

Zaposlen: Septembra 1987 se je zaposlil v Prirodoslovnem muzeju Slovenije kot mladi raziskovalec. Junija 1992 je pridobil strokovni naziv kustosa za entomologijo. Junija 1997 je pridobil strokovni naziv višji kustos. Januarja 1995 je postal vodja kustodiata za nevretenčarje. Marca 2000 je pridobil strokovni naziv muzejski svetovalec. Junija 2008 je pridobil stokovni naziv muzejski svetnik

Delovno področje: Ektoparaziti ptic (Aves) in sesalcev (Mammalia). Taksonomija in favnistika bolh (Siphonaptera), klopov (Acarina: Ixodidae) ter muh kožuharic (Hippoboscidae, Diptera) Palearktika. Ekologija naravnih ciklusov zoonoz (hantavirus, rikecije, borelija) v Sloveniji. Bioakustika pojočih škržadov (Hemiptera: Cicadidae) in ptic (Aves).

Znanje jezikov: Angleščina, nemščina, ruščina, srbohrvaščina.

Projekti: Taksonomija, evolucijska biologija in biodiverziteta izbranih živalskih skupin (J1-7409) – trajanje od 1. 1. 1996 do 30. 6. 2001
Raziskovanje gostiteljev in prenašalcev mikroorganizmov - povzročiteljev bolezni pri ljudeh (L3-7916) - trajanje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1998
Ekologija in epidemiologija borelij in rikecij v Sloveniji (J3-1138) - trajanje od 1. 1. 1999 do 30. 6. 2001
Ekološke in epidemiološke značilnost erlihij v Sloveniji (J3-3318) - trajanje od 1. 7. 2001 do 30. 6. 2004
Genetske raznolikosti bakterije Borrelia burgdorferi sensu lato v Sloveniji (L3-5111) - trajanje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005
Predstavitev in javni dostop do zbirk o biotski raznovrstnosti Slovenije (V2-0513) - trajanje od 1. 1. 2002 do 31. 10. 2004
Podnebne spremembe in preučevanje pojavnosti ter karakterizacija virusa Zahodnega Nila pri pticah in dvoriščni perutnini v Sloveniji (V4-0474) - trajanje od 1.1.2009 do 31. 8. 2010

Programi: Združbe, odnosi in komunikacije v ekosistemih (P1-0255) - trajanje od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008
Združbe, odnosi in komunikacije v ekosistemih (P1-0255) - trajanje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012

Izpopolnjevanje: Izmenjava študentov biologije z Belorusko univerzo v Minsku (1985). University of Texas Medical Branch, Galveston, ZDA (1993).

Odprave: Nepal (1995), Tajska (1995), Makedonija (1997, 1998, 2000, 2003), Hrvaška (1998, 2003), Malezija (1996, 1999, 2003), Poljska (2003, 2005, 2009), Romunija (2004, 2008), Črna Gora (2005), Grčija (2006, 2007, 2008), Bolgarija (2008, 2009).

Ekskurzije: Udeležil jugoslovanske akcije obročkanja ptic na Preševu (1983). Organiziral in se udeležil študentskih bioloških ekskurzij na Šar planino (1984), Skadarsko jezero (1986) in Dojransko jezero (1987). Medržavno kulturno sodelovanje z Makedonijo: proučevanje pojočih škržatov Makedonije (1997, 1998) in obročkanje ptic na Dojranskem jezeru (1997). Medržavno kulturno sodelovanje s Hrvaško: proučevanje pojočih škržatov zunanjih jadranskih otokov (1998). Slovensko-Hrvaški medvladni program sodelovanja v znanosti in tehnologiji: Ekologija in epidemiologija rikecij (2000-2003).

Tabori: Kot mentor sodeloval na mednarodnih mladinskih raziskovalnih taborih na Cerkniškem jezeru (1986, 1987), v vasi Krka (1989), Žužemberku (1990) in Šmartnem na Pohorju (1993), na raziskovalnih taborih hrvaških študentov biologije na otoku Ižu (1983) in na Zrmanji (1984), na raziskovalnih taborih slovenskih študentov biologije v Starem trgu na Kolpi (1990), Raki (1991), Smasteh pri Kobaridu (1993), Kozjem (1995), Podgradu (1996), Središču ob Dravi (1997), Šempas (1998), Šalovcih (1999), Cerknem (2000), Semiču (2001), Vidmu pri Ptuju (2002), Žirovnici (2003, Dekanih (2004), Šmartnem na Pohorju (2005), Cerknici (2006) in Vranskem (2007), kot mentor na osnovnošolskih taborih v Bevkah (1993, 1994, 1995), Zalogu (1995), Ajdovščini (1995), Gočah (1997) in v Podnanosu (1998), kot strokovni vodja in mentor pa na ekoloških taborih na Bobovku (1987, 1988).

Društva: Ustanovni član Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, tajnik od marca 1983 do januarja 1988. Marca 1985 je organiziral in predsedoval Tretji konferenci ornitologov Jugoslavije. Ustanovni član Zveze ornitoloških društev Jugoslavije in od ustanovitve 1987 do njenega prenehanja 1992 tudi član Izvršilnega odbora. Član ICOM-a, Slovenskega muzejskega društva, Prirodoslovnega društva Slovenije, Društva biologov Slovenije, Ornitološkega društva Ixobrychus, Slovenskega entomološkega društva Štefana Michielija, Slovenskega odonatološkega društva, Societas Herpetologica Slovenica - Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev, Društva za varstvo in proučevanje netopirjev Slovenije. Član uredniških odborov Acta entomologica slovenica in Exuviae.

Usluge: Zanimanje za vse ektoparazitske skupine ptic (Aves) in sesalcev (Mammalia) Palearktika. Možnost determinacije klopov (Acarina: Ixodidae), bolh (Siphonaptera) in muh kožuharic (Diptera: Hippoboscidae). Zanimanje za literaturo o zoonozah (hantavirusi, rikecije, borelije). Posredovanje posnetkov zvokov iz narave, predvsem živalskega oglašanja.

Bibliografija

Zvočni cedeji

Prijavite se na e-novice