Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o katalogu

2.a Podatki o delu in organizaciji PMS

2.b Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja muzeja

2.č Seznam internih aktov javnega zavoda

2. d Seznam Strateških in programskih dokumentov

2.e Najpomembnejši vsebinski sklopi informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Prijavite se na e-novice