2018

2018, Vol. 26, št./No. 1

Vsebina / Contents 

M. ROT, M. DEVETAK, B. CARLEVARIS, J. ŽEŽLINA, I. ŽEŽLINA: First record of brown marmorated stink bug (Halyomorpha halys (Stål, 1855)) (Hemiptera: Pentatomidae) in Slovenia Prva najdba marmorirane smrdljivke (Halyomorpha halys (Stål, 1855)) (Hemiptera: Pentatomidae) v Sloveniji. Članek /Article (.pdf)
G. SELJAK: Aposeris foetida (L.) Cass. ex Less., confirmed as a host-plant of Trioza foersteri Meyer-Dür, 1871 (Hemiptera: Psylloidea: Triozidae) Aposeris foetida (l.) Cass. ex Less. je gostiteljska rastlina bolšice Trioza foersteri Meyer-Dür, 1871 (Hemiptera: Psylloidea: Triozidae). Članek /Article (.pdf)
J. GRAD, I. TOPLAK: Žuželke, muha Hermetia illucens in virusi kot možni škodljivci čmrljem Insects, Hermetia illucens fly and viruses as possible enemies of bumblebees. Članek /Article (.pdf)
Ž. PREDOVNIK: Faunistic notes on clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) in western Hungary Favnistični podatki o metuljih steklokrilcih (Lepidoptera: Sesiidae) zahodne Madžarske. Članek /Article (.pdf) 
A. GOGALA, J. KAMIN, M. KASTELIC, D. VADNJAL, M. ZDEŠAR: First or rare records of Heteroptera species in Slovenia Prvi ali redki podatki o vrstah stenic (Heteroptera) v Sloveniji. Članek /Article (.pdf)
T. KOREN, M. ZADRAVEC, A. ŠTIH, I. BURIĆ, B. LAUŠ: The rediscovered Lepidoptera collection of Vanda Kochansky-Devidé Odkrita zbirka metuljev Vande Kochansky-Devidé. Članek /Article (.pdf)

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

U. RATAJC, Ž. KURALT: Novo najdišče vrste Broscus cephalotes (Coleoptera: Carabidae) v Sloveniji New location of Broscus cephalotes (Coleoptera: Carabidae) in Slovenia. Članek /Article (.pdf) 
A. GOGALA, B. ZADRAVEC: First record of Megachile sculpturalis Smith in Slovenia (Hymenoptera: Megachilidae) Prva najdba vrste Megachile sculpturalis Smith v Sloveniji (Hymenoptera: Megachilidae). Članek /Article (.pdf) 
H. IBRAHIMI, M. KUČINIĆ: First record of Beraea pullata (Curtis, 1834) (Insecta, Trichoptera) for Albania Prva najdba vrste Beraea pullata (Curtis, 1834) (Insecta, Trichoptera) v Albaniji. Članek /Article (.pdf) 
B. KOFLER: Prispevek k poznavanju favne jamskih hroščev Velike Pasice na Krimu Contribution to the knowledge of the cave beetle fauna in the cave Velika Pasica on the mountain Krim. Članek /Article (.pdf) 

V spomin: Bojan Porenta (13. 2. 1963 – 2. 11. 2017). Članek /Article (.pdf)

2018, Vol. 26, št./No. 2

Številka posvečena 80-letnici akademika prof. dr. Matije Gogala in 50-letnici smrti prof. dr. Štefana Michielija

Issue Dedicated to Academician Prof. Dr. Matija Gogala on the Occasion of His 80th Birthday and 50th Anniversary of the Death of Prof. Dr. Štefan Michieli

Vsebina / Contents

V. KLOKOČOVNIK, J. PODLESNIK: 5. slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo. Fifth slovenian entomological symposium with international attendance Članek/ Article (.pdf)

B. KIAUTA: Spominski utrinki iz skupne entomološke mladosti z akademikom profesorjem dr. Matijem Gogalo Memory sparklets of the mutual entomological youth with Academician Professor Dr Matija Gogala Članek/ Article (.pdf)

M. GOGALA: Moji spomini na prof. Štefana Sušca-Michielija My memories of Prof. Štefan Sušec-Michieli Članek/ Article (.pdf)

D. DEVETAK, J. PODLESNIK, V. KLOKOČOVNIK: Predator-prey interactions in antlions: transmission of vibrational signals deep into the sand Interakcije med plenilcem in plenom pri volkcih: prevajanje vibracijskih signalov globoko v pesek Članek/ Article (.pdf)

N. STRITIH PELJHAN: Cave cricket genus Troglophilus as a model for studying function and evolution of sensory systems and behaviour Jamske kobilice rodu Troglophilus kot model za študije delovanja in evolucije senzoričnih sistemov in vedenja Članek/ Article (.pdf)

M. BOULARD: sur deux Cigales de la faune intertropicale dédiées au Cicadologiste Matija Gogala, collègue et ami O dveh vrstah škržadov tropske favne, posvečenih škržadoslovcu Matiji Gogala, kolegu in prijatelju Članek/ Article (.pdf)

T. TRILAR, H. DUFFELS: a new species of Nabalua (Hemiptera: Cicadidae) from Mount Kinabalu, Borneo nova vrsta iz rodu Nabalua (Hemiptera: Cicadidae) z gore Mount Kinabalu na Borneu Članek/ Article (.pdf)

G. KUNZ, W. E. HOLZINGER: Remarkable records of nine rare Auchenorrhyncha species from Austria (Hemiptera) Izjemne najdbe devetih redkih vrst škržatkov (Auchenorrhyncha) v Avstriji (Hemiptera) Članek/ Article (.pdf)

G. SELJAK: Notable new findings of Auchenorrhyncha (Hemiptera) in Slovenia Pomembne nove najdbe škržatkov v Sloveniji (Hemiptera, Auchenorrhyncha) Članek/ Article (.pdf)

S. GOMBOC: Ameles decolor (Charpentier, 1825) (Dictyoptera: Mantidae), third species of the slovenian mantid fauna Ameles decolor(Charpentier, 1825) (Dictyoptera: Mantidae), tretja vrsta bogomolke v slovenski favni Članek/ Article (.pdf)

K. KRAL: Ecological requirements and features adapting the Karinthian mountain grasshopper Miramella carinthiaca to live in meadows at the alpine treeline Ekološke zahteve in značilnosti alpske kobilice Miramella carinthiaca na travnikih ob drevesni meji Članek/ Article (.pdf)

J. GRAD, A. GRADIŠEK: Bumblebee brood temperature and colony development: a field study Temperatura čmrljega satja z zalego in razvoj gnezda: terenska raziskava Članek/ Article (.pdf)

E. DEMIR: The economically important alien invasive planthoppers in Turkey (Hemiptera: Fulgoromorpha) Gospodarsko pomembni tujerodni invazivni škržatki v Turčiji (Hemiptera: Fulgoromorpha) Članek/ Article (.pdf)

D. VINKO, A. TRATNIK: Prispevek raziskovalnega tabora študentov biologije 2017 k poznavanju favne kačjih pastirjev Gorenjske Contribution of biology research camp 2017 to the knowledge of dragonfly fauna of the Gorenjska region Članek/ Article (.pdf)

FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES

D. JANEVIĆ, M. DE GROOT: Criorhina ranunculi (Panzer) (Diptera: Syrphidae), a new hoverfly species for SloveniaCriorhina ranunculi (Panzer) (Diptera: Syrphidae), za Slovenijo nova vrsta trepetavke Članek/ Article (.pdf)

A. GOGALA: Andrena danuvia Stoeckhert and Hoplitis perezi (Ferton) in Slovenia (Hymenoptera: Andrenidae and Megachilidae) Andrena danuvia stoeckhert in Hoplitis perezi (Ferton) v Sloveniji (Hymenoptera: Andrenidae in Megachilidae) Članek/ Article (.pdf)

Prijavite se na e-novice