2017

2017, Vol. 25, št./No. 1

 • M. GOGALA, S. PUISSANT, T. TRILAR: Revision and resurrection of the genus name Mezammira Fieber, 1876 (Hemiptera: Cicadidae) with special focus on its species from Greece and the description of two new species Revizija in ponovna uvedba rodovnega imena Mezammira Fieber, 1876 (Hemiptera: Cicadidae) s posebnim ozirom na vrste tega rodu v Grčiji in opisom dveh novih vrst. Članek / Article (.pdf)
 • G. SELJAK: Limotettix carniolicus sp. nov., a new West-Palaearctic leafhopper species (Hemiptera, Cicadomorpha, Cicadellidae) Limotettix carniolicus sp. nov., nova zahodnopalearktična vrsta škržatka. Članek / Article (.pdf) 
 • M. GRAČNER JADRESIC, R. LUŠTRIK, T. TRILAR: The occurrence of Dermacentor reticulatus tick (Acari: Amblyommidae) in north-east Slovenia: one more evidence for its increased distribution range Pojavljanje severnega ornamentiranega klopa (Dermacentor reticulatus) (Acari: Amblyommidae) v severovzhodni Sloveniji: še en dokaz za povečanje njegove razširjenosti. Članek / Article (.pdf) 
 • D. VINKO, D. KULIJER, D. DINOVA, B. RIMČESKA, O. BRAUNER, M. OLIAS: Faunistic results from the 5th Balkan Odonatological Meeting – BOOM 2015, Republic of Macedonia Favnistični rezultati 5. Mednarodnega srečanja odonatologov Balkana – BOOM 2015, Republika Makedonija. Članek / Article (.pdf) 
 • FAVNISTIČNI ZAPISKI / FAUNISTICAL NOTES D. KULIJER, H. IBRAHIMI: First report of invasive species Leptoglossus occidentalis in Kosovo (Heteroptera: Coreidae) Prvo poročanje o invazivni vrsti Leptoglossus occidentalis na Kosovu (Heteroptera: Coreidae). Članek / Article (.pdf)

2017, Vol. 25, št./No. 2

Vsebina / Contents
 • A. KAPLA, A. VREZEC: Favna jamskih hroščev (Coleoptera) Krima (Dinaridi, osrednja Slovenija): zgodovina raziskanosti in favnistična izoliranost / Cave beetle fauna (Coleoptera) of Mt. Krim (Dinaric Alps, Central Slovenia): history of research and faunistic isolation. Članek / Article (.pdf)
 • G. SELJAK: Nove tujerodne rastlinojede žuželke v favni Slovenije / New alien phytophagous insect species to the fauna of Slovenia. Članek / Article (.pdf)
 • D. A. DMITRIEV: Unavailability of the genus group name Mezammira (Hemiptera: Cicadidae) / Nerazpoložljivost imena rodovne skupine Mezammira (Hemiptera: Cicadidae). Članek / Article (.pdf)
 • Ž. PREDOVNIK: Synanthedon theryi Le Cerf, 1916 (Lepidoptera: Sesiidae) on the coast of northwestern Istria / Steklokrilec Synanthedon theryi Le Cerf, 1916 (Lepidoptera: Sesiidae) na obali severozahodne Istre. Članek / Article (.pdf)
 • M. MOUSAVI, S. ARAMIDEH, N. MAROUFPOOR: Chemical composition, toxicity and side effects of three essential oils on Brevicoryne brassicae (L.) (Hemiptera: Aphididae) adults under laboratory conditions / Kemijska sestava, toksičnost in stranski učinki treh eteričnih olj na odrasle mokaste kapusove uši (Brevicoryne brassicae (L.)) (Hemiptera: Aphididae) v laboratorijskih razmerah. Članek / Article (.pdf)
 • K.O. ADEMOLU, O.A. JODA, A.A. OSIPITAN: Responses of somatic tissues of developmental stages of variegated grasshopper, Zonocerus variegatus (L.) (Orthoptera: Pyrgomorphidae) to starvation / Odziv telesnih tkiv razvojnih stopenj kobilice Zonocerus variegatus (L.) (Orthoptera: Pyrgomorphidae) na stradanje. Članek / Article (.pdf)
 • NOVE KNJIGE
 • An Introduction to the Wildlife of Cyprus, D. J. Sparrow in E. John (ur.). Članek / Article (.pdf)

Prijavite se na e-novice